Zo simpel kan het zijn
Scildon

Begrippenlijst

AOW

Algemene Ouderdomswet. De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW leeftijd heeft bereikt  en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW uit. Meer informatie over de AOW vindt u op www.svb.nl.

Aanspraakgerechtigde

Persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen.

Actueel parttimepercentage

Zie parttimepercentage

Arbeidsongeschikt(heid)

Voor de vraag of iemand (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, volgt de verzekeraar het oordeel van het UWV. Het UWV past daarvoor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) toe. Volgens de WIA is iemand arbeidsongeschikt als hij door een ziekte of gebrek geen gangbare arbeid kan verrichten. Meer informatie over arbeidsongeschiktheid vindt u op www.uwv.nl.

Begunstigde

De persoon die recht heeft op de uitkering uit de pensioenverzekering.

Beheerd Beleggen

Dit is een beleggingsmethode van de verzekeraar. Voor iedere (gewezen) deelnemer wordt belegd volgens een beleggingsschema. In dit schema wordt de verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieen, zoals aandelen en obligaties (de strategische beleggingsmix) steeds in de tijd aangepast. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal jaren dat de beschikbare premies en het al opgebouwde pensioenkapitaal nog rendement kunnen opleveren (de beleggingshorizon). Hierdoor ontstaat een verantwoord evenwicht tussen de kans op een goed rendement en het beleggingsrisico.

Duurt het nog lang totdat de (gewezen) deelnemer de pensioendatum wordt bereikt (lange beleggingshorizon), dan wordt er met de strategische beleggingsmix meer beleggingsrisico genomen. Zo is er meer kans op een hoger rendement. Er is dan nog tijd om een eventueel tegenvallend rendement op te vangen en een kans om dat goed te maken. Hoe korter de periode tot aan de pensioendatum (korte beleggingshorizon), hoe minder risicovol er wordt belegd om de kans op een tegenvallend rendement te verkleinen. De kans op een hoger beleggingsrendement neemt hierdoor af.

Scildon is verantwoordelijk voor het samenstellen van een beleggingsschema met een goede balans tussen rendement en risico en voor het uitvoeren daarvan. Maar Scildon is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke beleggingsresultaten. Tegenvallende beleggingsresultaten komen voor rekening van de deelnemers, net als goede beleggingsresultaten.

Beheerkosten

Kosten die de verzekeraar in rekening brengt bij de (gewezen) deelnemers voor het administreren, heralloceren en herbalanceren van de beleggingen. De beheerkosten worden in mindering gebracht op het pensioenkapitaal en worden uitgedrukt als percentage van de fondswaarde.

Beleggingsdepot

De rekening waarop het aantal participaties per fonds wordt bijgehouden voor de pensioenverzekering.

Beleggingsverhouding

De verhouding waarin bedragen aan de fondsen worden toegevoegd of onttrokken. De verzekeraar legt deze verhouding voor de eerste keer vast bij het aanmelden van de deelnemer via Scildon Online Pensioenen. De beleggingsverhouding is dan gelijk aan de strategische beleggingsmix.

Beschikbare premie

De premie die de werkgever heeft toegezegd voor de opbouw van het pensioenkapitaal.

Brutorendement

Het behaalde beleggingsrendement door een fonds, zonder rekening te houden met de fondskosten.

Deelnemer

De werknemer die pensioenaanspraken verkrijgt volgens het Pensioenreglement.

Dienstjaren

Het aantal jaren en hele maanden die liggen tussen de laatste van de volgende data: de datum van indiensttreding/de toetredingsleeftijd tot de pensioenregeling en de pensioendatum; of het aantal jaren en hele maanden die liggen tussen de laatste van de volgende data: de ingangsdatum van de pensioenregeling/de datum van indiensttreding/de toetredingsleeftijd tot de pensioenregeling en de pensioendatum of, bij eerdere uitdiensttreding, de datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd; en de fictieve dienstjaren door inkomende (collectieve) waardeoverdracht. Als en zolang de deelnemer is vrijgesteld van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid, gelden ook de jaren tussen de datum waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd en uiterlijk de pensioendatum als dienstjaren.

Echtscheiding

De beëindiging van het huwelijk, scheiding van tafel en bed en de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, anders dan door de dood, vermissing of omzetting naar een andere huwelijksvorm of een gemeenschappelijke huishouding met dezelfde partner.

Echtscheidingsconvenant

Een schriftelijke overeenkomst met als doel het vastleggen van afspraken rondom de beëindiging van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Fiscaal maximaal toegestane premie

De maximaal toegestane beschikbare premie zoals omschreven in Hoofdstuk IIB van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Fonds

Een door de verzekeraar aangeboden beleggingsmogelijkheid.

Fondskosten

De fondsbeheerder maakt kosten voor het beheren van de fondsen. De fondskosten bestaan uit de beheervergoeding voor de fondsbeheerder en de overige fondskosten. Bij overige fondskosten kunt u denken aan kosten voor: verslaglegging, accountants, bankkosten, kosten voor marketing, etc. Al deze kosten worden binnen het fonds zelf verrekend. De kosten zijn dus verwerkt in de koers en dus ook in het gerealiseerde rendement.

Fondseninformatie Scildon Pensioen

Informatie die de verzekeraar aan het einde van een kalenderkwartaal opstelt over de fondsen. Hierin staan onder andere de fondskosten en de beheerkosten per fonds. De meest recente versie van de Fondseninformatie Scildon Pensioen staat op www.scildon.nl.

Franchise

Het salarisdeel waarover geen premie wordt berekend en geen pensioen wordt opgebouwd.

Geldswaarde

Het aantal aanwezige participaties per fonds die in het beleggingsdepot aanwezig zijn, vermenigvuldigd met de koers van elk fonds. De geldswaarde wordt uitgedrukt in euro’s.

Gemeenschappelijke huishouding

Een huishouding die minimaal zes aaneengesloten maanden door de (gewezen) deelnemer wordt gevoerd met één partner op hetzelfde adres. De (gewezen) deelnemer en de partner moeten dit kunnen aantonen via de Basisregistratie Personen (BRP). De partner mag geen bloed- of aanverwant zijn in de rechte lijn of in de tweede graad van de (gewezen) deelnemer.

Gemiddeld parttimepercentage

Zie parttimepercentage

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is in dit pensioenreglement hetzelfde als een huwelijk.

Gewezen deelnemer

De man of vrouw die pensioenaanspraken op grond van het Pensioenreglement heeft opgebouwd, maar niet meer deelneemt aan de pensioenregeling door een andere reden dan door overlijden of het bereiken van de werkelijke pensioendatum.

Gewezen partner

 • De man of vrouw van wie het huwelijk met de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde is beëindigd door echtscheiding.
 • De man of vrouw van wie de gemeenschappelijke huishouding met de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde is beëindigd om andere redenen dan door overlijden of vermissing of het aangaan van een huwelijk met dezelfde partner waarmee een gemeenschappelijke huishouding werd gevormd.

Gewogen gemiddelde productrendement

Bij de berekening van de voorbeeldkapitalen houdt de verzekeraar rekening met het beleggingsschema volgens de methode ‘Beheerd Beleggen’. Het gewogen gemiddelde productrendement geeft een geschat rendement weer van beleggingen in de fondsen. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende verhoudingen tussen de verschillende rendementen van de fondsen waarin een (gewezen) deelnemer belegt tot aan de pensioendatum.

Handelsdag

Iedere dag waarop

 • de verzekeraar geopend is. Dat is iedere werkdag van het jaar, behalve de algemeen erkende feestdagen in Nederland. Ook Hemelvaartsdag en Goede Vrijdag vallen hieronder; en
 • Euronext Amsterdam en de banken in Nederland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van transacties in financiële instrumenten; en
 • de beheerder van de beleggingsinstelling die bij de transactie betrokken is aanwezig is; en
 • de beurzen en banken in het buitenland, die van belang zijn voor de beleggingsinstelling, geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van transacties in financiële instrumenten.

Heralloceren

Het aanpassen van de strategische beleggingsmix aan het beleggingsschema van Beheerd Beleggen.

Herbalanceren

Doordat de koers van participaties verandert, kan de samenstelling van de beleggingsportefeuille gaan afwijken van de strategische beleggingsmix uit het beleggingsschema van Beheerd Beleggen (scheefgroei). De beleggingsmix wordt periodiek door de verzekeraar teruggebracht naar de strategische beleggingsmix.

Historisch rendement

Het historisch rendement van een fonds is het gemiddelde van het werkelijk behaalde rendement van een fonds over de afgelopen 20 jaar. Als een fonds korter dan 4 jaar bestaat, bepaalt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) welk rendement het fonds dan mag gebruiken als historisch rendement. Het historisch rendement is een brutorendement.

Huwelijk

Huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Klantprofiel

Het klantprofiel bestaat uit een aantal vragen die de (gewezen) deelnemer moet beantwoorden. Zo kan de verzekeraar inventariseren wat bij deze pensioenverzekering de doelstellingen, financiële situatie, risicobereidheid, kennis en ervaring van de (gewezen) deelnemer is. Aan de hand van het klantprofiel kan de verzekeraar beoordelen wat voor de (gewezen) deelnemer een juiste balans is tussen de kans op een goed rendement en het beleggingsrisico.

Kind(eren)

 • het kind met wie de deelnemer voor de pensioendatum een familierechtelijke band heeft, zoals omschreven in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; en/of
 • het stief- of pleegkind van de deelnemer, dat tot het overlijden van de deelnemer duurzaam wordt onderhouden en opgevoed door de deelnemer alsof het een eigen kind is. Het onderhoud en de opvoeding moet vóór de pensioendatum zijn begonnen en het pleegkind moet door de deelnemer schriftelijk bij de werkgever zijn aangemeld; en
 • het kind dat nog geen 21 jaar is, of studerende is volgens de Wet studiefinanciering 2000 en nog geen 27 jaar is.   

Koers

De officiële slotkoers of afgifteprijs die geldt voor participaties van het fonds op de koersdatum.

Koersdatum

Het moment waarop de koers van participaties wordt vastgesteld. Dit is de eerste handelsdag die volgt op de dag waarop een opdracht tot het aan- of verkopen van participaties wordt gegeven.

Scildon Online Pensioenen

Een afgeschermd en beveiligd deel van de website van Scildon, waarop informatie staat over de pensioenverzekering. Deze website is via unieke inloggegevens toegankelijk voor de werkgever, de (gewezen) deelnemer en de pensioenadviseur die een pensioenregeling hebben bij de verzekeraar.

Negatieve risicopremies

Een vergoeding die de (gewezen) deelnemer ontvangt van de verzekeraar voor het risico dat het pensioenkapitaal niet of niet geheel tot uitkering komt. Negatieve risicopremies worden omgerekend naar participaties en toegevoegd aan het beleggingsdepot.

Nettorendement

Dit is het rendement dat de (gewezen) deelnemers met hun beleggingen in de fondsen behalen. Het wordt berekend door het brutorendement dat door het fonds is behaald te verminderen met de fondskosten en de beheerkosten van de verzekeraar.

Participaties

Het aantal eenheden van een fonds.

Partner

 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner van de (gewezen) deelnemer; of
 • de persoon met wie de (gewezen) deelnemer een gemeenschappelijke huishouding voert.

Iedere deelnemer kan maar één partner hebben.

Partnerrelatie

Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gemeenschappelijke huishouding.

Parttimepercentage

De verhouding tussen het aantal arbeidsuren dat met de werkgever is overeengekomen en de werktijd. Het actuele parttimepercentage is het parttimepercentage van het betreffende jaar. Het gemiddelde parttimepercentage is het parttimepercentage in alle dienstjaren, gedeeld door de dienstjaren.

Pensioenaanspraak

Het recht op een pensioen dat nog niet is ingegaan.

Pensioenadviseur

De persoon die de werkgever adviseert over het pensioen van zijn werknemers.

Pensioendatum

De dag waarop de (gewezen) deelnemer de pensioenleeftijd bereikt.

Pensioengerechtigde

Persoon voor wie op grond van een Pensioenovereenkomst een pensioen is ingegaan.

Pensioengevend salaris

Het deel van het salaris waarover u pensioen opbouwt.

Het pensioengevend salaris kan nooit hoger zijn dan het vastgestelde wettelijk maximum.

Over het salaris dat hoger is dan dit bedrag, bouwt de deelnemer geen pensioenaanspraken op.

Pensioengrondslag

Het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Als de deelnemer minder dan de volledige werktijd werkzaam is, wordt de pensioengrondslag vermenigvuldigd met het parttimepercentage van de deelnemer. Dit is het actuele parttimepercentage voor de pensioengrondslag dat wordt gebruikt bij het berekenen van de beschikbare premie voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum en het gemiddelde parttimepercentage voor de pensioengrondslag dat wordt gebruikt bij de berekening van de aanspraken op het partnerpensioen en het wezenpensioen bij overlijden voor pensioendatum.

Pensioenkapitaal

Het bedrag dat wordt gebruikt voor het aankopen van een ouderdoms- en/of een partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum. De hoogte van het pensioenkapitaal is gelijk aan de geldswaarde.

Pensioenlasten

De premies en de kosten die voor de pensioenverzekering zijn verschuldigd.

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd is de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 68 jaar wordt.

Pensioenovereenkomst

De afspraken tussen de werkgever en de werknemer over het pensioen als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

Pensioenrecht

Recht op een ingegaan pensioen.

Pensioenreglement

De door de verzekeraar opgestelde pensioenregeling, waarin de inhoud van de Pensioenovereenkomst en de rechten en de plichten tussen de (gewezen) deelnemers en de verzekeraar zijn opgenomen.

Pensioenverzekering

Alle rechten en plichten van de verzekeraar, de werkgever en de (gewezen) deelnemers die voortkomen uit de Verzekeringsvoorwaarden Scildon Pensioen, de geldende Pensioenovereenkomst, het Pensioenreglement, de Uitvoeringsovereenkomst en de relevante wet- en regelgeving.

Pessimistisch rendement

Een schatting van het te behalen brutorendement als de beleggingsresultaten langdurig tegenvallen. De AFM bepaalt het pessimistisch rendement.

Premieovereenkomst

Een overeenkomst waarin vooraf vaststaat hoe hoog de pensioenpremie is die de werkgever betaalt voor iedere deelnemer. De (gewezen) deelnemers weten vooraf niet hoe hoog hun pensioen wordt. De pensioenpremies worden belegd om een pensioenkapitaal op te bouwen. Met dit pensioenkapitaal kopen zij pensioenuitkeringen aan.

Premievervaldatum

De dag(en) in een kalenderjaar waarop (een deel van) de jaarlijks verschuldigde premie en de kosten van de pensioenverzekering moeten zijn betaald.

Productrendement

Het nettorendement, verhoogd met negatieve risicopremies.

Risicoverzekering

In de pensioenregeling wordt met risicoverzekering bedoeld:

 • het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum;
 • het wezenpensioen bij overlijden voor pensioendatum;
 • het Anw-hiaatpensioen;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

De risicoverzekering keert uit als de deelnemer overlijdt of eventueel arbeidsongeschikt wordt.

De risicoverzekering vervalt bij het einde van de deelname (anders dan door overlijden of arbeidsongeschiktheid).

Scheiding

Zie Echtscheiding

Stijgende premiestaffel

De beschikbare premie is toegezegd in de vorm van een leeftijdsafhankelijke, stijgende premiestaffel. Dat wil zeggen dat de beschikbare premie stijgt naarmate de deelnemer ouder wordt en overgaat naar een volgende leeftijdsgroep. De staffel is ingedeeld in leeftijdsgroepen van vijf jaar. Als de verzekeraar de beschikbare premie doorbetaalt door premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en de betreffende deelnemer gaat over naar een volgende leeftijdsgroep, dan wordt ook de door de verzekeraar doorbetaalde premie verhoogd.

Startdatum van deelname

De datum waarop een deelnemer volgens het Pensioenreglement begint met het verkrijgen van pensioenaanspraken.

Strategische beleggingsmix

De verhouding waarin wordt belegd in de verschillende beleggingscategorieën zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties en geldmarkt. In het Pensioenreglement wordt bepaald of de strategische beleggingsmix wordt vastgesteld volgens het beleggingsschema van Beheerd Beleggen of dat de (gewezen) deelnemer zelf de strategische beleggingsmix kiest.

Toetredingsleeftijd

De leeftijd waarop een werknemer volgens het Pensioenreglement mag starten met deelnemen aan de pensioenregeling.

Uitvoeringsovereenkomst

De overeenkomst tussen de werkgever en de verzekeraar over de uitvoering en de financiering van de Pensioenovereenkomst.

Uitkeringsovereenkomst

Een Pensioenovereenkomst waarbij de deelnemers vooraf precies weten hoe hoog de pensioenuitkeringen zijn waar zij recht op hebben. De hoogte van deze pensioenuitkeringen is gegarandeerd. Vooraf kan niet worden aangegeven hoe hoog de totale premies zijn om de pensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemer, zijn/haar partners en zijn/haar kinderen en de geschatte pensioenrechten op de pensioendatum als de deelnemer tot die datum in dienst blijft bij de werkgever. Deelnemers ontvangen jaarlijks een UPO van hun huidige pensioenuitvoerder. Gewezen deelnemers ontvangen jaarlijks een UPO van de pensioenuitvoerder(s) van de oude werkgever(s).

Alle pensioenuitvoerders gebruiken hetzelfde pensioenoverzicht met altijd dezelfde indeling, zodat pensioenaanspraken van verschillende pensioenuitvoerders eenvoudig bij elkaar kunnen worden opgeteld. Zo krijgen de (gewezen) deelnemers, hun partners en hun kinderen zicht op de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkeringen bij pensionering, uitdiensttreding, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Een pensioenoverzicht is ook in te zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Verzekeraar

Scildon N.V.

Verzekeringsvoorwaarden Scildon Pensioen
Algemene verzekeringsvoorwaarden, de beleggingsvoorwaarden en de voorwaarden voor verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid die gelden voor de pensioenverzekering.

Voorbeeldkapitaal

Het voorbeeldkapitaal is het geschatte pensioenkapitaal dat op de pensioendatum beschikbaar komt als de deelnemer tot aan de pensioendatum deelneemt. Hierbij wordt uitgegaan van een gelijkblijvende pensioengrondslag en betaling van de premies. Ook moet het gewogen gemiddelde productrendement gedurende de hele looptijd ieder jaar worden behaald. Omdat deze uitgangspunten kunnen afwijken van de werkelijke ontwikkeling van de pensioengrondslag en het productrendement, kan het pensioenkapitaal dat op de pensioendatum beschikbaar komt hoger of lager zijn dan het voorbeeldkapitaal.

Waardeoverzicht

Dit is een cijfermatig overzicht waarin de deelnemer jaarlijks wordt geïnformeerd over wat er met zijn inleg is gebeurd. De deelnemer ziet hoeveel premie in het voorgaande jaar is betaald voor zijn ouderdomspensioen en het partnerpensioen na pensioendatum, hoeveel rendement hij heeft behaald op zijn beleggingen, welke kosten de verzekeraar daarvan heeft afgetrokken, hoeveel negatieve risicopremies hij heeft ontvangen en hoe hoog het pensioenkapitaal aan het einde van het voorgaande jaar was.

Sinds 2020 maakt het Waardeoverzicht onderdeel uit van het UPO, en verstuurt Scildon het niet meer apart.

Wachtperiode

De voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen geldende wachtperiode van 104 weken.

Werkelijke pensioendatum

De door de (gewezen) deelnemer gekozen leeftijd waarop het ouderdomspensioen werkelijk ingaat. Deze ligt voor, op of na de pensioendatum en is uiterlijk  5 jaar nadat  de (gewezen) deelnemer de AOW leeftijd heeft bereikt.

Werknemer

De persoon die volgens het burgerlijk recht een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever, met uitzondering van de directeur-grootaandeelhouder zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

Werktijd

Het gebruikelijk aantal arbeidsuren bij de werkgever op basis van een fulltime dienstverband.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.