Het Scildon pensioen; de belangrijkste wijzingen op een rij

Met de introductie van ons nieuwe pensioenadministratieplatform zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Scildon Pensioen (voorheen Prisma Pensioen). De wijzigingen ten opzichte van de oude situatie betreffen het administratiesysteem zelf, het collectieve pensioenproduct van Scildon en de verschillende portalen (adviseursportaal, werkgeversportaal en werknemersportaal). Onderstaand lees je meer over de verschillende wijzigingen en de gevolgen daarvan.

De wijzigingen samengevat:

Wijzigingen in de administratie

Staffelsprong

Als de pensioenregeling is gebaseerd op een stijgende staffel dan wordt de premie eens in de vijf jaar, voor de komende vijf jaar (staffelcohort), vastgesteld.
In de oude situatie werd het staffelcohort voor alle werknemers jaarlijks vastgesteld in de peilmaand januari. Nu wordt het staffelcohort maandelijks vastgesteld en zal een werknemer, indien hij daarvoor in aanmerking komt, direct in de maand volgend op de verjaarmaand overgaan naar het volgende staffelcohort.
De werknemer zal hierdoor sneller naar een volgend staffelcohort overgaan en profiteert hiermee optimaal van de fiscale ruimte die geboden wordt. Doordat voor de werknemer eerder een hogere pensioenpremie in kan worden gelegd heeft deze aanpassing vanzelfsprekend een positief effect op de hoogte van het op te bouwen pensioen. Vanzelfsprekend stijgen de pensioenlasten (premie ouderdomspensioen) hierdoor ook.

Er kan nu gekozen worden voor indexatiepercentages van 1%, 2% en 3%.

Mutaties op dagbasis

Mutaties zoals bijvoorbeeld in- en uitdiensttredingen, salaris-, en parttime wijzigingen, aanmelden partner en kinderen, worden op dagbasis verwerkt en direct geeffectueerd per de gewenste datum. Een uitdiensttreding hoeft hierdoor niet meer per de eerste van de maand, volgend op de maand van uitdiensttreding, te worden gemeld. De uitdiensttreding kan gewoon worden gemeld per de feitelijke dag waarop het dienstverband wordt beëindigd.

Koppeling met Benefits-Plaza

Sinds de introductie van het nieuwe administratieplatform is er een koppeling tot stand gebracht met Benefits-Plaza. Benefits-Plaza staat voor een optimale ketenintegratie en maakt het mogelijk om de verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden van de werkgever centraal te beheren. Via Benefits-Plaza geregistreerde mutaties worden daarmee volledig automatisch verwerkt in de pensioenadministratie van Scildon.

Koppeling Basisregistratie Personen (BRP)

Vanzelfsprekend is er een koppeling met het BRP. Mutaties zoals huwelijk, geregistreerd partnerschap en echtscheidingen worden automatisch gesignaleerd en verwerkt in de pensioenadministratie.

Productwijzigingen

Risicotarieven

Voor de dekking van de nabestaandenpensioenen waren vroeger zowel éénjarige als gelijkblijvende risicotarieven beschikbaar. Inmiddels is het niet meer mogelijk om deze tarieven op basis van een gelijkblijvende premie te verzekeren. Er worden voor het bepalen van de risicopremies uitsluitend nog éénjarige risicotarieven toegepast. Uiteraard worden lopende regelingen gerespecteerd.

Eigen bijdrage

Het is niet meer mogelijk om voor een verplichte eigen bijdrage in de modulepremie van het partnerpensioen en het wezenpensioen te kiezen. Uiteraard kan nog wel gekozen worden voor een verplichte eigen bijdrage op basis van de pensioengrondslag. Daarnaast blijft een verplichte bijdrage in de premie voor het Anw-hiaatpensioen ook mogelijk.

Indexatie rentedekkingen

Al enige tijd lag er de wens om de beschikbare indexatie mogelijkheden van de verschillende rentedekkingen (partnerpensioen, Anw-hiaatpensioen en wezenpensioen) uit te breiden. Daarom kan nu gekozen worden voor indexatiepercentages van 1%, 2% en 3%.

Verruiming wezenpensioendekking

De dekking voor het wezenpensioen is gewijzigd. De dekking gold in de oude situatie standaard voor maximaal vijf kinderen. Deze beperking tot maximaal vijf kinderen is komen te vervallen.

Ingangsdatum ouderdomspensioen

De ingangsdatum van het ouderdomspensioen is de datum waarop de werknemer daadwerkelijk de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Met deze wijziging valt de ingangsdatum van het ouderdomspensioen nu samen met de ingangsdatum van de AOW. De AOW gaat ook in op het moment dat je de AOW gerechtigde leeftijd daadwerkelijk hebt bereikt. Mochten werknemers toch hun pensioen liever per de eerste van de maand in willen laten gaan dan kan dat t.z.t. op verzoek (pensioen vervroegen) zonder dat hieraan extra kosten verbonden zijn.

Beheer van de beleggingen

Het aantal momenten waarop de beleggingen worden getoetst aan het risicoprofiel van de deelnemer (lifecycle) is uitgebreid van twee naar vier keer per jaar. In januari, april, juli en oktober worden de beleggingen van alle deelnemers teruggebracht naar de strategische assetmix die volgens de lifecycle van het risicoprofiel van de deelnemer op dat moment van toepassing is. Hierdoor volgt de deelnemer voor wat betreft risico en rendementsverwachting nog nauwkeuriger zijn risicoprofiel.

Portalen

Introductie van notificaties

Als er een document klaarstaat in het documentenarchief van de werkgever of de werknemer, ontvangt deze een notificatie.

Klantreizen

In het belang van haar klanten hecht Scildon aan duidelijke communicatie en concrete klantbegeleiding. Door het inrichten van diverse klantreizen (customer journeys) in onder andere het werknemersportaal ondersteunt Scildon werknemers bij het maken van relevante pensioenkeuzes en biedt hiermee op het juiste moment écht op de werknemer toegespitst handelingsperspectief. Maar ook de werkgever profiteert van deze vernieuwende manier van werken. Zo wordt de werkgever onder andere via een klantreis begeleid bij het aanmelden van nieuwe werknemers in het werkgeversportaal.

Privacygevoelige informatie (AVG)

De nieuwe portalen van Scildon voldoen vanzelfsprekend aan de huidige Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen. Dit betekent dat privacygevoelige informatie niet standaard voor de adviseur beschikbaar is. Wel bieden de nieuwe portalen van Scildon de mogelijkheid om na expliciete toestemming inzage te krijgen in deze privacygevoelige informatie. Dit betreft de volgende privacygevoelige informatie:

  • Regeling informatie (toestemming werkgever nodig)
  • Werknemersinformatie (toestemming werknemer nodig)

Deze informatie is in beginsel afgeschermd maar kan door de werkgever of de werknemer via de portalen voor de adviseur worden ontsloten.

Regeling informatie

Voert de adviseur bijvoorbeeld in opdracht van de werkgever het beheer over de pensioenregeling uit dan kan de werkgever, via het werkgeversportaal de adviseur machtigen de hiervoor relevante regeling informatie in te zien.

Werknemersinformatie

Adviseert de adviseur individuele werknemers en heeft de adviseur hiervoor inzage nodig in de gedetailleerde informatie over de dekkingen, pensioenopbouw en beleggingen? De werknemer kan de adviseur via het werknemersportaal machtigen om inzage te krijgen in deze gegevens. Uiteraard kan een werknemer deze toestemming ook op elk willekeurig moment weer intrekken.