Privacystatement

Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij informatie van u nodig, waaronder diverse persoonsgegevens. Omdat wij uw privacy heel belangrijk vinden, behandelen wij deze persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. Daarbij houden wij ons strikt aan de geldende privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

In dit privacystatement leggen we uit waarom wij uw persoonsgegevens opvragen en waarvoor wij deze gebruiken. Daarnaast leggen wij uit welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Ook als uw persoonsgegevens bij ons zijn terechtgekomen via uw werkgever ter uitvoering van een collectieve pensioenregeling, is dit privacystatement van toepassing.

Voor mensen die bij ons solliciteren hebben wij een specifiek privacystatement.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Medische persoonsgegevens vormen een aparte categorie omdat ze extra gevoelig zijn. De verwerking van medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onze medische adviseur (arts). De medische adviseur verstrekt medische gegevens aan andere medewerkers binnen ons bedrijf alleen en voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld het behandelen van een klacht zijn. De medewerkers die met medische gegevens omgaan, hebben een medische geheimhoudingsverklaring afgelegd en getekend. Als we gezondheidsgegevens over jou van een arts of behandelaar nodig hebben, vragen we jou hier altijd toestemming voor. Hierbij geeft de medisch adviseur aan welke informatie precies nodig is.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Voor het aangaan en afwikkelen van de overeenkomst verzamelen wij onder meer:

 • jouw naam- en adresgegevens
 • jouw geboortedatum
 • jouw telefoonnummer
 • jouw e-mailadres
 • jouw Burgerservicenummer (alleen als daar een wettelijke grondslag voor is)
 • jouw bankrekeningnummer

Voor sommige van onze producten hebben wij daarnaast gegevens nodig over jouw gezondheid en financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld jouw inkomen.

Bezoek je onze website? Dan verzamelen we ook persoonsgegevens van jou. Hierbij kun je denken aan:

 • het IP adres dat nodig is om jouw computer te laten communiceren met onze website.
 •  cookies; zie ons cookiestatement
 •  persoonsgegevens die je opgeeft wanneer je ons vragen stelt via de website.

Ook zijn wij actief op social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Hierop delen wij acties en informatie over onze organisatie met iedereen die daarin interesse toont. Wij verwerken dan uw persoonsgegevens indien u een bericht plaatst over Scildon dat algemeen toegankelijk is.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens precies?

Jouw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de verzekeringsovereenkomst met je te kunnen sluiten.
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst óf het uitvoeren van de pensioenregeling die jouw werkgever bij ons heeft afgesloten. Dit gebruik houdt bij een verzekeringsovereenkomst bijvoorbeeld in dat:
  • wij jou tijdens de looptijd van de verzekering informeren over de opgebouwde waarde (als het gaat om een waarde-opbouwende verzekering);
  • wij jou tijdens de looptijd van de verzekering aangeven wanneer de verzekering tot uitkering komt;
 • Bij de uitvoering van uw pensioenregeling gebruiken wij jouw persoonsgegevens om u te informeren over de waarde van jouw pensioenaanspraken. Bijvoorbeeld door middel van het uniform pensioenoverzicht (UPO).
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om u gericht te informeren over andere (verzekerings)producten van Scildon die voor jou nuttig kunnen zijn. Wil je deze informatie liever niet ontvangen? Dan heb je altijd de mogelijkheid om aan te geven dat je hier geen interesse in hebt. Wij zullen je hiervoor dan niet meer benaderen.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens voor analyses om ons producten- en dienstenaanbod te verbeteren en af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten. Ook houden wij klanttevredenheidsonderzoeken. Wil je hier niet aan deelnemen? Dan kun je je altijd afmelden. Wij zullen je hiervoor dan niet meer benaderen.
 • Bij een aantal van onze producten gebruiken wij uw persoonsgegevens in een geautomatiseerd besluitvormingsproces. Dit betekent dat wij jouw productaanvraag inclusief jouw persoonsgegevens geautomatiseerd beoordelen, zonder menselijke tussenkomst. Ben je het hier niet mee eens? Dan heb je het recht hier bezwaar tegen te maken. Jouw bezwaar wordt dan persoonlijk door ons beoordeeld.
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het borgen van de veiligheid en integriteit van:
  • onze klanten
  • onze organisatie
  • de financiële sector als geheel.Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om verzekeringsfraude te kunnen bestrijden. We onderzoeken daarom bij het aangaan van de verzekering wie klant bij ons wil worden. Dit houdt in dat we jouw naam en geboortedatum toetsen aan diverse sanctielijsten. Deze sanctielijsten zijn:
  • EU-freezelist,
  • United Nations Sanctions list,
  • U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC SDN)
  • List of Specially Designated Nationals, (OFAC Palestinian Legislative Council (PLC) list.)
  • de UK sanctions list,
  • de Nederlandse sanctielijst van de Nederlandsche Bank (DNB).Ook controleren wij of u een Politically Exposed Person bent. Wij zijn wettelijk verplicht om dit te doen om witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen.

Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Wanneer daartoe aanleiding bestaat nemen we jouw persoonsgegevens op in onze interne Gebeurtenissenadministratie of Intern Verwijzingsregister (IVR) waarin fraudegevallen of andere ongeregeldheden worden vastgelegd. Deze zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep van onze eigen medewerkers. Echter kan een IVR registratie ook leiden tot registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR) in de CIS-databank. Bij het CIS (Centraal Informatie Systeem) aangesloten verzekeraars kunnen bij een verzekeringsaanvraag de CIS-databank raadplegen. Zij krijgen dan een melding indien de gegevens van de bevraagde persoon in het EVR voorkomen. Als jouw persoonsgegevens worden opgenomen in ons IVR dan wel het EVR zul je hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook kunnen wij in het kader van fraudebestrijding en een verantwoord acceptatiebeleid openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.

 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen. Hieronder valt de verplichting om gegevens aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren. Politie, justitie en inlichtingendiensten kunnen ook informatie bij ons opvragen. Daarbij moeten zij rekening houden met de geldende wetgeving.

Bekijk meer vragen