Samenvatting Scildon Pensioen Beheerd Beleggen

Met Scildon Pensioen Beheerd Beleggen gaat u beleggen in een vaste fondscombinatie. De fondsen zijn geselecteerd op ESG-kenmerken. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur) en verwijst naar drie centrale kenmerken in het meten van de duurzaamheid van een belegging:

 • De milieukenmerken gaan na hoe een bedrijf bijdraagt aan en presteert op het gebied van milieu-uitdagingen (bijvoorbeeld afval, verontreiniging, broeikasgassen, ontbossing en klimaatverandering).
 • De sociale kenmerken kijken naar hoe een bedrijf zijn mensen behandelt (bijvoorbeeld beheer van het menselijk kapitaal, diversiteit en gelijke kansen, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid en misleidende verkoop).
 • De governance-kenmerken onderzoeken hoe een bedrijf bestuurd wordt (bijvoorbeeld beloning van zijn leidinggevenden, belastingpraktijken en -strategie, corruptie en omkoping en brede diversiteit en structuur).

Concreet doen we dit voor Scildon Pensioen Beheerd Beleggen door te kijken naar de volgende duurzaamheidsindicatoren:

Uitsluitingen

Vanzelfsprekend leeft Scildon de wettelijke verplichtingen na. Concreet houdt dit in dat niet wordt belegd in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, verkoop of distributie van clustermunitie.

De door Scildon geselecteerde fondsen bestaan daarnaast voor minimaal 75% uit fondsen waarvan is vastgesteld dat zij niet in tabak beleggen en dat zij de UN Global Compact Principles niet overtreden.

UN Global Compact Principles

De UN Global Compact is in 2000 opgesteld en is een initiatief van de Verenigde Naties (VN) om ondernemingen te stimuleren om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel te maken van hun beleid. De VN heeft samen met bedrijven tien gedragslijnen, ook wel principes, opgesteld die als basis gelden voor wereldwijd zakendoen.

Deze tien principes gaan over onderwerpen zoals mensenrechten, milieu en anti-corruptie.

Goed ondernemingsbestuur

Voor bedrijven waarin het fonds belegd, geldt als eis dat zij voldoen aan ‘good governance’ oftewel goed ondernemingsbestuur. Dat houdt bijvoorbeeld in dat deze bedrijven werknemers goed belonen en geen belasting ontduiken.

Bij de selectie van de fondsen heeft Scildon gebruik gemaakt van de informatie die de fondsen hierover hebben gepubliceerd.

EU-Taxonomie

De EU-Taxonomie omschrijft economische activiteiten die helpen bij het tegengaan van klimaatverandering of het beperken van de gevolgen ervan. Een belegging in een bedrijf dat deze activiteiten verricht, wordt als ecologisch duurzaam aangemerkt. Hier zijn verschillende criteria voor. Tegelijkertijd geldt als eis dat deze beleggingen geen afbreuk mogen doen aan andere duurzame doelstellingen. Dit wordt ook wel het ‘geen significante schade berokkenen aan’ beginsel genoemd.

Een voorbeeld:

Een windmolenpark bouwen in een beschermd natuurgebied, draagt bij aan het oplossen van het klimaatprobleem. Maar veroorzaakt ook schade aan de natuur en zal dus niet aan dit beginsel voldoen.

Er kunnen voor Scildon Pensioen Beheerd Beleggen beleggingen zijn opgenomen, die bijdragen aan een milieudoelstelling. Scildon kan op dit moment niet beoordelen hoe en in welke mate deze beleggingen rekening houden met deze EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten, maar geen afbreuk doen aan andere duurzame doelstellingen.

Scildon monitort of de geselecteerde beleggingsfondsen door de fondsbeheerder blijvend voldoen aan de aan hiervoor genoemde eisen. Door deze selectiecriteria toe te passen stimuleert Scildon:

 • een gezondere samenleving; 
 • een veiliger leefomgeving; 

Het aandeel van de beleggingen die zijn afgestemd op ecologische en sociale kenmerken bedraagt 75%.

De hiervoor genoemde duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om te meten of de door Pensioen Beheerd Beleggen gepromote ecologische of sociale kenmerken worden behaald.

De uitsluitingenlijst wordt ten minste ieder kwartaal, of indien noodzakelijk eerder- bijvoorbeeld door ingevoerde sancties of een grove schending van de UN Global Compact Principles – geactualiseerd.

Periodiek evalueert Scildon of de fondsen voldoen aan de hierboven beschreven criteria. Mocht blijken dat een van de geselecteerde fondsen niet meer voldoet aan een of meerdere van deze criteria dan wordt het fonds vervangen door een fonds dat wel aan de hiervoor genoemde selectie criteria voldoet als ook aan de beleggingsstrategie.

Bij de monitoring en gebruikte methodologieën wordt gebruik gemaakt van data van de geselecteerde fondsen als ook van Morningstar via de fondsvergelijker.

De verwachting is dat de periodieke toetsing waarbij mede gebruik wordt gemaakt van data van de fondsen en Morningstar kan leiden tot een verschil in interpretatie van data, maar dat deze mogelijke  beperkingen niet zodanig zijn dat de ecologische en sociale kenmerken die Scildon Pensioen Beheerd Beleggen promoot niet worden behaald.

Scildon Pensioen Beheerd Beleggen promoot hiermee ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (‘SFDR’).

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product Scildon Pensioen Beheerd Beleggen

Voor de geselecteerde fondsen wordt niet belegd in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, verkoop of distributie van clustermunitie.

De door Scildon geselecteerde fondsen bestaan daarnaast voor minimaal 75% uit fondsen waarvan is vastgesteld dat zij niet in tabak beleggen en dat zij de UN Global Compact Principles niet overtreden.

Scildon monitort of de geselecteerde beleggingsfondsen door de fondsbeheerder blijvend voldoen aan de hiervoor genoemde eisen. Door deze selectiecriteria op te leggen aan de fondsbeheerder(s) stimuleert Scildon:

 • een gezondere samenleving; 
 • een veiliger leefomgeving; 

en hiermee promoot Scildon voor Scildon Pensioen Beheerd Beleggen, zowel sociale als ecologische kenmerken, waarbij wordt geborgd dat alle fondsen waarin wordt belegd voldoen aan good governance.

Beleggingstrategie Scildon Pensioen Beheerd Beleggen

Scildon Pensioen Beheerd Beleggen wordt vormgegeven via zes lifecycles. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen drie risicoprofielen gecombineerd met doorbeleggen na pensioendatum of een vaste pensioenuitkering.

Voor de lifecycles hanteert Scildon een driejaarlijkse beleggingscyclus. Deze wordt weergegeven in onderstaande figuur.

Conform de beleidscyclus wordt iedere drie jaar een Asset Liability Management (ALM) studie uitgevoerd om de vorm van de lifecycle vast te stellen. Alvorens deze ALM studie wordt gestart, staat Scildon stil bij de doelstellingen voor de lifecycles, risicohouding en ambitie, Scildon ’s beleggingsbeginselen, en investmentcases per beleggingscategorie.

Jaarlijks wordt middels een risicobudgetteringsstudie (RB studie) getoetst in hoeverre de inrichting van deze twee portefeuilles met beleggingscategorieën nog passend is. Tevens worden de lifecycles getoetst ten opzichte van concurrenten, bijvoorbeeld op basis van vergelijkingen in PensioenNavigator. De resultaten vertalen zich in voorliggend beleggingsbeleid.

De driejaarscyclus kan, buiten het verlopen van een termijn van drie jaar, getriggerd worden door ontwikkelingen op financiële markten of uit commerciële overwegingen. Dit laatste kan het geval zijn bij wijzigingen in wet- en regelgeving, of indien de lifecycles van Scildon significant achterblijven bij concurrenten. Dit laatste volgt uit de jaarlijkse toetsing.

Duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt door een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Voorbeelden van zulke gebeurtenissen of omstandigheden zijn klimaatverandering of schaarste aan grondstoffen. Scildon heeft duurzaamheidsrisico’s in haar bedrijfsvoering opgenomen, bij bijvoorbeeld het selecteren van de beleggingsfondsen en bij het monitoren van de fondsen.

Voor Scildon Pensioen Beheerd Beleggen wordt ieder jaar een ESG-rapportage opgesteld. ESG staat voor Environmental, Social and Governance, de drie centrale kenmerken in het meten van de duurzaamheid van een belegging. Op basis van deze rapportage worden de duurzaamheidsrisico’s op portefeuille- en fondsniveau vastgesteld.

Op basis van deze rapportage heeft Scildon als grootste duurzaamheidrisco’s voor Scildon Pensioen aangemerkt:

 • Afschrijvingen op beleggingen in CO2-intensieve ondernemingen die te maken krijgen met beleidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het heffen van CO2-belasting.
 • beleggingen in ondernemingen die niet de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden willen beperken, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.

Vanwege het feit dat binnen Scildon Pensioen Beheerd Beleggen over verschillende fondsen en beleggingscategorieën belegd wordt zijn de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op Scildon Pensioen Beheerd Beleggen als “beperkt” aangemerkt.

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor ESG-factoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie of verlies aan biodiversiteit.

Scildon neemt zulke ongunstige gevolgen nog niet allemaal mee bij al haar beleggingsbeslissingen. De reden hiervoor is dat Scildon vindt dat zij op dit moment onvoldoende betrouwbare gegevens heeft om deze ongunstige gevolgen goed te kunnen analyseren en integreren in het beleggingsproces. Scildon doet haar best om deze gegevens zo snel mogelijk te verkrijgen.

Aandeel beleggingen

Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen.

Monitoring van ecologische of sociale kenmerken

De duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om te meten of de door Scildon Pensioen Beheerd Beleggen gepromote ecologische of sociale kenmerken worden behaald.

De uitsluitingenlijst wordt ten minste ieder kwartaal, of indien noodzakelijk eerder- bijvoorbeeld door ingevoerde sancties of een grove schending van de UN Global Compact Principles – geactualiseerd.

Methodologieën

Periodiek evalueert Scildon of de fondsen voldoen aan de hierboven beschreven criteria. Mocht blijken dat een van de geselecteerde fondsen niet meer voldoet aan een of meerdere van deze criteria dan wordt het fonds vervangen door een fonds dat wel aan de hiervoor genoemde selectie criteria voldoet als ook aan de beleggingsstrategie.

Databronnen en -verwerking

Bij de monitoring en gebruikte methodologieën wordt gebruik gemaakt van data van de geselecteerde fondsen alsook van Morningstar via de fondsvergelijker.

Methodologische en databeperkingen

De verwachting is dat de periodieke toetsing waarbij mede gebruik wordt gemaakt van data van de fondsen en Morningstar kan leiden tot een verschil in interpretatie van data, maar dat deze mogelijke  beperkingen niet zodanig zijn dat de ecologische en sociale kenmerken die Scildon Pensioen Beheerd Beleggen promoot niet worden behaald.

Due diligence

Voor het product Scildon Pensioen Beheerd Beleggen verlangt Scildon van de fondsbeheerders dat zij een duidelijk en praktisch duurzaamheidsbeleid hanteren dat aansluit op de kernwaarden en het ESG-beleid van Scildon.

De fondsen worden op duurzaamheid getoetst op onder andere de volgende criteria:

 • ESG beleid;
 • Bedrijfsethiek;
 • Actief aandeelhouderschap en stembeleid;
 • Kwaliteit van het management, governancestructuur en organisatie;
 • Beloningsbeleid, onafhankelijke beloningscommissie;

Ook de Beleggingsstrategie van van de fondsbeheerder wordt hierin meegenomen:

 • ESG beleggingsbeleid en middelen;
 • Integratie van ESG factoren in het beleggingsproces;
 • ESG rapportage en data;
 • Milieu en sociaal maatschappelijke impact;
 • Beloning van medewerkers.

Engagementbeleid

Er wordt door Scildon geen engagement beleid gevoerd op de sociale en ecologische kenmerken die promoot.

Aangewezen referentiebenchmark

Er wordt voor Scildon Pensioen Beheerd Beleggen geen gebruik gemaakt van een benchmark voor het bereiken van de ecologische en sociale kenmerken die Scildon Pensioen Beheerd Beleggen promoot.

Duurzaamheidsinformatie Scildon Pensioen Beheerd Beleggen (PDF)

Duurzaamheidsinformatie per fonds

In het overzicht hieronder kunt u via de linkjes de duurzaamheidsinformatie van de fondsen die Scildon voor Scildon Pensioen Beheerd Beleggen heeft geselecteerd vinden.

Elk fonds draagt met zijn beleggingen voor een deel bij aan de duurzaamheidsambitie van Scildon Pensioen Beheerd Beleggen als geheel.

Meer informatie over Scildon en duurzaamheid kun je vinden op onze corporate website.