Scildon maakt echt het verschil

Scildon Pensioen Beheerd Beleggen en duurzaamheid

Met Scildon Pensioen Beheerd Beleggen wil Scildon, naast het nastreven van jouw financiële doelstellingen, ook bijdragen aan een duurzamere samenleving. Daarom voldoen de fondsen, waarin je gaat beleggen, aan bepaalde duurzaamheidseisen. Zo streven we met Scildon Pensioen Beheerd Beleggen naar een gezonde, toekomstbestendige samenleving en veilige leefomgeving. Hieronder kun je meer lezen hoe wij hier invulling aan geven.  

Duurzaam beleggingsbeleid

Fondskeuze

Met Scildon Pensioen Beheerd Beleggen ga je beleggen in een lifecycle. De fondsen binnen deze lifecycle zijn geselecteerd op ESG-kenmerken.

ESG staat voor Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur) en verwijst naar drie centrale kenmerken in het meten van de duurzaamheid van een belegging:

  1. De milieukenmerken gaan na hoe een bedrijf bijdraagt aan en presteert op het gebied van milieu-uitdagingen (bijvoorbeeld afval, verontreiniging, broeikasgassen, ontbossing en klimaatverandering).
  2. De sociale kenmerken kijken naar hoe een bedrijf zijn mensen behandelt (bijvoorbeeld beheer van het menselijk kapitaal, diversiteit en gelijke kansen, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid en misleidende verkoop).
  3. De Governance-kenmerken onderzoeken hoe een bedrijf bestuurd wordt (bijvoorbeeld beloning van zijn leidinggevenden, belastingpraktijken en -strategie, corruptie en omkoping en brede diversiteit en structuur).

Concreet doen we dit voor Scildon Pensioen Beheerd Beleggen door te kijken naar het volgende:

1. Uitsluitingen

Vanzelfsprekend wordt er niet belegd in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, verkoop of distributie van clustermunitie.

De door Scildon geselecteerde fondsen bestaan voor minimaal 75% uit fondsen waarvan is vastgesteld dat zij niet in tabak beleggen en dat zij de UN Global Compact Principes niet overtreden.

De UN Global Compact is in 2000 opgesteld en is een initiatief van de Verenigde Naties (VN) om ondernemingen te stimuleren om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel te maken van hun beleid. De VN heeft samen met bedrijven tien gedragslijnen, ook wel principes, opgesteld die als basis gelden voor wereldwijd zakendoen.

Deze tien principes gaan over onderwerpen zoals mensenrechten, milieu en anti-corruptie.

2.Goed ondernemingsbestuur

Voor bedrijven waarin de fondsen beleggen, geldt als eis dat zij voldoen aan ‘good governance’ oftewel goed ondernemingsbestuur. Dat houdt bijvoorbeeld in dat deze bedrijven werknemers goed belonen en geen belasting ontduiken.

Bij de selectie van de fondsen heeft Scildon gebruik gemaakt van de informatie die de fondsen hierover zelf hebben gepubliceerd.

EU-Taxonomie

De EU-Taxonomie omschrijft economische activiteiten die helpen bij het tegengaan van klimaatverandering of het beperken van de gevolgen ervan. Een belegging in een bedrijf dat deze activiteiten verricht, wordt als ecologisch duurzaam aangemerkt. Hier zijn verschillende criteria voor. Tegelijkertijd geldt als eis dat deze beleggingen geen afbreuk mogen doen aan andere duurzame doelstellingen. Dit wordt ook wel het ‘geen significante schade berokkenen aan’ beginsel genoemd.

Een voorbeeld:

Een windmolenpark bouwen in een beschermd natuurgebied, draagt bij aan het oplossen van het klimaatprobleem. Maar veroorzaakt ook schade aan de natuur en zal dus niet aan dit beginsel voldoen.

Er kunnen voor Scildon Pensioen Beheerd Beleggen beleggingen zijn opgenomen, die bijdragen aan een milieudoelstelling. Scildon kan op dit moment niet beoordelen hoe en in welke mate deze beleggingen rekening houden met deze EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten, maar geen afbreuk doen aan andere duurzame doelstellingen.

Duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt door een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Voorbeelden van zulke gebeurtenissen of omstandigheden zijn klimaatverandering of schaarste aan grondstoffen. Scildon heeft duurzaamheidsrisico’s in haar bedrijfsvoering opgenomen, bij bijvoorbeeld het selecteren van de beleggingsfondsen en bij het monitoren van de fondsen.

Voor Scildon Pensioen Beheerd Beleggen wordt ieder jaar een ESG-rapportage opgesteld. Op basis van deze rapportage worden de ESG-kenmerken en duurzaamheidsrisico’s op portefeuille- en fondsniveau vastgesteld. Op dit moment heeft Scildon nog onvoldoende informatie van de fondsbeheerders over de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van elk fonds. Dit moet nog worden bepaald door de fondsbeheerders.

Duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor ESG-factoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie of verlies van biodiversiteit.

Scildon neemt zulke ongunstige gevolgen nog niet allemaal mee bij al haar beleggingsbeslissingen. De reden hiervoor is dat Scildon vindt dat zij op dit moment onvoldoende betrouwbare gegevens heeft om deze ongunstige gevolgen goed te kunnen analyseren en te integreren in het beleggingsproces. Scildon doet haar best om deze gegevens zo snel mogelijk te verkrijgen.

Meer informatie over Scildon en duurzaamheid kun je vinden op onze corporate website.