Kosten Nova Top Pensioen

De kosten van de pensioenregeling bestaan uit:

  • De risicopremies voor verzekeringen die zijn meeverzekerd

Dit zijn kosten zoals het (tijdelijk) partnerpensioen, het wezenpensioen, het nabestaandenoverbruggingspensioen, de premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

De risicopremie voor het partnerpensioen kan op twee manieren in rekening worden gebracht. Welke manier voor jou geldt, lees je in de pensioenregeling van jouw werkgever.

1.    Inclusief-regeling
Bij een inclusief-regeling wordt de risicopremie voor het partnerpensioen onttrokken aan de waarde van je beleggingsdepot. Hoe hoog deze onttrekking is, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de hoogte van jouw opgebouwde pensioenkapitaal op je beleggingsdepot. Naarmate die waarde hoger is door premiestortingen en goede beleggingsresultaten, is de onttrekking lager. Dat heeft dan ook weer een gunstig effect op de opbouw van het pensioenkapitaal. Maar omgekeerd geldt dat naarmate de waarde lager is, de onttrekking van de risicopremie groter wordt en daarmee een ongunstig effect heeft op de opbouw van het pensioenkapitaal. Met andere woorden: In een inclusief-regeling wordt de invloed van zowel een positief, als tegenvallend beleggingsresultaat op het te bereiken pensioenkapitaal versterkt. Dit wordt ook wel het Universal Life Principe genoemd. Het is daarom van belang dat je een goede afweging maakt hoe hoog het inkomen moet zijn voor jouw partner bij overlijden en dat je regelmatig kijkt of jouw geschatte inkomen bij pensionering genoeg is. Je kunt dan tijdig advies vragen over jouw pensioen als dat nodig is.

Hoe hoog de risicopremie voor het partnerpensioen is die in een jaar in mindering komt op jouw beleggingsdepot, kun je zien op het jaarlijkse waardeoverzicht van jouw pensioen.

Let u op als jouw werkgever je een inclusief-regeling aanbiedt. Bij tegenvallende beleggingsresultaten kent deze pensioenregeling een hoger risico op een tegenvallend pensioen.

2.    Exclusief-regeling
Bij een exclusief-regeling wordt de premie voor het partnerpensioen afzonderlijk bij jouw werkgever in rekening gebracht bovenop de beschikbare premie voor het ouderdomspensioen. De premie kan ook in mindering worden gebracht op het deel van de beschikbare premie dat voor jou wordt belegd. Er blijft dan minder premie over voor de opbouw van pensioenkapitaal. Het is daarom belangrijk dat je in dat geval een goede afweging maakt of je aanvullende maatregelen moet treffen voor jouw inkomen bij pensionering en over het inkomen dat uw partner nodig heeft als je komt te overlijden.

De risicopremies voor het wezenpensioen en/of een nabestaandenoverbruggingspensioen worden apart in rekening gebracht. In de pensioenregeling staat of je die premies zelf betaalt of dat jouw werkgever deze premies betaalt. Op jouw polis ziet u hoe hoog deze premie is.

De premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt in mindering gebracht op de beschikbare (staffel)premie. Hoe hoog deze risicopremies zijn, zie je op jouw polis en op je jaarlijkse waardeoverzicht van je pensioen.

  • De uitvoeringskosten van de pensioenregeling

De uitvoeringskosten van jouw pensioen worden in mindering gebracht op de beschikbare premie. Daardoor wordt de premie die voor jou wordt belegd dus lager. Hoe hoog deze kosten zijn, zie je in je offerte, de polis en op het waardeoverzicht dat je jaarlijks van ons ontvangt.

  • De kosten voor het beheer van de beleggingen

Je betaalt kosten voor het beheer van de beleggingen door Scildon. Deze kosten worden ingehouden op het pensioenkapitaal. De hoogte van deze kosten zie je jaarlijks in je waardeoverzicht.

  • De kosten voor het fondsbeheer

Ook de kosten van de fondsbeheerder komen voor jouw rekening. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Je kunt deze kosten vinden op de pagina beleggingsfondsen.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.