Scildon maakt echt het verschil

Het Scildon Pensioen; De belangrijkste wijzigingen op een rij

Met de introductie van ons nieuwe pensioenadministratieplatform zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Scildon Pensioen (voorheen Prisma Pensioen). De wijzigingen ten opzichte van de oude situatie betreffen het administratiesysteem zelf, het collectieve pensioenproduct van Scildon en de verschillende portalen (adviseursportaal, werkgeversportaal en werknemersportaal). Onderstaand lees je meer over de verschillende wijzigingen en de gevolgen daarvan.

De wijzigingen samengevat:

Wijzigingen in de administratie

Staffelsprong
Als de pensioenregeling is gebaseerd op een stijgende staffel, wordt de premie eens in de vijf jaar, voor de komende vijf jaar, (staffelcohort) vastgesteld.
In de oude situatie werd het staffelcohort voor alle werknemers jaarlijks vastgesteld in de peilmaand januari. In de huidige situatie wordt het staffelcohort maandelijks vastgesteld en zal een werknemer, indien hij daarvoor in aanmerking komt, direct in de maand volgend op de verjaarmaand overgaan naar het volgende staffelcohort.
De werknemer zal hierdoor sneller naar een volgend staffelcohort overgaan en profiteert hiermee optimaal van de fiscale ruimte die geboden wordt. Doordat voor de werknemer eerder een hogere pensioenpremie in kan worden gelegd heeft deze aanpassing vanzelfsprekend een positief effect op de hoogte van het op te bouwen pensioen. Dit betekent voor de werkgever dat de premie sneller stijgt naar een hoger premiestaffelcohort. De werknemer krijgt hierdoor een hoger pensioen. Vanzelfsprekend stijgen de pensioenlasten (premie ouderdomspensioen) hierdoor ook.

Mutaties op dagbasis
Mutaties zoals bijvoorbeeld in- en uitdiensttredingen, salaris-, en parttime wijzigingen, aanmelden partner en kinderen, worden op dagbasis verwerkt en direct geeffectueerd per de gewenste datum. Een uitdiensttreding hoeft hierdoor niet meer per de eerste van de maand, volgend op de maand van uitdiensttreding, te worden gemeld maar de uitdiensttreding kan gewoon worden gemeld per de feitelijke dag waarop het dienstverband wordt beëindigd.

Koppeling met Benefits-Plaza
Met de introductie van het nieuwe administratieplatform is ook een koppeling tot stand gebracht met Benefits-Plaza. Benefits-Plaza staat voor een optimale ketenintegratie en maakt het mogelijk om de verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden van de werkgever centraal te beheren. Via Benefits-Plaza geregistreerde mutaties worden daarmee volledig automatisch verwerkt in de pensioenadministratie van Scildon. Benefits-Plaza kan worden gekoppeld met verschillende
loonadministratiesystemen. Mutaties in de loonadministratie worden hierdoor automatisch doorgevoerd in de pensioenadministratie.

Koppeling Basisregistratie Personen (BRP)
Vanzelfsprekend is de pensioenadministratie van Scildon gekoppeld met het BRP. Mutaties zoals huwelijk, geregistreerd partnerschap en echtscheidingen worden automatisch gesignaleerd en verwerkt in de pensioenadministratie.

Productwijzigingen

Verruiming wezenpensioen dekking
De dekking voor het wezenpensioen is gewijzigd. De dekking gold in de oude situatie standaard voor maximaal vijf kinderen. Deze beperking tot maximaal vijf kinderen is per januari 2021 komen te vervallen.

Ingangsdatum ouderdomspensioen
Bij Scildon Pensioen is de ingangsdatum van het ouderdomspensioen de datum waarop de werknemer daadwerkelijk de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Met deze wijziging valt de ingangsdatum van het ouderdomspensioen straks samen met de ingangsdatum van de AOW. De AOW gaat ook in op het moment dat je de AOW gerechtigde leeftijd daadwerkelijk hebt bereikt.
Mochten werknemers hun pensioen toch liever per de eerste van de maand in willen laten gaan dan kan dat t.z.t. op verzoek (pensioen vervroegen) zonder dat hieraan extra kosten verbonden zijn.

Beheer van de beleggingen
Het aantal momenten waarop de beleggingen worden getoetst aan het risicoprofiel van de deelnemer (lifecycle) is uitgebreid van twee naar vier keer per jaar. In januari, april, juli en oktober worden de beleggingen van alle deelnemers teruggebracht naar de strategische assetmix die volgens de lifecycle van het risicoprofiel van de deelnemer op dat moment van toepassing is. Hierdoor volgt de deelnemer voor wat betreft risico en rendementsverwachting nog nauwkeuriger zijn risicoprofiel.

Portalen

Introductie van notificaties
Als er een document klaarstaat in het documentenarchief ontvang je een notificatie in de e-mail.

Klantreizen
In het belang van haar klanten hecht Scildon aan duidelijke communicatie en concrete klantbegeleiding. Door het inrichten van diverse klantreizen in onder andere het werknemersportaal ondersteunt Scildon werknemers bij het maken van relevante pensioenkeuzes en biedt hiermee op het juiste moment écht op de werknemer toegespitst handelingsperspectief. Maar ook de werkgever profiteert van deze vernieuwde manier van werken. Zo wordt de werkgever onder andere via een klantreis begeleid bij het aanmelden van nieuwe werknemers in het werkgeversportaal.

Privacygevoelige informatie (AVG)
De nieuwe portalen van Scildon voldoen vanzelfsprekend aan de huidige eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat privacygevoelige informatie niet standaard ook voor de adviseur beschikbaar is. Ook de privacygevoelige informatie van de werknemers is niet standaard beschikbaar voor jou als werkgever. Wel bieden de nieuwe portalen van Scildon de mogelijkheid om na expliciete toestemming inzage te geven in deze privacygevoelige informatie.
Dit betreft de volgende privacygevoelige informatie:

  • Regeling informatie (toestemming werkgever nodig)
  • Werknemersinformatie (toestemming werknemer nodig)

Deze informatie is in beginsel afgeschermd maar kan door de werkgever of de werknemer via de portalen worden ontsloten.
De werknemer kan zijn werkgever via het werknemersportaal machtigen om inzage te krijgen in deze gegevens. Uiteraard kan een werknemer deze toestemming ook op elk willekeurig moment weer intrekken.