Scildon maakt echt het verschil

Nieuwe Lifecycles Scildon Pensioen

Scildon Pensioen onderscheidt zich onder andere door de invulling die wij geven aan de beleggingen binnen de pensioenregeling. We streven naar een optimale balans tussen risico, rendement en kosten, waarbij het behalen van een optimaal pensioenresultaat voor de werknemer centraal staat. Binnen Scildon Pensioen bieden wij de mogelijkheid tot Beheerd Beleggen volgens lifecycles. Onlangs heeft Scildon het aantal beleggingscategorieën en -fondsen binnen de lifecycles flink uitgebreid. Daar waar voorheen in maximaal drie fondsen werd belegd wordt nu tot in negen fondsen tegelijkertijd belegd. Er wordt wereldwijd belegd in aandelen in ontwikkelde economieën en in opkomende markten. Dit geldt ook voor (bedrijfs)obligaties. Daarnaast wordt er belegd in hypotheken. Door deze uitbreiding van de standaard beleggingsportefeuille realiseert Scildon een betere spreiding van het beleggingsrisico en naar verwachting een hogere pensioenuitkering voor de werknemer.

Beheerd Beleggen
Binnen Beheerd Beleggen is er een keuze voor een vaste pensioenuitkering (beleggen stopt op de pensioendatum) of een variabele pensioenuitkering (beleggen gaat door na de pensioendatum). Voor beide varianten zijn er drie lifecycles (zie afbeelding).

Wat zijn lifecycles?
Scildon wil op een verantwoorde manier een zo goed mogelijk rendement voor de werknemer realiseren. Daarom beleggen wij de pensioenpremie van de werknemer op basis van lifecycles. Bij lifecyclebeleggen neemt het risico binnen de beleggingsportefeuille af naarmate de pensioendatum nadert. Hier beginnen we tien jaar voor de pensioendatum mee. Binnen de lifecycles wordt tot in negen fondsen tegelijkertijd belegd.

Samenstelling lifecycles
Zoals in de bovenstaande afbeelding is te zien, heeft Scildon zes lifecycles waarin een werknemer kan beleggen. Welk klantprofiel een werknemer ook heeft, er is altijd een passende lifecycle beschikbaar. We bespreken nu twee lifecycles wat uitgebreider: de lifecycle van het klantprofiel Neutraal en de lifecycle van het klantprofiel Neutraal Doorbeleggen.

Lifecycle klantprofiel Neutraal
De premie wordt standaard belegd volgens het klantprofiel Neutraal, voor een vaste pensioenuitkering vanaf de pensioendatum. Bij deze lifecycle wordt belegd in een combinatie van aandelen, bedrijfsobligaties en een hypotheekfonds. Naarmate de pensioendatum van de werknemer dichterbij komt, wordt er steeds voorzichtiger belegd. Zoals je ziet in de grafiek neemt het aandeel in aandelenfondsen vanaf tien jaar voor de einddatum af en wordt er steeds voorzichtiger belegd, waardoor de beleggingsrisico’s afnemen. Het renterisico gaan we geleidelijk afdekken tot 100% op een jaar voor de pensioendatum. Zo wordt voor iedere werknemer belegd in een verantwoorde verhouding tussen rendement en risico. Dit gaat automatisch. Hier hoeft de werkgever of de werknemer niets voor te doen. Wel zo makkelijk dus.

Lifecycles klantprofiel Behoudend en Ambitieus
Voor de werknemer hebben wij naast het klantprofiel Neutraal ook de mogelijkheid om te beleggen op basis van een minder risicovol profiel: Behoudend of op basis van een juist iets offensiever profiel: Ambitieus. Bij de variant Ambitieus wordt er in verhouding meer belegd in aandelenfondsen dan bij Neutraal en Behoudend. Dit is risicovoller, maar geeft wel meer kans op een hoger rendement.

Bekijk de grafieken Behoudend en Ambitieus

Lifecycle Neutraal Doorbeleggen
Bij een vaste pensioenuitkering stoppen de beleggingen dus op de pensioendatum. Bij een variabele pensioenuitkering wordt ook na de pensioendatum belegd in verschillende beleggingscategorieën. De hoogte van de pensioenuitkeringen is dan afhankelijk van de ontwikkeling van de beleggingen en daardoor variabel. Door Scildon wordt dan ook op een andere manier belegd binnen een lifecycle die voorsorteert op een variabel pensioen (offensiever, minder risico afbouw, hoger verwacht rendement) dan op een lifecycle die voorsorteert op een vaste pensioenuitkering (defensiever, meer risico afbouw, lager verwacht rendement). Dat zie je terug in de grafiek met de lifecycle Neutraal Doorbeleggen.

Het vastleggen van de keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering is met name in de laatste tien jaar voor de pensioendatum van belang omdat dan gestart wordt met de afbouw van het beleggingsrisico.

Lifecycles Behoudend Doorbeleggen en Ambitieus Doorbeleggen
Voor de werknemer hebben wij naast Neutraal Doorbeleggen ook de mogelijkheid om te beleggen volgens de beleggingsmethode Behoudend Doorbeleggen of Ambitieus Doorbeleggen. Per variant verschilt de verhouding van de beleggingsmix tussen aandelen- en obligatiefondsen. Bij de variant Ambitieus Doorbeleggen wordt er in verhouding meer belegd in aandelenfondsen dan bij Neutraal Doorbeleggen en Behoudend Doorbeleggen. Dit is risicovoller, maar geeft wel meer kans op een hoger rendement.

Bekijk de grafieken Behoudend Doorbeleggen en Ambitieus Doorbeleggen.

Afdekking renterisico
Bij het opbouwen van het pensioenkapitaal loopt de werknemer renterisico. Het is namelijk vervelend als de rente vlak voordat de werknemer met pensioen gaat daalt en er een lager pensioen kan worden aangekocht. Scildon vindt het belangrijk om dit renterisico zoveel als mogelijk te voorkomen. Dit doen we door voor de pensioendatum geleidelijk het renterisico dicht te zetten. Voor het afdekken van het renterisico worden drie fondsen gebruikt. Deze beleggingen worden meer waard als de rente daalt en minder waard als de rente stijgt. Het renterisico wordt op deze manier beperkt: bij een dalende rente is het weliswaar duurder om een levenslang pensioen in te kopen, maar is je pensioenkapitaal ook hoger. Bij een stijgende rente is het inkopen van pensioen goedkoper, maar is je pensioenkapitaal lager. Per saldo kan op deze manier zowel bij een hoge als een lage rente een ongeveer vergelijkbaar pensioenresultaat worden gerealiseerd. Doordat de rente schommelt in de tijd zullen wij de verhoudingen tussen de drie fondsen periodiek opnieuw beoordelen en waar nodig aanpassen. In onze lifecycles starten we tien jaar voor de pensioendatum met het afdekken van een deel van het renterisico. Deze afdekking wordt hoger naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Vlak voor je pensioendatum dekken we nagenoeg het hele renterisico af. Op deze manier werken onze lifecycles toe naar een stabiel pensioen, waarbij geen onnodige risico’s worden gelopen.

Verlaagde kosten
Er zijn nog meer verbeteringen. Naast de genoemde verbeteringen voor wat betreft de beleggingen voert Scildon ook een aantal aantrekkelijke prijsverbeteringen door.
De nieuwe fondscombinatie kent naast een ruimere spreiding ook nog eens aanzienlijk lagere lopende fondskosten (OCF, voorheen TER) dan de huidige standaard fondscombinatie. Binnen de nieuwe lifecycles bedragen de gewogen fondskosten van de onderliggende fondsen op jaarbasis maar 0,18%. Een verlaging van tot wel 50% ten opzichte van de huidige fondscombinatie. Het spreekt voor zich dat dit de verwachte pensioenkapitalen van de werknemers ten goede komt. Deze zullen hierdoor stijgen.

Vragen over onze pensioenregeling of de lifecycles?
Heb je vragen over Scildon Pensioen, neem dan contact met ons op. Werkgevers kunnen een pensioenadviseur in de buurt zoeken.