Privacystatement

Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij informatie van u nodig, waaronder diverse persoonsgegevens. Omdat wij uw privacy heel belangrijk vinden, behandelen wij deze persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. Daarbij houden wij ons strikt aan de geldende privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

In dit privacystatement leggen we uit waarom wij uw persoonsgegevens opvragen en waarvoor wij deze gebruiken. Daarnaast leggen wij uit welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Ook als uw persoonsgegevens bij ons zijn terechtgekomen via uw werkgever ter uitvoering van een collectieve pensioenregeling, is dit privacystatement van toepassing.

Voor mensen die bij ons solliciteren hebben wij een specifiek privacystatement.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wilt u een recht op:

 • inzage
 • rectificatie
 • verwijdering
 • bezwaar
 • beperking
 • overdracht van gegevens
 • menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluitvorming uitoefenen, dan kunt u dat doen:
 • Per e-mail: servicedesk@scildon.nl
 • Per post: Scildon, t.a.v. de Servicedesk, Postbus 4, 1200 AA Hilversum
 • Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de manier waarop wij zijn omgegaan met uw privacy.  Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Of over de manier waarop wij zijn omgegaan met uw privacy? Dan kunt u hierover klagen.
 • U kunt een klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming via: functionaris.gegevensbescherming@scildon.nl Per post: Scildon t.a.v de Functionaris gegevensbescherming, Postbus 4, 1200 AA Hilversum.
 • U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U kunt uw klacht indienen via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
 • Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij zijn omgegaan met uw klacht kunt u met uw klacht ook naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en/of naar de civiele rechter.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de verzekering en 7 jaren daarna. Na deze termijn worden uw gegevens vernietigd. Heeft u nog (een) ander(e) product(en) bij Scildon? Dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot 7 jaren nadat deze laatste overeenkomst is geëindigd.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en verkopen ze daarom niet. Alleen wanneer hiervoor een wettelijke verplichting is delen we uw persoonsgegevens. Of als het delen van persoonsgegevens nodig is om de overeenkomst met u goed uit te kunnen voeren of indien daar een gerechtvaardigd belang voor is. Daarbij houden wij ons strikt aan de geldende privacy wet- en regelgeving. Hieronder volgt een overzicht van derde partijen waarmee we uw gegevens kunnen delen:

ANDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN

Wij kunnen persoonsgegevens delen met andere financiële instellingen, bijvoorbeeld voor het betalen van een claim. Of bij waardeoverdracht aan een andere verzekeraar. Wij delen uw persoonsgegevens daarnaast met onze herverzekeraars.

DE STICHTING PENSIOENREGISTER (SPR)

Als uw werkgever een pensioenregeling bij ons heeft afgesloten delen wij uw persoonsgegevens met de Stichting Pensioenregister. Het delen van persoonsgegevens met de stichting is wettelijk verplicht. Via de website van de Stichting Pensioenregister kunnen mensen inzicht krijgen in het door hen opgebouwde pensioen.

DE OVERHEID

De overheid heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar taken. Bijvoorbeeld voor de belastingaangifte. Op grond van onze wettelijke plicht moeten wij gegevens aan de Belastingdienst rapporteren, of afhankelijk van het product een bedrag inhouden op een uitkering die u gaat ontvangen.

Bij fraude of misbruik kunnen we aangifte doen. In dat geval geven we persoonsgegevens door aan politie en justitie. Politie, justitie en inlichtingendiensten kunnen ook informatie bij ons opvragen. Daarbij moeten zij rekening houden met de geldende wetgeving.

Toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB),de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mogen onderzoek verrichten bij Scildon. Daarbij mogen zij persoonsgegevens opvragen, als zij informatie willen hebben over bepaalde klanten of groepen van klanten.

Derde landen. Het is mogelijk dat we in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst gegevens delen met derde partijen die gelegen zijn buiten de Europese Economische Ruimte.  Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn maken we in die gevallen specifieke afspraken over de bescherming van de persoonsgegevens, zodat hierbij ook wordt voldaan aan de wettelijke eisen zoals deze gelden in de EU.

DIENSTVERLENERS DIE VOOR ONS WERKEN

Om onze taken als verzekeraar te kunnen uitvoeren maken we gebruik van dienstverleners met wie we onder onze verantwoordelijkheid persoonsgegevens delen. We delen met deze dienstverleners alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een specifieke opdracht. We maken met hen goede afspraken over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens mogen omgaan. Deze leggen we vast in contracten.

Deze bedrijven helpen ons bijvoorbeeld bij de volgende zaken:

 • Ontwerpen, onderhouden en verbeteren van onze IT systemen en applicaties
 • Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Het versturen van e-mails of andere communicatie-uitingen
 • Het juist en actueel houden van klantgegevens. Daarbij kunnen  externe openbare bronnen worden geraadpleegd. Een voorbeeld van een externe openbare bron is de Kamer van Koophandel.
 • Het onderzoeken van claims.

Daarbij sluiten wij met deze dienstverleners een verwerkersovereenkomst. Daarmee zorgen wij voor een strikte naleving van de privacywetgeving en optimale bescherming van uw gegevens.

Uw adviseur die voor u bij Scildon producten heeft afgesloten is ook verantwoordelijk voor die persoonsgegevens. U kunt bij uw adviseur informatie verkrijgen over de verwerking die hij of zij verricht.

Over dit privacystatement

Dit privacystatement is van Scildon. Scildon is een verzekeringsmaatschappij, gevestigd te Hilversum.

Dit privacystatement kan worden aangepast. Dat doen wij als de wet of ons beleid verandert. Wij raden u aan het privacystatement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. Bij belangrijke en fundamentele wijzigingen zullen we u expliciet wijzen op de gemaakte aanpassingen.

De meest recente versie is gemaakt op 1 juni 2019.

POSTADRES

Postbus 4
1200 AA HILVERSUM

BEZOEKADRES

Laapersveld 68
1213 VB Hilversum
Telefoon: (035) 625 25 00

In Nederland is Scildon sinds 1984 actief. Scildon valt onder alle Nederlandse wet- en regelgeving én onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Scildon heeft ruim 230.000 klanten.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens precies?

Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de verzekeringsovereenkomst met u te kunnen sluiten.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst óf het uitvoeren van de pensioenregeling die uw werkgever bij ons heeft afgesloten. Dit gebruik houdt bij een verzekeringsovereenkomst bijvoorbeeld in dat:
  • wij u tijdens de looptijd van de verzekering informeren over de  opgebouwde waarde (als het gaat om een waarde-opbouwende verzekering);
  • wij u tijdens de looptijd van de verzekering aangeven wanneer de verzekering tot uitkering komt;
 • Bij de uitvoering van uw pensioenregeling gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over de waarde van uw pensioenaanspraken. Bijvoorbeeld door middel van het uniform pensioenoverzicht (UPO).
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u gericht te informeren over  andere (verzekerings)producten van Scildon die voor u nuttig kunnen zijn. Wilt u deze informatie liever niet ontvangen? Dan heeft u altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u hier geen interesse in heeft. Wij zullen u hiervoor dan niet meer benaderen.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens voor analyses om ons producten- en dienstenaanbod te verbeteren en af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten. Ook houden wij klanttevredenheidsonderzoeken. Wilt u hier niet aan deelnemen? Dan kunt u zich altijd afmelden. Wij zullen u hiervoor dan niet meer benaderen.
 • Bij een aantal van onze producten gebruiken wij uw persoonsgegevens in een geautomatiseerd besluitvormingsproces. Dit betekent dat wij uw productaanvraag inclusief uw persoonsgegevens geautomatiseerd beoordelen, zonder menselijke tussenkomst. Bent u het hier niet mee eens? Dan heeft u het recht hier  bezwaar tegen te maken. Uw bezwaar wordt dan persoonlijk door ons beoordeeld.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het borgen van de veiligheid en integriteit van:
  • onze klanten
  • onze organisatie
  • de financiële sector als geheel.Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om verzekeringsfraude te kunnen bestrijden. We onderzoeken daarom bij het aangaan van de verzekering wie klant bij ons wil worden. Dit houdt in dat we uw naam en geboortedatum toetsen aan diverse sanctielijsten. Deze  sanctielijsten zijn:
  • EU-freezelist,
  • United Nations Sanctions list,
  • U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC SDN)
  • List of Specially Designated Nationals, (OFAC Palestinian Legislative Council (PLC) list.)
  • de UK sanctions list,
  • de Nederlandse sanctielijst van de Nederlandsche Bank (DNB).Ook controleren wij of u een Politically Exposed Person bent. Wij zijn wettelijk verplicht om dit te doen om witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Wanneer daartoe aanleiding bestaat nemen we uw persoonsgegevens op in onze interne Gebeurtenissenadministratie of Intern Verwijzingsregister (IVR) waarin fraudegevallen of andere ongeregeldheden worden vastgelegd. Deze zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep van onze eigen medewerkers. Echter kan een IVR registratie ook leiden tot registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR) in de CIS-databank. Bij het CIS (Centraal Informatie Systeem) aangesloten verzekeraars kunnen bij een verzekeringsaanvraag de CIS-databank raadplegen. Zij krijgen dan een melding indien de gegevens van de bevraagde persoon in het EVR voorkomen. Als uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons IVR dan wel het EVR zult u hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook kunnen wij in het kader van fraudebestrijding en een verantwoord acceptatiebeleid openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen. Hieronder valt de verplichting om gegevens aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren. Politie, justitie en inlichtingendiensten kunnen ook informatie bij ons opvragen. Daarbij moeten zij rekening houden met de geldende wetgeving.