Nova Top Pensioen keuzes

Keuzemogelijkheden Nova Top Pensioen

Jouw werkgever kan bij het Nova Top Pensioen verschillende keuzemogelijkheden aanbieden. Daardoor kun je je pensioen laten aansluiten op je persoonlijke wensen.

Hieronder lees je welke keuzes jouw werkgever kan aanbieden. In de pensioenregeling ligt vast welke keuzemogelijkheden hij aanbiedt. Wij raden je aan je goed te laten adviseren over de keuzes die je kunt maken. Zo kun je je pensioen laten aansluiten bij jouw inkomensbehoeften bij pensioneren, arbeidsongeschiktheid en bij die van je partner en/of kind(eren) als je komt te overlijden.

Je kunt een partner- en/of wezenpensioen afsluiten

Je kunt in Nova Top Pensioen zelf kiezen of je een partner- en wezenpensioen meeverzekert. Je maakt je keuze via het aanvraagformulier. Op je polis wordt jouw keuze bevestigd. Je kunt twee keuzes maken:

1.    Een gegarandeerde uitkering voor je partner en/of kind(eren) Je kunt een gegarandeerde uitkering voor je partner en/of kind(eren) verzekeren. Je bepaalt zelf, binnen de wettelijk toegestane grenzen, hoe hoog het partner- en/of wezenpensioen is. De hoogte staat op je polis en op het Uniform PensioenOverzicht dat je jaarlijks krijgt (UPO).

Deze verzekering vervalt zodra je niet meer bij je werkgever in dienst bent. In veel gevallen is dit nabestaandenpensioen lager dan wat verzekerd was tijdens je dienstverband. Het is belangrijk dat je controleert waar jew partner en/of kind(eren) recht op hebben als je uit dienst gaat. En bepaal dan of je voor hen maatregelen moet treffen voor het risico dat je komt te overlijden.

2.    Een recht op 110% van het opgebouwde pensioenkapitaal Je kunt ook kiezen voor een verzekering die 10% extra uitkeert bovenop het pensioenkapitaal op het moment van overlijden. Met dat pensioenkapitaal moeten jouw nabestaanden dan een partner en/of wezenpensioen aankopen. Hoe hoog dat partner- en/of wezenpensioen is, is onzeker omdat het mede afhankelijk is van de waarde van het pensioenkapitaal van dat moment. Let op: In veel gevallen is dit partnerpensioen te laag voor een toereikend inkomen na jouw overlijden. Vooral als je nog maar kort in dienst bent bij je werkgever. En wanneer je geen gebruik hebt gemaakt van het recht op waardeoverdracht. Hierdoor is er weinig pensioenkapitaal aanwezig. Als je voor deze verzekering kiest, is het heel belangrijk dat je nagaat of je partner en/of kind(eren) met deze verzekering voldoende inkomen hebben als je onverhoopt komt te overlijden.

Je kunt een nabestaandenoverbruggingspensioen (Anw-hiaat) afsluiten

In Nova Top Pensioen kan een nabestaanden-overbruggingspensioen worden meeverzekerd. Of dat voor jou ook geldt, kunt u nalezen in de pensioenregeling die uw werkgever jou aanbiedt. Het nabestaandenoverbruggingspensioen is een aanvulling op het partner- en wezenpensioen. Het voorkomt dat je partner na jouw overlijden een inkomenstekort krijgt omdat hij of zij geen of beperkt recht heeft op de Anw-uitkeringen volgens de Algemene nabestaandenwet. Dit is geen levenslang pensioen. Op jouw polis staat wanneer de uitkering stopt. Vaak is dit zodra je partner 65 jaar wordt of de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Je kunt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekeren Je kunt ervoor kiezen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Als je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid raakt en niet meer (volledig) kunt werken, blijf je daardoor toch meedoen aan de pensioenregeling. De premiebetaling daarvoor wordt dan geheel of gedeeltelijk overgenomen door Scildon. Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Je kunt een vrijwillige bijdrage betalen

Voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen kun je vrijwillig extra premies bijdragen. Je werkgever houdt deze eigen bijdrage in op jouw bruto salaris.

Je kunt de pensioendatum vervroegen of uitstellenof met deeltijdpensioen gaan

Je kunt je pensioendatum vervroegen, uitstellen of gedeeltelijk met pensioen (deeltijdpensioen) gaan. Je hebt daarvoor wel toestemming nodig van je werkgever. Als je eerder met pensioen gaat, valt je pensioeninkomen lager uit dan de nu door ons gegeven schattingen van jouw pensioen. Ga je later met pensioen dan de vastgestelde pensioendatum? Dan zal jouw pensioeninkomen naar verwachting stijgen ten opzichte van onze schattingen van je pensioeninkomen. Heb je een garantie in je pensioenpolis? Dan heeft vervroegen of uitstellen ook invloed op de hoogte van de garantie.

Je kiest bij welke verzekeraar je je pensioenkapitaal omzet

Bij Nova Top Pensioen moet je op de pensioendatum kiezen bij welke verzekeraar je je pensioenkapitaal omzet in periodieke pensioenuitkeringen. Uiteraard kun je hiervoor ook bij Scildon terecht.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.