Duurzaam beleggingsbeleid producten

Fondskeuzes

Scildon selecteert bij voorkeur fondsen die hoog scoren op ESG-kenmerken. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur) en verwijst naar drie centrale kenmerken in het meten van de duurzaamheid van een belegging:

  1. De milieukenmerken gaan na hoe een bedrijf bijdraagt aan en presteert op het gebied van milieu-uitdagingen (bv. afval, verontreiniging, broeikasgassen, ontbossing en klimaatverandering).
  2. De sociale kenmerken kijken naar hoe een bedrijf zijn mensen behandelt (bv. beheer van het menselijk kapitaal, diversiteit en gelijke kansen, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid en misleidende verkoop).
  3. De Governance-kenmerken onderzoeken hoe een bedrijf bestuurd wordt (bv. beloning van zijn leidinggevenden, belastingpraktijken en -strategie, corruptie en omkoping en brede diversiteit en structuur).

De ESG-kenmerken zijn echter geen verplicht selectiecriterium voor deze beleggingsverzekering.

Uitsluitingen

Vanzelfsprekend leeft Scildon de wettelijke verplichtingen na. Concreet houdt dit in dat voor dit beleggingsproduct niet wordt belegd in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, verkoop of distributie van clustermunitie.

Via de fondsvergelijker kunnen de verschillende fondsen met elkaar vergeleken worden op duurzaamheidswaardes.

EU-Taxonomie

De EU-Taxonomie omschrijft economische activiteiten, die helpen bij het tegengaan van klimaatverandering of het beperken van de gevolgen ervan. Een belegging in een bedrijf dat deze activiteiten verricht, wordt als ecologisch duurzaam aangemerkt. Hier zijn verschillende criteria voor. Bij de selectie van de fondsen voor deze beleggingsverzekering wordt geen rekening gehouden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt door een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Voorbeelden van zulke gebeurtenissen of omstandigheden zijn klimaatverandering of schaarste aan grondstoffen. Scildon heeft duurzaamheidsrisico’s in haar bedrijfsvoering opgenomen, bijvoorbeeld bij het selecteren van de beleggingsfondsen en bij het monitoren van de fondsen.

Voor de beleggingsfondsen die deel uitmaken van onze beleggingsverzekeringen met een vrije fondskeuze wordt ieder jaar een ESG-rapportage opgesteld. Op basis van deze rapportages worden de ESG risico’s op fondsniveau vastgesteld, waarbij hoge duurzaamheidsrisico’s zo veel als mogelijk vermeden worden.

Omdat voor onze beleggingsverzekeringen veel verschillende soorten fondsen zijn opgenomen en als klant vervolgens zelf fondsen selecteert, kunnen er voor Scildon Beleggen geen specifieke duurzaamheidsrisico’s worden benoemd. De beoordeling van het waarschijnlijke effect van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van jouw verzekering hangt ook af van de gekozen fondsen. Dit effect kan variëren van minimaal tot hoog.

Duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor ESG-factoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie of verlies van biodiversiteit.

Scildon neemt zulke ongunstige gevolgen nog niet allemaal mee bij al haar beleggingsbeslissingen. De reden hiervoor is dat Scildon vindt dat zij op dit moment onvoldoende betrouwbare gegevens heeft om deze ongunstige gevolgen goed te kunnen analyseren en te integreren in het beleggingsproces. Scildon doet haar best om deze gegevens zo snel mogelijk te verkrijgen.

 

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.