Privacy Statement

Uw privacy vinden wij belangrijk. We behandelen de persoonsgegevens en andere gegevens die u ons geeft daarom met grote zorgvuldigheid.

Zo houden wij ons aan de Wet Bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. Deze gedragscode kunt u raadplegen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Melding verwerking persoonsgegevens

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van de AP.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Uw gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst die we met u aangaan, voor marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en voor statistische analyses. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals een verplichte toetsing in het kader van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

Bijzondere gegevens

Soms hebben wij bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezondheidsgegevens bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. Wij zullen u dan uitleggen waarom wij deze informatie nodig hebben en om welke informatie het precies gaat. Een ander voorbeeld vormen strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar een eventueel strafrechtelijk verleden. We gaan daarbij niet verder dan 8 jaar terug.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan deze site en het gebruik van onze site te beveiligen. Daarnaast hebben we maatregelen genomen om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen.

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Persoonsgegevens worden door Scildon ook gebruikt om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit schriftelijk melden bij de Afdeling Marketing van Scildon, Postbus 4, 1200 AA Hilversum.