De minister van Financiën heeft bij brief van 22 november 2011 de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van het zogenaamde flankerend beleid voor beleggingsverzekeringen. De minister gebruikt als uitgangspunt dat verzekerden die aanspraak kunnen maken op een compensatie deze direct al aan de poliswaarde toegevoegd zullen krijgen, dat de mogelijkheden om over te stappen zo weinig mogelijk zullen worden belemmerd en dat zal worden bevorderd dat betere en goedkopere producten worden aangeboden.

In zijn brief draagt de minister een pakket van tien onderdelen voor die klanten met een beleggingsverzekering duidelijkheid en een beter perspectief bieden. Deze tien punten zijn onderverdeeld in drie te volgen stappen (boxen):

  1. de klant weet wat hij heeft;
  2. de klant weet wat hij krijgt;
  3. de klant is voor de toekomst beter af.

Invulling flankerend beleid door Scildon (voorheen Legal & General)

Scildon geeft invulling aan het flankerend beleid voor een aantal van onze in het verleden gesloten beleggingsverzekeringen (destijds onder de naam Legal & General). Voor deze verzekeringen geldt de Suppletieregeling van Scildon. Deze is gelijk aan de eerder gepubliceerde Suppletieregeling van Legal & General. Het gaat daarbij uitsluitend om die verzekeringen waarvoor wij volgens de criteria van de Ombudsman niet voldoende eenduidig en helder zijn geweest met betrekking tot de kostenstructuur en/of overige informatie betreffende de aard, werking en risico’s van het product zoals die volgens de op het moment van het sluiten van de verzekering toepasselijke wet- en regelgeving werden voorgeschreven. Wij volgen voor deze verzekeringen de aanbevelingen van de Ombudsman. De polishouders van deze beleggingsverzekeringen hebben wij eind 2010 al geïnformeerd. Over de invulling van het flankerend beleid hebben wij in april 2012 100% van deze polishouders geïnformeerd.

Veelgestelde vragen

Update Suppletieregeling

De suppletieregeling van Legal & General is sinds de eerste publicatie in 2011 een aantal malen geactualiseerd.

In het eerste kwartaal van 2012 zijn de betreffende klanten individueel door de rechtsvoorganger van Scildon, Legal & General, geïnformeerd over het flankerend beleid en de concrete invulling hiervan. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de onderwerpen die hierbij worden behandeld:

1. De klant weet wat hij heeft.

De rechtsvoorganger van Scildon, Legal & General, heeft de klanten die vallen onder de Suppletieregeling in 2010 en 2011 geïnformeerd over hetgeen de (eventuele) suppletie voor het product betekent. Daarbij wordt de klant gestimuleerd contact op te nemen met de eigen adviseur voor advisering over de wijze waarop de situatie voor de klant kan worden verbeterd. Scildon biedt klanten hierbij de mogelijkheid om eenvoudig informatie over hun verzekering in te winnen. Vragen over de regeling en het flankerend beleid kunnen hierbij aan Scildon worden gesteld. Ook kunnen klanten gebruik maken van het Klantportaal (de beveiligde Extranet-omgeving) waarmee zij 24 uur per dag inzage hebben in hun verzekering en de ontwikkeling daarvan kunnen volgen.

2. De klant weet wat hij krijgt.

Eerder heeft de rechtsvoorganger van Scildon, Legal & General, de betreffende klanten geïnformeerd dat de (eventuele) suppletie aan het eind van de looptijd van de verzekering aan de klant wordt uitgekeerd. Op basis van het flankerend beleid wordt deze suppletie nu echter direct in de verzekering geïnvesteerd. Aan het eind van de looptijd van de verzekering zal Scildon een controle voor de klant uitvoeren en nagaan of de suppletie voldoende is geweest. Bij uitbetaling van de suppletie vraagt Scildon géén finale kwijting. Dit was bij de eerste versie van de Suppletieregeling wel van toepassing.

3. De klant is voor de toekomst beter af.

Bij de verzekeringen die vallen onder de Suppletieregeling is het wijzigen van de fondssamenstelling of bijvoorbeeld het aanpassen van de overlijdensrisicodekking niet of slechts zeer beperkt mogelijk. De klanten hebben wel de mogelijkheid hun product kosteloos over te sluiten naar een ander product van Scildon of een andere aanbieder. Scildon heeft een uitgebreid productenpalet beschikbaar waar de klant, op basis van het advies van zijn adviseur, een keuze uit kan maken. Losse overlijdensrisicoverzekeringen en ook beleggingsproducten maken deel uit van dit palet. Voor het ontwikkelen van nieuwe producten heeft Scildon haar Product Approval Process aangepast op basis van de richtlijnen die door de toezichthouders en andere partijen zoals het Verbond van Verzekeraars zijn opgesteld. Op deze wijze wordt geborgd dat Scildon het klantbelang centraal stelt en blijft stellen.

Andere beleggingsverzekeringen

Voor de beleggingsverzekeringen van Scildon (destijds Legal & General) die niet onder de Suppletieregeling vallen, bestaat (in de meeste gevallen) de mogelijkheid om de samenstelling van fondsen of andere kenmerken van de verzekering te veranderen. Scildon biedt ook de mogelijkheid om zonder afkoopkosten over te stappen naar een ander product van Scildon. Voor het overstappen naar producten van andere aanbieders beperken wij de volgens de verzekeringsvoorwaarden geldende afkoopkosten tot maximaal 1% van de poliswaarde.

Het belang van individueel advies

De minister heeft in zijn brief aangegeven dat hij veel waarde toekent aan het individuele advies dat zoveel mogelijk is toegespitst op de individuele situatie van de klant. Dit ook omdat die situatie sinds het afsluiten van de verzekering kan zijn gewijzigd. Scildon (en destijds Legal & General) was en is uitsluitend aanbieder van financiële producten. Wij adviseren geen (individuele) klanten. Naar onze mening wordt deze rol goed vervuld door erkende en onafhankelijke financieel adviseurs. Uw keuze voor een product of fondssamenstelling binnen een product wordt gevormd door een goede analyse van uw persoonlijke, financiële situatie en uw wensen en behoeften. Uw adviseur bekijkt op basis van deze analyse welk product bij welke aanbieder daarbij het beste past. Dit geldt ook voor de gewenste fondssamenstelling binnen uw verzekering. Is deze analyse gemaakt en wilt u uw verzekering op basis hiervan aanpassen of oversluiten, dan biedt Scildon u een groot assortiment aan verzekeringsoplossingen. Neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur.

Heeft u geen financieel adviseur?

Heeft u geen financieel adviseur, dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid om uw verzekering onder te brengen bij een ander financieel adviseur. Hiervoor kunt u uw postcode invoeren om een bevoegd financieel adviseur in uw regio te vinden. Als u een adviseur heeft gevonden, ontvangen wij graag een door u en uw nieuwe adviseur ondertekend verzoek voor intermediairwijziging. Als u vragen heeft, dan kunt u het formulier invullen op de website.