Scildon maakt echt het verschil

Het fundament én de inspiratie voor duurzaam beleggen

De inspiratie voor ons duurzaam beleggingsbeleid halen we onder meer uit de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarnaast gaan we uit van een aantal principes en uitgangspunten die algemeen zijn geaccepteerd.

We stelden het duurzaam beleggingsbeleid medio 2017 vast, dit nadat we in april zijn overgenomen door Chesnara Plc, een Engelse financieel dienstverlener met vestigingen in Engeland, Nederland en Zweden.

Inspiratie
De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 door de Verenigde Naties benoemd. Voor ons duurzaam beleggingsbeleid werden wij vooral geïnspireerd door de volgende vijf SDG’s:

  • Klimaatverandering aanpakken (Climate action);
  • Bescherming van zeeën en oceanen (Life below water);
  • Herstel ecosystemen en behoud van biodiversiteit (Life on land);
  • Gezondheid en welzijn (Good Health and well-being);
  • Fatsoenlijke banen en economische groei (Decent work and economisch growth).

Fundament
Ons beleggingsbeleid gaat daarnaast uit van een aantal principes en uitgangspunten. Deze zijn algemeen aanvaard in de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. In 2018 is deze code grondig geactualiseerd via het IMVO Convenant Verzekeringssector. Dit convenant is opgesteld in samenspraak met overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Via het convenant proberen verzekeraars de negatieve impact van hun beleggingen zoveel mogelijk te voorkomen, verminderen en zo nodig te herstellen. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten en gaat zich daarnaast inzetten voor onder andere natuur en klimaatverandering. Het convenant is bindend voor de leden en een monitoringcommissie ziet toe op de uitvoering van de afspraken.

Naast het zich committeren aan het IMVO convenant heeft Scildon het klimaatakkoord ondertekend. Dit akkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen (CO2) te verminderen.