Goed nieuws! Wij hebben het Scildon Pensioen op diverse punten sterk verbeterd. In dit bericht lees je er alles over.

Zo is het beheer van de beleggingen in een volledig nieuwe jasje gestoken en zijn de beheerkosten flink omlaag gebracht. Ook de verzekeringstarieven zijn onder handen genomen en stevig verlaagd. Op deze pagina laten wij alle voordelen zien van onze nieuwe lifecycles, fondsen en tarieven. Deze zijn per direct beschikbaar voor nieuwe contracten. In het nieuwe jaar zullen alle lopende contracten worden overgezet naar de nieuwe lifecycles en fondsen.

Risicoafbouw lifecycles en een hogere rendementsverwachting
Scildon wil op een verantwoorde manier een zo goed mogelijk rendement voor de deelnemer realiseren. Daarom beleggen wij de pensioenpremie van de deelnemer op basis van lifecycles. Bij lifecyclebeleggen neemt het risico binnen de beleggingsportefeuille af naarmate de pensioendatum nadert. Binnen de nieuwe lifecycles beginnen we hier nu tien jaar voor de pensioendatum mee. Dit was voorheen twintig jaar. Dit betekent dat het beleggingsrisico pas later afneemt, maar door een bredere spreiding over beleggingscategorieën en het grotendeels matchen van het renterisico een jaar voor de pensioendatum wordt dit risico ruim gecompenseerd. Door deze aanpassingen neemt de rendementsverwachting van de lifecycles toe en daarmee ook het verwachte pensioenresultaat van de deelnemers, zowel in economische goede als slechte tijden.

Samenstelling lifecycles
Scildon heeft, binnen Beheerd Beleggen, zes lifecycles waarin je kan beleggen; Neutraal, Behoudend, Ambitieus, Neutraal Doorbeleggen, Behoudend Doorbeleggen en Ambitieus Doorbeleggen. In onderstaande grafieken worden de zes nieuwe lifecycles weergegeven. Welk klantprofiel een deelnemer ook heeft, er is altijd een passende lifecycle beschikbaar.

Klantprofiel Neutraal
De premie wordt standaard belegd volgens een neutraal klantprofiel, ten behoeve van een vaste pensioenuitkering vanaf de pensioendatum. Er wordt belegd in een combinatie van aandelen, bedrijfsobligaties en een hypotheekfonds. Naarmate de pensioendatum van de deelnemer dichterbij komt, wordt er steeds voorzichtiger belegd. Zoals je ziet in de grafiek neemt het aandeel in aandelenfondsen vanaf tien jaar voor de einddatum af en wordt er steeds voorzichtiger belegd, waardoor de beleggingsrisico’s afnemen en we het renterisico geleidelijk gaan afdekken tot 100% op een jaar voor de pensioendatum. Voor het afdekken van het renterisico worden drie, zogenaamde Liability Driven Investments fondsen gebruikt. Zo wordt voor iedere deelnemer belegd in een verantwoorde verhouding tussen rendement en risico. Dit gaat automatisch. Hier hoeft de werkgever of de deelnemer niets voor te doen. Wel zo makkelijk dus.

Klantprofielen Behoudend en Ambitieus
Voor de deelnemer hebben wij naast het klantprofiel Neutraal ook de mogelijkheid om te beleggen op basis van een minder risicovol profiel; Behoudend of op basis van een juist iets offensiever profiel; Ambitieus. De werkgever bepaalt of de deelnemer ook voor een ander klantprofiel kan kiezen. Welk klantprofiel het beste bij de deelnemer past, wordt vastgesteld aan de hand van een digitaal vragenformulier in het deelnemersportaal. De deelnemer kan het vragenformulier op elk willekeurig moment doorlopen, aanpassen of updaten als er zich belangrijke wijzigingen in de privésituatie voordoen of de persoonlijke voorkeur verandert. Elk klantprofiel is gekoppeld aan een lifecycle (zie de grafieken). Het (beleggings)risico en het verwachte rendement verschilt per lifecycle variant. Dit heeft te maken met de verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën en de mate waarin er meer of juist minder in risicovolle beleggingscategorieën wordt belegd (aandelen, obligaties, hypotheken). We noemen dit de beleggingsmix. Het offensieve profiel heeft het hoogste (beleggings)risico (lifecycle Ambiteus), maar daarmee ook de hoogste rendementsverwachting. Het defensieve profiel heeft een lager risico (lifecycle Behoudend) en daarmee ook een lagere rendementsverwachting.
Bij de variant Ambitieus wordt er in verhouding meer belegd in aandelenfondsen dan bij Neutraal en Behoudend. Dit is risicovoller, maar geeft wel meer kans op een hoger rendement.

Keuze voor een vast of een variabel pensioen
Wanneer de deelnemer met pensioen gaat kan er worden gekozen voor een vaste of een variabele pensioenuitkering. Kiest de deelnemer voor een vaste pensioenuitkering dan stopt de deelnemer met beleggen en ontvangt vanaf dat moment een levenslange gegarandeerde pensioenuitkering. Kiest de deelnemer voor een variabel pensioen dan ligt dit anders. Bij een variabele pensioenuitkering wordt ook na de pensioendatum belegd in verschillende beleggingscategorieën. De hoogte van de pensioenuitkeringen is dan afhankelijk van de ontwikkeling van de beleggingen en daardoor variabel. De voorkeur voor een vast of een variabel pensioen is ook tijdens de pensioenopbouw al van belang. Kiest een deelnemer voor een variabel pensioen dan hoeft het risico binnen de beleggingen ook minder ver te worden afgebouwd. De keuze voor een vaste of een variabele pensioenuitkering bepaalt daarom de manier waarop Scildon de pensioenpremies van de deelnemers belegt. Dat zie je terug in de grafiek met de lifecycle Neutraal Doorbeleggen.


Voor de deelnemer hebben wij naast Neutraal Doorbeleggen ook de mogelijkheid om te beleggen volgens de beleggingsmethode Behoudend Doorbeleggen of Ambitieus Doorbeleggen. Voorwaarde daarvoor is wel, dat het persoonlijk klantprofiel van de deelnemer daarbij past. Per variant verschilt de verhouding van de beleggingsmix tussen aandelen- en obligatiefondsen. Bij de variant Ambitieus Doorbeleggen wordt er in verhouding meer belegd in aandelenfondsen dan bij Neutraal Doorbeleggen en Behoudend Doorbeleggen. Dit is risicovoller, maar geeft wel meer kans op een hoger rendement.

De voorkeur voor een vaste of variabele pensioenuitkering kan de deelnemer via het deelnemersportaal vastleggen. Deze persoonlijke keuze staat niet vast maar kan de deelnemer op elk willekeurig moment ook weer aanpassen. Het vastleggen van de keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering is met name in de laatste tien jaar voor de pensioendatum van belang omdat dan gestart wordt met de afbouw van het beleggingsrisico. Door Scildon wordt namelijk op een andere manier belegd binnen een lifecycle die voorsorteert op een variabel pensioen (offensiever, minder risico afbouw, hoger verwacht rendement) dan op een lifecycle die voorsorteert op een vaste pensioenuitkering (defensiever, meer risico afbouw, lager verwacht rendement).

Afdekking renterisico
Bij het Scildon Pensioen bouw je tot de pensioendatum een pensioenkapitaal (geldbedrag) op. Met dit pensioenkapitaal wordt een levenslange pensioenuitkering aangekocht. Bij het aankopen van het pensioen houdt de uitkerende pensioenverzekeraar rekening met de marktrente op het moment dat de deelnemer met pensioen gaat. Is de marktrente hoog dan heeft dat een gunstig effect op de hoogte van de pensioenuitkering: er kan een hoger levenslang pensioen gekocht worden voor het pensioenkapitaal. Is de marktrente laag dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van de maandelijkse pensioenuitkering: er kan een lager levenslang pensioen gekocht worden voor het pensioenkapitaal. De deelnemer ontvangt dan een lagere maandelijkse pensioenuitkering. Dit noemen wij renterisico.

Bij het opbouwen van het pensioenkapitaal loopt de deelnemer renterisico. Het is namelijk vervelend als de rente vlak voordat de deelnemer met pensioen gaat daalt en er een lager pensioen kan worden aangekocht. Scildon vindt het belangrijk om dit renterisico zoveel als mogelijk te voorkomen. Dit doen we door voor de pensioendatum geleidelijk het renterisico dicht te zetten. Voor het afdekken van het renterisico worden drie fondsen gebruikt (NN Duration Matching Funds M, L en XL). Deze beleggingen worden meer waard als de rente daalt en minder waard als de rente stijgt. Het renterisico wordt op deze manier beperkt: bij een dalende rente is het weliswaar duurder om een levenslang pensioen in te kopen, maar is je pensioenkapitaal ook hoger. Bij een stijgende rente is het inkopen van pensioen goedkoper, maar is je pensioenkapitaal lager. Per saldo kan op deze manier zowel bij een hoge als een lage rente een ongeveer vergelijkbaar pensioenresultaat worden gerealiseerd. Doordat de rente schommelt in de tijd zullen wij de verhoudingen tussen de drie fondsen periodiek opnieuw beoordelen en waar nodig aanpassen. In onze lifecycles starten we tien jaar voor de pensioendatum met het afdekken van een deel van het renterisico. Deze afdekking wordt hoger naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Vlak voor je pensioendatum dekken we nagenoeg het hele renterisico af.

Op deze manier werken onze lifecycles toe naar een stabiel pensioen, waarbij geen onnodige risico’s worden gelopen.

De nieuwe standaard fondscombinatie: Scildon Wereldwijd
De nieuwe lifecycles worden ingevuld met één volledig nieuwe standaard van beleggingscategorieën en bijbehorende beleggingsfondsen. Zoals hiervoor al aangegeven beoogt Scildon met de introductie van de nieuwe fondscombinatie een bredere spreiding van het beleggingsrisico en stabielere rendementsverwachtingen te realiseren. Onderstaand vind je het overzicht van de nieuwe standaard fondscombinatie binnen het Scildon Pensioen. Ook zie je hier in welke beleggingscategorieën en in welke regio’s wordt belegd en ook de jaarlijkse lopende kosten (OCF, voorheen TER) van het fonds.

Lagere lopende fondskosten
De nieuwe fondscombinatie kent naast een ruimer spreiding ook nog eens aanzienlijk lagere lopende fondskosten dan de huidige standaard fondscombinatie. Binnen de nieuwe lifecycles bedragen de gewogen fondskosten van de onderliggende fondsen op jaarbasis maar 0,18%. Een verlaging van tot wel 50% ten opzichte van de huidige fondscombinatie. Lagere fondskosten betekent dat er meer (fonds)rendement overblijft voor de deelnemer en dat vertaalt zich uiteraard weer in een hoger verwacht pensioenresultaat voor de deelnemer.

De voordelen op een rij

  1. Meer risicospreiding door spreiding over meer beleggingscategorieën en meer individuele fondsen.
  2. Hogere pensioenambitie door lagere kosten (OCF) en latere afbouw van offensieve beleggingen
  3. Meer nadruk op ESG beleid.

Verlaagde kosten, scherpere tarieven voor nieuwe regelingen
Er zijn nog meer verbeteringen binnen het Scildon Pensioen. Naast alle verbeteringen voor wat betreft de beleggingen voert Scildon ook een aantal aantrekkelijke prijsverbeteringen door voor regelingen af te sluiten na 22 september 2021. Zowel de werkgever als de deelnemer profiteert van deze gunstige wijzigingen: het vervallen van de uitvoeringskosten voor bijsparen, verlaging van de beheerkosten op de beleggingen en een korting op de premies voor de verschillende risicodekkingen. Hieronder volgt een toelichting op deze wijzigingen in de tarieven.

Vervallen uitvoeringskosten bijsparen
De extra uitvoeringskosten van 25 euro per deelnemer per jaar voor bijsparen komen te vervallen. Alle deelnemers kunnen zonder extra kosten gebruik maken van de bijspaarmogelijkheden. Dit kan zowel periodiek als éénmalig. Via het deelnemersportaal kunnen deelnemers hun voorkeur doorgeven.
Het vervallen van deze extra uitvoeringskostenkosten betekent voor de werkgever een verlaging van de pensioenlasten en neemt een drempel weg voor deelnemers om gebruik te kunnen maken van de eventuele beschikbare fiscale bijspaarruimte in de pensioenregeling. Gunstig voor zowel de werkgever als voor de deelnemer.

Verlaging van de beheerkosten, hoger pensioenresultaat
Naast de hiervoor al benoemde verlaging van de kosten van de fondsbeheerders (OCF) voert Scildon ook zelf nog een aanzienlijk verlaging van de eigen beheerkosten door. De huidige standaard beheerkosten van 0,45% worden namelijk verlaagd naar 0,25%. Een verlaging van 0,20% dat is bijna een halvering van deze kosten! Het spreekt voor zich dat dit de verwachte pensioenkapitalen van de deelnemers ten goede komt. Deze zullen hierdoor stijgen. Ook voor vrij beleggers geldt deze verlaging van de beheerkosten. Voor deze groep worden de beheerkosten verlaagd van 0,65% naar 0,45%.

Verlaging van de risicopremies, lagere pensioenlasten
Gelijk met de introductie van de nieuwe lifecycles en fondsen worden ook de tarieven voor het partnerpensioen, ANW-hiaatpensioen en het wezenpensioen flink aangescherpt voor nieuwe regelingen. De premies voor het partnerpensioen en ANW-hiaatpensioen worden vanaf 22 september met 10% verlaagd. Ook de premies voor het wezenpensioen worden verlaagd namelijk met 25% . Dit resulteert in lagere pensioenlasten voor de werkgever en in sommige gevallen ook voor de deelnemer als er bijvoorbeeld sprake is van een verplichte eigen bijdrage in deze premie. Let op, dit geldt alleen voor nieuw gesloten contracten per 22 september.

De tariefsaanpassingen op een rij

  1. Vervallen kosten bijsparen
  2. Verlaging van de Scildon beheerkosten met 0,20%
  3. Korting op de risicotarieven voor het partnerpensioen en het ANW-hiaatpensioen van 10%
  4. Korting op de risicopremie voor het wezenpensioen van 25%