Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning
De afbouw van hypotheekrenteaftrek gaat sneller vanaf 1 januari 2020. De afbouw is niet langer 0,5%-punt, maar 3%-punt per jaar. Hierdoor is met ingang van 1 januari 2020 het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd van 49% naar 46%. Per jaar vermindert de aftrek met 3%-punt, totdat in 2023 de hypotheekrente nog maar tegen 37,35% (het huidige tarief in de laagste belastingschijf) kan worden afgetrokken. Deze tariefaanpassing heeft gevolgen voor alle aftrekbare kosten voor uw woning. En dus ook voor onder meer de aftrekbare rente van restschulden, kosten van geldleningen en periodieke betalingen met betrekking tot erfpacht of opstal.

Eigenwoningforfait
In de onderstaande tabel ziet u de eigenwoningforfaitpercentages van de WOZ-waarde voor de komende jaren.

Hypotheek aflossen
Als het eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrenteaftrek, heeft u recht op aftrek door geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen). De hoogte van deze aftrek is gelijk aan het eigenwoningforfait, verminderd met de hypotheekrenteaftrek. Deze aftrek zorgde ervoor dat u in box 1 geen bijtelling voor uw woning had.

Sinds 1 januari 2019 wordt deze regeling in dertig jaar afgebouwd. Hierdoor gaan mensen die hun lening bijna of helemaal hebben afgelost weer belasting betalen over hun woning. De afbouw vindt plaats in stapjes van 3,33% per jaar. Dat betekent dat de aftrek in 2020 wordt beperkt tot 93,33% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek.

Vragen over uw hypotheek
Heeft u vragen over (het aflossen van) uw hypotheek? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.