Scildon Pensioen is een beschikbare premieregeling

Scildon biedt het Scildon Pensioen aan. Dit is een beschikbare premieregeling voor het ouderdomspensioen.

Bij een beschikbare premieregeling zeg je je werknemers een premie toe. Deze premie wordt belegd in het eigen beleggingsdepot van de werknemer. Vervolgens koopt de werknemer met het beschikbare pensioenkapitaal op de pensioendatum een pensioen aan. Bij het Scildon Pensioen wordt de hoogte van de beschikbare premie berekend als een percentage van de pensioengrondslag. Dit is het gedeelte van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd. Ook is de premie afhankelijk van de leeftijd. Naarmate de leeftijd stijgt, stijgt ook het premiepercentage. Dit premieverloop wordt vastgelegd in een zogenaamde premiestaffel.

Een beschikbare premieregeling kent risico’s

Een beschikbare premieregeling brengt voor je werknemers risico’s met zich mee. De hoogte van het op te bouwen pensioenkapitaal is mede afhankelijk van het beleggingsrendement dat op de beschikbaar gestelde premies wordt behaald. De hoogte van de pensioenuitkeringen is afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde pensioenkapitaal.  En van de op de pensioendatum geldende rente en tarieven van de verzekeraar op het moment dat de werknemer het levenslange pensioen gaat aankopen. Dat kan gunstig, maar ook ongunstig uitpakken.

Je bepaalt met je adviseur de premiestaffel

De wet- en regelgeving stelt grenzen aan de maximaal toe te passen premiestaffel en aan het staffelverloop. Binnen deze grenzen kun je samen met je adviseur zelf bepalen welke premiestaffel je wilt hanteren. En hoeveel premie er voor pensioenopbouw van je werknemers wordt gereserveerd. Vervolgens kun je bepalen welk deel van de premie je voor eigen rekening neemt en welk deel je werknemers betalen. Zo kun je eenvoudig uitrekenen hoeveel premie je nu en in de toekomst betaalt.

De beschikbare premie die je betaalt voor je werknemers, wordt in zijn geheel belegd. Met de beschikbare premie bouwen je werknemers pensioenkapitaal op. De hoogte van de premie heeft, naast het te behalen beleggingsrendement en de kosten dan ook veel invloed op de hoogte van hun uiteindelijke pensioenkapitaal.

Op de pensioendatum kopen je werknemers met het opgebouwde pensioenkapitaal pensioenuitkeringen aan tegen de dan geldende (rente)tarieven voor levenslange pensioenuitkeringen. Je werknemers weten vooraf dus niet hoeveel pensioen zij zullen krijgen. Wel geven wij je werknemers voortdurend schattingen over de hoogte van hun te verwachten pensioen. Deze schattingen benaderen steeds beter het uiteindelijke pensioeninkomen als zij dichter bij de pensioendatum komen.