Scildon maakt echt het verschil

Het Scildon Pensioen; De belangrijkste wijzigingen op een rij

Met de introductie van het nieuwe pensioenadministratieplatform (Plexus) worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Scildon Pensioen. De wijzigingen ten opzichte van de oude situatie betreffen het administratiesysteem zelf, het collectieve pensioenproduct van Scildon en de verschillende portalen (adviseursportaal, werkgeversportaal en werknemersportaal). Onderstaand lees je meer over de verschillende wijzigingen en de gevolgen daarvan. De eerste en wellicht ook meest in het oog springende productwijziging is de nieuwe naam van ons collectieve pensioenproduct. We nemen afscheid van de naam Prisma Pensioen. Ons collectief pensioenproduct heet nu Scildon Pensioen.

Wijzigingen in de administratie (Plexus)

Staffelsprong
Als de pensioenregeling is gebaseerd op een stijgende staffel, wordt de premie eens in de vijf jaar, voor de komende vijf jaar, (staffelcohort) vastgesteld.
In de oude situatie werd het staffelcohort voor alle werknemers jaarlijks vastgesteld in de peilmaand januari. In de nieuwe situatie wordt het staffelcohort maandelijks vastgesteld en zal een werknemer, indien hij daarvoor in aanmerking komt, direct in de maand volgend op de maand waarin hij jarig is overgaan naar het volgende staffelcohort. De werknemer zal hierdoor sneller naar een volgend staffelcohort overgaan en profiteert hiermee optimaal van de fiscale ruimte die geboden wordt. Doordat voor de werknemer eerder een hogere pensioenpremie in kan worden gelegd heeft deze aanpassing vanzelfsprekend een positief effect op de hoogte van het op te bouwen pensioen. Vanzelfsprekend stijgen de pensioenlasten (premie ouderdomspensioen) hierdoor ook.

Koppeling Basisregistratie Personen (BRP)
Vanzelfsprekend is Plexus gekoppeld met het BRP. Mutaties zoals huwelijk, geregistreerd partnerschap en echtscheidingen worden automatisch gesignaleerd en verwerkt in de pensioenadministratie. Deze veranderingen in je leven hoef je dus niet zelf aan te passen in je pensioen!

Productwijzigingen

Verruiming wezenpensioen dekking
De dekking voor het wezenpensioen gaat wijzigen. De dekking gold in de oude situatie standaard voor maximaal vijf kinderen. Deze beperking tot maximaal vijf kinderen is per januari 2021 komen te vervallen.

Ingangsdatum ouderdomspensioen
Met de komst van Scildon Pensioen zal er een wijziging plaats vinden van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. Bij Prisma Pensioen is de ingangsdatum van het ouderdomspensioen de eerste van de maand waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Bij het vernieuwde Scildon Pensioen wordt de ingangsdatum van het ouderdomspensioen de datum waarop de werknemer daadwerkelijk de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Met deze wijziging valt de ingangsdatum van het ouderdomspensioen straks samen met de ingangsdatum van de AOW. De AOW gaat ook in op het moment dat je de AOW gerechtigde leeftijd daadwerkelijk hebt bereikt. Mocht jij als werknemer toch je pensioen liever per de eerste van de maand in willen laten gaan dan kan dat te zijner tijd op verzoek (pensioen vervroegen) zonder dat hieraan extra kosten verbonden zijn.

Beheer van de beleggingen
Het aantal momenten waarop de beleggingen worden getoetst aan het risicoprofiel van de deelnemer (lifecycle) wordt uitgebreid van twee naar vier keer per jaar. In januari, april, juli en oktober worden de beleggingen van alle deelnemers teruggebracht naar de strategische assetmix die volgens de lifecycle van het risicoprofiel van de deelnemer op dat moment van toepassing is. Hierdoor volgt de deelnemer voor wat betreft risico en rendementsverwachting nog nauwkeuriger zijn risicoprofiel.

Portalen

Responsive portalen
Met de introductie van Plexus als nieuw administratieplatform voor het Scildon Pensioen worden ook onze nieuwe portalen voor de adviseur, werkgever en werknemer gelanceerd. Naast een nieuwe look en feel, verbeterde gebruikerservaring, door onder andere de inzet van diverse customer journeys, zijn alle portalen nu ook volledig responsive ingericht. Dit betekent dat alle portalen nu met elk mobile device zoals telefoons en tablets goed te gebruiken zijn.

Introductie van notificaties
Als er een document klaarstaat in je documentenarchief ontvang je een notificatie in je e-mail. Er worden geen documenten meer gemaild.

Klantreizen
In het belang van haar klanten hecht Scildon aan duidelijke communicatie en concrete klantbegeleiding. Door het inrichten van diverse klantreizen (customer journeys) in onder andere het werknemersportaal ondersteunt Scildon werknemers bij het maken van relevante pensioenkeuzes zoals het kiezen van het juiste risicoprofiel en biedt hiermee op het juiste moment écht op de werknemer toegespitst handelingsperspectief.

Privacygevoelige informatie (AVG)
De nieuwe portalen van Scildon voldoen vanzelfsprekend aan de huidige Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen. Dit betekent dat privacygevoelige informatie niet standaard voor je adviseur en werkgever beschikbaar is. Wel bieden de nieuwe portalen van Scildon je de mogelijkheid om, na expliciete toestemming aan je werkgever of adviseur, inzage te geven in deze privacygevoelige informatie. Dit betreft de volgende privacygevoelige informatie:

  • Regeling informatie (toestemming werkgever nodig)
  • Werknemersinformatie (toestemming werknemer nodig)

Deze informatie is in beginsel afgeschermd maar kan door de werknemer via de portalen voor worden ontsloten. De werknemer kan de werkgever of adviseur via het werknemersportaal machtigen om inzage te krijgen in deze gegevens. Uiteraard kan een werknemer deze toestemming ook op elk willekeurig moment weer intrekken.