Scildon maakt echt het verschil

Kosten Nova Top Pensioen

De kosten van de pensioenregeling bestaan uit:

  • De risicopremies voor verzekeringen die zijn meeverzekerd

Dit zijn kosten zoals het (tijdelijk) partnerpensioen, het wezenpensioen, het nabestaandenoverbruggingspensioen, de premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

De risicopremie voor het partnerpensioen kan op twee manieren in rekening worden gebracht. Welke manier voor u geldt, leest u in de pensioenregeling van uw werkgever.

1.    Inclusief-regeling
Bij een inclusief-regeling wordt de risicopremie voor het partnerpensioen onttrokken aan de waarde van uw beleggingsdepot. Hoe hoog deze onttrekking is, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de hoogte van uw opgebouwde pensioenkapitaal op uw beleggingsdepot. Naarmate die waarde hoger is door premiestortingen en goede beleggingsresultaten, is de onttrekking lager. Dat heeft dan ook weer een gunstig effect op de opbouw van het pensioenkapitaal. Maar omgekeerd geldt dat naarmate de waarde lager is, de onttrekking van de risicopremie groter wordt en daarmee een ongunstig effect heeft op de opbouw van het pensioenkapitaal. Met andere woorden: In een inclusief-regeling wordt de invloed van zowel een positief, als tegenvallend beleggingsresultaat op het te bereiken pensioenkapitaal versterkt. Dit wordt ook wel het Universal Life Principe genoemd. Het is daarom van belang dat u een goede afweging maakt hoe hoog het inkomen moet zijn voor uw partner bij overlijden en dat u regelmatig kijkt of uw geschatte inkomen bij pensionering genoeg is. U kunt dan tijdig advies vragen over uw pensioen als dat nodig is.

Hoe hoog de risicopremie voor het partnerpensioen is die in een jaar in mindering komt op uw beleggingsdepot, kunt u zien op het jaarlijkse waardeoverzicht van uw pensioen.

Let u op als uw werkgever u een inclusief-regeling aanbiedt. Bij tegenvallende beleggingsresultaten kent deze pensioenregeling een hoger risico op een tegenvallend pensioen.

2.    Exclusief-regeling
Bij een exclusief-regeling wordt de premie voor het partnerpensioen afzonderlijk bij uw werkgever in rekening gebracht bovenop de beschikbare premie voor het ouderdomspensioen. De premie kan ook in mindering worden gebracht op het deel van de beschikbare premie dat voor u wordt belegd. Er blijft dan minder premie over voor de opbouw van pensioenkapitaal. Het is daarom belangrijk dat u in dat geval een goede afweging maakt of u aanvullende maatregelen moet treffen voor uw inkomen bij pensionering en over het inkomen dat uw partner nodig heeft als u komt te overlijden.

De risicopremies voor het wezenpensioen en/of een nabestaandenoverbruggingspensioen worden apart in rekening gebracht. In uw pensioenregeling staat of u die premies zelf betaalt of dat uw werkgever deze premies betaalt. Op uw polis ziet u hoe hoog deze premie is.

De premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt in mindering gebracht op de beschikbare (staffel)premie. Hoe hoog deze risicopremies zijn, ziet u op uw polis en op uw jaarlijkse waardeoverzicht van uw pensioen.

De risicopremie voor een arbeidsongeschiktheidspensioen wordt apart in rekening gebracht. In uw pensioenregeling staat of u die premies zelf betaalt (de werkgever houdt de premie in op uw bruto salaris) of dat uw werkgever deze premies betaalt. Op uw polis ziet u hoe hoog deze premie is.

  • De uitvoeringskosten van de pensioenregeling

De uitvoeringskosten van uw pensioen worden in mindering gebracht op de beschikbare premie. Daardoor wordt de premie die voor u wordt belegd dus lager. Hoe hoog deze kosten zijn, ziet u in uw offerte, de polis en op het waardeoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt.

  • De kosten voor het beheer van de beleggingen

U betaalt kosten voor het beheer van de beleggingen door Scildon. Deze kosten worden ingehouden op het pensioenkapitaal. De hoogte van deze kosten ziet u jaarlijks in uw waardeoverzicht.

  • De kosten voor het fondsbeheer

Ook de kosten van de fondsbeheerder komen voor uw rekening. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. U kunt deze kosten vinden op de pagina beleggingsfondsen.