Veelgestelde vragen over privacy

Over dit privacy statement

Dit privacy statement is van Scildon. Scildon is een verzekeringsmaatschappij, gevestigd te Hilversum. Dit privacy statement kan worden aangepast. Dat doen wij als de wet of ons beleid verandert. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd in maart 2023. Wij raden je aan het privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. Bij belangrijke en fundamentele wijzigingen zullen wij je expliciet wijzen op de gemaakte aanpassingen.

POSTADRES

Postbus 4
1200 AA HILVERSUM

BEZOEKADRES

Laapersveld 68
1213 VB Hilversum
Telefoon: (035) 625 25 00

In Nederland is Scildon sinds 1984 actief. Scildon valt onder alle Nederlandse wet- en regelgeving én onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het vergunningenregister van de AFM staat Scildon N.V. opgenomen onder nummer 12000414. Bij de Kamer van Koophandel is het inschrijvingsnummer 32037902.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over een persoon zeggen of herleidbaar zijn tot een persoon. Bij het afnemen van een product of dienst van Scildon verzamelen wij onder meer:

 • jouw naam- en adresgegevens;
 • jouw geboortedatum;
 • jouw telefoonnummer;
 • jouw e-mailadres;
 • jouw burgerservicenummer (alleen als daar een wettelijke grondslag voor is);
 • jouw bankrekeningnummer.

Voor sommige van onze producten hebben wij daarnaast gegevens nodig over jouw gezondheid en financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld jouw inkomen. In de meeste gevallen krijgen wij deze persoonsgegevens direct van jou, of via een adviseur. Naast deze informatie kunnen wij ook gegevens van derden ontvangen en verwerken, bijvoorbeeld van jouw werkgever, of andere externe partijen zoals Basisregistratie Personen (BRP), IDIN, marktonderzoeksbureaus of dataverrijkingsbureaus. Bij deze uitwisseling van persoonsgegevens wordt alleen informatie gedeeld die noodzakelijk is en houden wij ons aan de eisen die vanuit wet- en regelgeving worden gesteld.

Bezoek je onze website? Dan verzamelen wij ook persoonsgegevens van jou. Hierbij kun je denken aan:

 • het IP adres dat nodig is om jouw computer te laten communiceren met onze website;
 • cookies: zie ons cookiestatement;
 • persoonsgegevens die je opgeeft wanneer je ons vragen stelt via de website.

Ook zijn wij actief op social media, zoals Facebook, LinkedIn en YouTube. Hierop delen wij acties en informatie over onze organisatie met iedereen die daarin interesse toont. Wij verwerken dan jouw persoonsgegevens als je een bericht plaatst over Scildon dat algemeen toegankelijk is.

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo gaan persoonsgegevens die je op de website of in het online klantportaal invult altijd over een beveiligde verbinding en hebben onze medewerkers alleen toegang tot persoonsgegevens als dat nodig is voor hun functie.

Wat is de rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te gebruiken?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van één van onderstaande (wettelijke) grondslagen:

 • Scildon heeft toestemming gevraagd voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je hebt altijd het recht jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer wij een onderzoek doen naar mogelijke fraude. Hierbij maken wij een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van ons of van een derde en jouw belang.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de verzekeringsovereenkomst met je aan te gaan;
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst óf het uitvoeren van de pensioenregeling die jouw werkgever bij ons heeft ondergebracht. Dit gebruik houdt bij een verzekeringsovereenkomst bijvoorbeeld in dat:
 • wij jou tijdens de duur van de verzekering informeren over de opgebouwde waarde (als het gaat om een waarde-opbouwende verzekering);
 • wij jou tijdens de duur van de verzekering aangeven wanneer de verzekering tot uitkering komt;
 • wij jou voor het bereiken van de einddatum informeren dat de verzekerde dekking binnenkort niet meer van toepassing is.
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van jouw pensioenregeling om je te informeren over de waarde van jouw pensioenaanspraken. Bijvoorbeeld via het uniform pensioenoverzicht (UPO);
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om je gericht te informeren over andere (verzekerings)producten van Scildon die voor jou nuttig kunnen zijn. Wil je deze informatie liever niet ontvangen? Dan heb je altijd de mogelijkheid om aan te geven dat je hier geen interesse in hebt. Wij zullen je hiervoor dan niet meer benaderen;
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor analyses om ons producten- en dienstenaanbod te verbeteren en af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten. Ook houden wij klanttevredenheidsonderzoeken. Wil je hier niet aan deelnemen? Dan kun je je altijd afmelden. Wij zullen je hiervoor dan niet meer benaderen;
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens bij een aantal van onze producten in een geautomatiseerd besluitvormingsproces. Dit betekent dat wij jouw productaanvraag inclusief jouw persoonsgegevens automatisch toetsen aan onze acceptatiecriteria, zonder menselijke tussenkomst. Als er een afwijking plaatsvindt in het reguliere proces, bijvoorbeeld een afwijzing, een verhoging van de premie of gedeeltelijke uitsluiting van de gevraagde verzekeringsdekking, dan wordt de aanvraag altijd opnieuw beoordeeld door een medewerker van Scildon. Je hebt het recht om een automatisch besluit voor te leggen aan een medewerker en uitleg te krijgen.  Je hebt de mogelijkheid te laten weten wat je ervan vindt en bezwaar te maken tegen een automatisch besluit . Jouw bezwaar wordt dan persoonlijk door ons beoordeeld;
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voorafgaand en tijdens de looptijd van de overeenkomst verwerken wij jouw persoonsgegevens om fraude te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te bestrijden. Wanneer daartoe aanleiding bestaat nemen wij jouw persoonsgegevens op in onze interne Gebeurtenissenadministratie of Intern Verwijzingsregister (IVR) waarin fraudegevallen of andere ongeregeldheden worden vastgelegd. Deze zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep van onze eigen medewerkers. Een IVR registratie kan ook leiden tot registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR) in de CIS-databank. Bij het CIS (Centraal Informatie Systeem) aangesloten verzekeraars kunnen bij een verzekeringsaanvraag de CIS-databank raadplegen. Zij krijgen dan een melding als de gegevens van de bevraagde persoon in het EVR voorkomen. Als jouw persoonsgegevens worden opgenomen in ons IVR of het EVR dan word je hiervan op de hoogte gesteld. Ook kunnen wij in het kader van fraudebestrijding en een verantwoord acceptatiebeleid openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet;
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen. Als financiële dienstverlener moeten wij vanwege specifieke wetten soms bepaalde persoonsgegevens vastleggen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verlangt dat wij de identiteit van klanten vaststellen en verifiëren op juistheid. Ook moeten wij naar aanleiding van de Sanctiewet (Sw) de gegevens van onze klanten controleren met door erkende autoriteiten opgestelde lijsten met gesanctioneerde personen (terrorisme). Ook zijn wij soms verplicht om op verzoek persoonsgegevens door te geven aan een overheidsinstelling, een toezichthouder, een rechter of andere financiële instellingen. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), De Nederlandsche Bank (DNB), de Stichting Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) of een opsporingsinstantie zoals de politie, de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) of het Openbaar Ministerie (OM).

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In ieder geval bewaren wij jouw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de verzekering en maximaal zeven jaren daarna. Heb je nog (een) ander(e) product(en) bij Scildon? Dan bewaren wij jouw persoonsgegevens tot zeven jaren nadat deze laatste overeenkomst is geëindigd. Daarna bewaren wij de gegevens alleen nog voor statistische doeleinden en met het oog op de behandeling van klachten en rechtsvorderingen. In dat geval bewaren wij de gegevens in een afgesloten archief.

Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?

Omdat je ons jouw persoonsgegevens toevertrouwt, heb je verschillende rechten. Hieronder gaan wij in op deze rechten en lichten wij toe hoe je deze rechten kan uitoefenen.

In verband met het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan Scildon heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd. Je hebt alleen recht op inzage van jouw eigen gegevens en niet op inzage van informatie over anderen. De meeste van jouw gegevens kun je direct inzien via ons online klantportaal ‘Mijn Scildon’.

 • Recht op rectificatie

Met jouw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig om. Dit betekent onder meer dat wij ons inspannen om persoonsgegevens up-to-date te houden. Toch kan het gebeuren dat er onjuistheden zijn in jouw persoonsgegevens of dat ze onvolledig zijn. Je hebt het recht om rectificatie van de persoonsgegevens van ons te vragen. Dit kan bijvoorbeeld door een verklaring te sturen met de juiste gegevens. Wij zullen jouw gegevens dan zo snel mogelijk aanpassen. Ook kun je zelf een aantal persoonsgegevens aanpassen via ‘Mijn Scildon’. Denk hierbij aan de aanpassing van jouw adres.

 • Recht op verwijdering

Zijn jouw persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel waarvoor je ze ons hebt gegeven? Dan heb je het recht om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

 • Recht van bezwaar

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor direct marketingactiviteiten. Hiermee informeren wij je over producten van Scildon die voor jou relevant kunnen zijn. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing. Als je dit doet, worden jouw persoonsgegevens door ons niet meer voor dit doel gebruikt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor statistische doeleinden.

 • Recht van beperking

In bepaalde situaties heb je het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons tijdelijk stop te zetten. Bijvoorbeeld als je de juistheid van onze weergave van jouw persoonsgegevens betwist en wij hier onderzoek naar doen. Als wij de persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen wij dit verzoek niet inwilligen.

 • Recht op overdracht van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt toevertrouwd in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Zodat je dit kunt overdragen aan een derde partij, bijvoorbeeld aan jouw bank, een andere verzekeraar of jouw notaris.

 • Recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluitvorming  

Bij sommige verzekeringsovereenkomsten gebruiken wij jouw persoonsgegevens in een geautomatiseerd besluitvormingsproces. Dit betekent dat wij jouw productaanvraag inclusief jouw persoonsgegevens geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst beoordelen. Deze geautomatiseerde besluitvorming weegt risicofactoren als:

 • jouw leeftijd;
 • jouw gezondheidsgegevens;
 • of je wel of niet rookt.

Bij deze risicobeoordeling spelen sterftetafels een rol. Sterftetafels zijn statistische overzichten die de sterftekansen en de levensverwachting bij elke leeftijd weergeven. Met deze gegevens maken wij een risico-afweging en besluiten wij of wij jou een verzekering aanbieden en met welke premie. Als je het niet eens bent met de uitkomst van de geautomatiseerde besluitvorming, kun je hiertegen bezwaar maken. Jouw bezwaar wordt dan persoonlijk door ons beoordeeld.

 • Recht om toestemming in te trekken

In sommige situaties heeft Scildon toestemming gevraagd voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je hebt altijd het recht jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

Wil je deze rechten uitoefenen, dan kun je dat doen:

Per e-mail: servicedesk@scildon.nl

Per post: Scildon, t.a.v. de Servicedesk, Postbus 4, 1200 AA Hilversum

Als je twijfelt of een brief, bericht, app, of website van ons afkomstig is, of heb je een datalek ontdekt, dan kun je ook via bovenstaand e-mailadres en postadres contact met ons opnemen.

Wanneer delen wij jouw persoonsgegevens met derde partijen?

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens en verkopen ze daarom niet. Alleen wanneer hiervoor een wettelijke verplichting is delen wij jouw persoonsgegevens. Of als het delen van persoonsgegevens nodig is om de overeenkomst met jou goed uit te kunnen voeren of als daar een gerechtvaardigd belang voor is. Daarbij houden wij ons strikt aan de geldende privacy wet- en regelgeving. Hieronder volgt een overzicht van derde partijen waarmee wij jouw gegevens kunnen delen.

 1. Adviseurs, tussenpersonen en gevolmachtigden

Voor onze diensten en producten werken wij samen met financieel adviseurs en/of gevolmachtigden. Jij hebt zelf een keuze gemaakt voor een adviseur en zij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens worden met de adviseur gedeeld ter uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de adviseur. Voor dezelfde doeleinden sturen wij alle communicatie die je van ons ontvangt ook naar jouw adviseur. Jouw adviseur, via wie jij bij Scildon producten hebt afgenomen, is ook verantwoordelijk voor die persoonsgegevens. Je kunt bij jouw adviseur informatie verkrijgen over de verwerking die hij of zij verricht.

Andere financiële instellingen

Wij kunnen persoonsgegevens delen met andere financiële instellingen, bijvoorbeeld voor het betalen van een claim. Of bij waardeoverdracht aan een andere verzekeraar. Wij delen jouw persoonsgegevens daarnaast met onze herverzekeraars.

 • Dienstverleners die voor ons werken

Om onze taken als verzekeraar te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van dienstverleners met wie wij onder onze verantwoordelijkheid persoonsgegevens delen. Wij delen met deze dienstverleners alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een specifieke opdracht. Wij maken met hen goede afspraken over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens mogen omgaan. Deze leggen wij vast in contracten. Deze dienstverleners helpen ons bijvoorbeeld bij de volgende zaken:

 • Ontwerpen, onderhouden en verbeteren van onze IT-systemen en applicaties;
 • Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Het versturen van e-mails of andere communicatie-uitingen;
 • Het juist en actueel houden van klantgegevens. Daarbij kunnen externe openbare bronnen worden geraadpleegd. Een voorbeeld van een externe openbare bron is de Kamer van Koophandel;
 • Het onderzoeken van claims.

Daarbij sluiten wij met deze dienstverleners een verwerkersovereenkomst. Daarmee zorgen wij voor een strikte naleving van de privacywetgeving en optimale bescherming van jouw gegevens.

 • Artsen en medisch adviseurs

Voor sommige financiële producten en diensten hebben wij jouw medische persoonsgegevens nodig. Medische persoonsgegevens vormen een aparte categorie omdat ze extra gevoelig zijn. De verwerking van medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onze Medisch Adviseur (arts). De Medisch Adviseur verstrekt medische gegevens aan andere medewerkers binnen ons bedrijf alleen en voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld het behandelen van een klacht zijn. De medewerkers die met medische gegevens omgaan, hebben een medische geheimhoudingsverklaring afgelegd en ondertekend. Als wij gezondheidsgegevens over jou van een arts of behandelaar nodig hebben, vragen wij jou hier altijd toestemming voor. Hierbij geeft de Medisch Adviseur aan welke informatie precies nodig is. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan de Medisch Adviseur voor zover de Medisch Adviseur deze gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.

 • Werkgevers in verband met pensioenverzekeringen

Bij uitvoeringswerkzaamheden ten aanzien van een pensioenverzekering die voor je is afgesloten, delen wij in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens met jouw werkgever. Wij zorgen ervoor dat dit op een veilige wijze gebeurt.

 • Stichting Pensioenregister (SPR)

Als jouw werkgever een pensioenregeling bij ons heeft ondergebracht, delen wij jouw persoonsgegevens met de Stichting Pensioenregister. Het delen van persoonsgegevens met de stichting is wettelijk verplicht. Via de website van de Stichting Pensioenregister kunnen mensen inzicht krijgen in het door hen opgebouwde pensioen.

 • Overheid

De overheid heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar taken. Bijvoorbeeld voor de belastingaangifte. Op grond van onze wettelijke plicht moeten wij gegevens aan de Belastingdienst rapporteren of, afhankelijk van het product, een bedrag inhouden op een uitkering die jij gaat ontvangen.

Bij (redelijk vermoeden van) fraude of misbruik kunnen wij aangifte doen. In dat geval geven wij persoonsgegevens door aan politie en justitie. Politie, justitie en inlichtingendiensten kunnen ook informatie bij ons opvragen. Daarbij moeten zij rekening houden met de geldende wetgeving.

Toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mogen onderzoek verrichten bij Scildon. Daarbij mogen zij persoonsgegevens opvragen, als zij informatie willen hebben over bepaalde klanten of groepen van klanten.

Het is mogelijk dat wij in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst gegevens delen met derde partijen die gelegen zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn maken wij in die gevallen specifieke afspraken over de bescherming van de persoonsgegevens, zodat hierbij ook wordt voldaan aan de wettelijke eisen zoals deze gelden in de EU.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.