Zo simpel kan het zijn
Scildon

Uw beleggingsverzekering

Afgesloten voor 4 april 2018

U heeft bij ons een beleggingsverzekering. Elk jaar ontvangt u van ons een overzicht van de waarde van de verzekering. In het Waardeoverzicht staat veel belangrijke informatie over uw verzekering. Ook staan er veel verzekeringstermen in die wij graag toelichten.

Toelichting
In deze toelichting bij uw ‘Informatie over uw beleggingsverzekering’ (kortweg: Waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende onderdelen die in dit Waardeoverzicht worden genoemd.

Het doel van dit Waardeoverzicht is u inzicht te geven in de (waarde)ontwikkeling van uw beleggingsverzekering in het afgelopen kalenderjaar. Zo kunt u precies zien welk bedrag in het afgelopen jaar werd ingelegd, welke kosten en risicopremies zijn verrekend en welke opbrengst de beleggingen hebben opgeleverd. De actuele waarde van uw beleggingsverzekering kunt u op ieder gewenst moment inzien via mijnscildon.nl.

Daarnaast geven wij in dit Waardeoverzicht aan welke voorbeeldkapitalen op de einddatum beschikbaar kunnen komen indien jaar na jaar het desbetreffende fondsrendement wordt gerealiseerd en de overeengekomen premiebetaling plaatsvindt.

Als bij ons bekend is welk doelkapitaal bij aanvang van de verzekering werd afgesproken, is dat ook in dit Waardeoverzicht genoemd. Is het doelkapitaal bij ons niet bekend, dan adviseren wij om de in dit Waardeoverzicht genoemde voorbeeldkapitalen te vergelijken met de kapitalen in uw offerte of om contact op te nemen met uw financieel adviseur.

Wat is het voorbeeldkapitaal op de einddatum?
Van tevoren is niet vast te stellen hoe hoog de rendementen van de beleggingsfondsen, waarin u belegt, zullen zijn. Wel kunnen wij een indicatie geven van het bedrag dat uw beleggingsverzekering op de einddatum zou kunnen opleveren. Wij noemen dat een voorbeeldkapitaal.

Uitgangspunt voor de vaststelling van zo’n voorbeeldkapitaal is de huidige waarde van uw polis. Voor de resterende looptijd gaan wij uit van een bepaald rendementsscenario. Omdat toekomstige rendementen kunnen fluctueren, noemen wij in dit Waardeoverzicht drie voorbeeldkapitalen op de einddatum. Eén voorbeeldkapitaal is berekend op basis van het historisch rendement. Omdat rendementen ook lager kunnen uitvallen, tonen wij ook een voorbeeldkapitaal op basis van het pessimistisch rendement. Daarnaast vermelden wij een voorbeeldkapitaal op basis van een rendement van 4%. Bij de berekening van de voorbeeldkapitalen gaan wij ervanuit dat u in de toekomst de afgesproken premies op tijd blijft betalen.

Wat is het historisch rendement?
Het historisch rendement van een fonds is het rendement dat in de afgelopen 20 jaar met de beleggingen in dat beleggingsfonds is behaald. Vanaf de datum van oprichting van het fonds zijn dit de daadwerkelijk gerealiseerde rendementen op basis van eigen historische gegevens. Voor zover niet over eigen fondsgegevens kon worden beschikt, omdat het fonds bijvoorbeeld nog niet zo lang bestaat, is gebruik gemaakt van een rendement dat door de toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten) voor de desbetreffende beleggingscategorie is vastgesteld. Het historisch rendement wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het oudste jaar in de reeks van 20 jaar valt af en het laatst verstreken jaar komt erbij. Als het rendement van het oudste jaar hoger was dan het rendement in het jongste jaar, zal het historisch rendement een daling laten zien. Ook al was het rendement in dat laatste jaar nog zo goed. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk. De in het Waardeoverzicht genoemde voorbeeldkapitalen zullen dus van jaar tot jaar wijzigen.

Wat is het pessimistisch rendement?
Het pessimistisch rendement is bedoeld om u inzicht te geven in de mogelijke fluctuaties in de waardeontwikkeling van uw polis. Toekomstige rendementen kunnen immers tegenvallen. De berekening van dit rendement is gebaseerd op door de toezichthouder voorgeschreven regels en afhankelijk van de aard en de toekomstige duur van de beleggingen. Het pessimistisch rendement laat u zien wat er met het voorbeeldkapitaal gebeurt bij langdurig tegenvallende beleggingsresultaten.

Wat is het vergelijkingsrendement?
Een aantal verzekeraars heeft het vergelijkingsrendement opgenomen in het Waardeoverzicht. Zij hebben afgesproken om dit voorbeeldrendement vast te stellen op 4%. Ook Scildon heeft het vergelijkingsrendement in uw Waardeoverzicht vermeld.

Wat gebeurt er met de premie die u inlegt?
De premie die wij periodiek van u ontvangen, of die u als koopsom ineens bij ons heeft gestort, is bestemd voor meerdere onderdelen:

  • Een deel van de premie kan bestemd zijn voor verzekerde dekkingen, zoals overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheid;
  • Een deel van uw inleg is bedoeld als vergoeding voor de kosten;
  • Het overige deel wordt voor u belegd.

De premie voor de verzekerde dekkingen en de kosten worden betaald vanuit uw periodieke premie of gestorte koopsom en door verkoop van eenheden. Deze transacties vinden plaats bij elke premiebetaling. Bij koopsommen gebeurt dat eenmaal per jaar op de hoofdvervaldatum.

Wat zijn overlijdensrisicopremies?
Uw verzekering kent een dekking bij overlijden, die ervoor zorgt dat er bij overlijden van (één van) de verzekerde(n) voor de einddatum van de verzekering een uitkering plaatsvindt. Afhankelijk van de door u gemaakte keuze bedraagt deze dekking bij overlijden 0%, 90% of 110% van de depotwaarde. Daarnaast kan in uw beleggingsverzekering een vaste dekking bij overlijden zijn opgenomen. Dat kan een uitkering ineens (kapitaal) of in termijnen (rente) zijn. Welke dekking(en) uw verzekering kent, vindt u terug in uw polis.

De premie die u voor de overlijdensrisicodekkingen betaalt, wordt berekend aan de hand van het Universal Life Principe. Dat betekent dat de premie telkens wordt aangepast aan de actuele situatie door bij elke premiebetaling de waarde in uw verzekering te vergelijken met de toegezegde uitkering bij overlijden. U betaalt dus alleen premie over het verschil hiertussen, zodat u nooit meer premie betaalt dan nodig is. Onderstaand hebben wij een voorbeeld hiervan opgenomen. Mocht u hebben gekozen voor alleen een uitkering bij leven (risicodekking is 0% van de waarde) of voor een overlijdensrisicodekking die bij overlijden minder uitkeert dan de aanwezige fondswaarde (risicodekking is 90% van de waarde), dan wordt er géén risicopremie aan de waarde van uw verzekering onttrokken. Er vindt dan een toevoeging van risicopremie plaats.

Rekenvoorbeeld Universal Life Principe
Een man van 50 jaar oud heeft een partner van 45 jaar oud. De verzekering is een paar jaar actief. Voor deze partner is een nabestaandendekking verzekerd van €25.000,- per jaar. De koopsom voor deze nabestaandendekking bedraagt op dit moment (dus de koopsom die nodig is als de man nu zou komen te overlijden) bijvoorbeeld €500.000,-. De waarde van het beleggingsdepot van de man bedraagt nu €150.000,-. Het bedrag dat op dit moment verzekerd moet worden bedraagt €350.000,-. Dit bedrag wordt op risicobasis verzekerd.

Effect gunstig of ongunstig rendement
Stel nu dat door een gunstig rendement op de belegging, de waarde van het depot op enig moment €300.000,- zou bedragen en de koopsom voor een uitkering aan de nabestaanden nog steeds €500.000,- bedraagt. In dat geval zou een aanvullende dekking van €200.000,- toereikend zijn. Zou het rendement zich echter ongunstig hebben ontwikkeld en de waarde van het depot €100.000,- bedragen, dan is in deze situatie een aanvullende dekking van €400.000,- benodigd. Omdat de waarde van het depot continu verandert, wordt deze berekening periodiek uitgevoerd en verschilt de risicopremie van tijd tot tijd.

Verzorgingspremie bij premiebetalende beleggingsverzekering
Als u periodiek premie betaalt voor uw verzekering en uw verzekering kent een vaste uitkering bij overlijden (kapitaal ineens of vaste rente) dan moet er voldoende waarde in uw verzekering aanwezig zijn om de risicopremie te voldoen. Om u een goed beeld te geven van de risicopremie die benodigd is, hebben wij hiervan een indicatie in uw polis vermeld: de verzorgingspremie. De verzorgingspremie is de te verwachten, gemiddelde risicopremie die tijdens de looptijd van uw verzekering jaarlijks benodigd is.

Om de dekkingen van uw verzekering aan u te garanderen is het van belang dat u in ieder geval de verzorgingspremie betaalt. Is uw premiebetaling lager dan de berekende verzorgingspremie, dan heeft dit in de toekomst mogelijk gevolgen voor de dekking bij overlijden en de waardeopbouw van uw verzekering. Er wordt dan immers minder premie ontvangen dan dat er wellicht aan risicopremie wordt onttrokken. Zolang er voldoende waarde in uw verzekering aanwezig is om de risicopremie te onttrekken, wordt de dekking bij overlijden aan u gegarandeerd. Als de waarde echter te laag is geworden om de risicopremie te voldoen, komt de dekking bij overlijden en eventueel uw verzekering te vervallen.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
U kunt ervoor hebben gekozen dat bij arbeidsongeschiktheid geen of minder premie hoeft te worden betaald voor de beleggingsverzekering.

De premies voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden van uw premiebetaling afgetrokken en dus niet belegd. Hierbij is sprake van een gelijkblijvende premie tijdens de duur van die aanvullende verzekering.

Aanvullende risicodekking tegen vaste premie
Als u heeft gekozen voor een aanvullende risicodekking tegen een vaste premie is deze opgenomen in de premies voor overlijdensrisicodekking. De premies voor de aanvullende risicodekking worden van uw premiebetaling afgetrokken en dus niet belegd. Hierbij is sprake van een gelijkblijvende risicopremie tijdens de duur van die aanvullende verzekering.

Kosten verzekeringsmaatschappij

Eerste kosten
Een groot deel van de kosten wordt aan het begin van de looptijd gemaakt. Het betreft kosten voor het administreren van uw gegevens, de opmaak en verzending van uw polis, het eventueel inschakelen van een medisch adviseur en het regelen dat uw inleg in de juiste beleggingsfondsen wordt belegd.
Deze eerste kosten worden door ons met de premiebetaling in de eerste jaren van de verzekering met u verrekend. Bij koopsommen vindt deze kostenverrekening direct plaats.

Doorlopende kosten
Ook tijdens de looptijd worden kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor de incasso van uw premie, het sturen van jaarlijkse Waardeoverzichten, het dagelijks publiceren van de fondskoersen, het aanpassen van de actuele waarde van uw beleggingsverzekering, het aanpassen van de verzekering en administratiesystemen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en het bijhouden van de dekking van de overlijdensrisicoverzekering. Deze doorlopende kosten worden betaald uit de jaarlijkse poliskosten, de beheerkosten en worden verrekend met de premiebetaling. De hoogte van deze beheerkosten vindt u terug op onze website onder de rubriek ‘Beleggingsfondsen’.

Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur

Afsluitprovisie*
Dit is de vergoeding die uw bemiddelaar of verzekeringsadviseur ontvangt voor het persoonlijk advies en de betrokkenheid bij de totstandkoming van uw beleggingsverzekering. Deze kosten worden door ons met de premiebetaling in de eerste jaren van de verzekering met u verrekend. Op het moment dat u een koopsomverzekering bij ons heeft afgesloten of een extra storting op een bestaande premiebetalende verzekering heeft gedaan wordt de afsluitprovisie in een keer met de koopsom of extra storting verrekend. Er is dus géén sprake van een jaarlijkse inhouding van afsluitprovisie.

Doorlopende provisie*
Dit is de vergoeding die uw bemiddelaar of verzekeringsadviseur ontvangt gedurende de looptijd van de verzekering. Deze doorlopende kosten worden door Scildon periodiek in rekening gebracht.

*Geldt voor polissen die gesloten zijn voor januari 2013.

Waardeoverzicht
In het Waardeoverzicht worden veel (financiële) termen gebruikt. Om u te helpen bij het lezen van uw Waardeoverzicht hebben wij een aantal van deze termen in het voorbeeld voor u uitgelegd. Het Waardeoverzicht dat u heeft ontvangen, kan op sommige onderdelen afwijken van het hier gegeven voorbeeld.

Hoe heeft de waarde van uw beleggingsverzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie heeft u in 2021 betaald. Hoeveel kosten hebben wij in 2021 van uw premie afgetrokken? Hoeveel heeft u in 2021 verdiend op de beleggingen (resultaat)? En wat is nu de waarde van de beleggingen? De antwoorden op deze vragen staan in deze tabel. Bijlage: Uitleg waardeoverzicht21VOOR2018

Waarde van de beleggingen
Wij hebben uw geld belegd in één of meer beleggingsfondsen. In deze tabel laten wij u de volgende informatie zien: hoeveel eenheden u aan het eind van 2020 had en hoeveel eenheden u nu heeft. Wat de koers van de eenheden aan het einde van de periode is. En hoeveel de beleggingen nu waard zijn.
Fondskosten die u fondsbeheerders maken, zijn door hen in mindering gebracht op de koers. Kijk voor meer informatie over de beleggingsfondsen op onze website. Bijlage: WaardebeleggingenVOOR2018

Wat zijn de voorbeeldkapitalen op de einddatum van de verzekering
In deze tabel laten wij zien hoe hoog uw eindkapitaal is bij een voorbeeldberekening op basis van historie. Maar we laten ook zien hoe hoog uw eindkapitaal is bij een pessimistische voorbeeldberekening. Dit noemen we het pessimistisch rendement. Tenslotte ziet u ook een voorbeeldkapitaal op basis van een rendement van 4%. Bijlage: Voorbeeldkapitalen1

In de tabel staat ook het doelkapitaal dat in de aan u laatst afgegeven offerte is opgenomen. Dit is bijvoorbeeld het kapitaal dat u nodig heeft om de hypotheek op uw huis af te lossen. Op basis van deze tabel kunt u advies vragen aan uw bemiddelaar of financieel adviseur.

Disclaimer
Hoewel Scildon de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de samenstelling van deze brochure, kan Scildon niet garanderen dat de in deze brochure vervatte informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Scildon aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in deze brochure verstrekte informatie. Scildon actualiseert de brochures regelmatig. De nieuwe brochures komen in dat geval in plaats van de oude brochures. Scildon is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

februari 2022/toelbelverz standaard

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.