SAMENVATTING duurzaamheidsinformatie Scildon Easy B

Met Scildon Easy B wil Scildon niet alleen financiële doelen bereiken, maar ook een positieve impact hebben op een duurzamere wereld. Daarom moeten alle fondsen waarin binnen Scildon Easy B wordt belegd aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoen. Op deze manier wil Scildon ervoor zorgen dat de wereld gezonder wordt en dat we ook in de toekomst goed kunnen leven. Door het aanbieden van de Duurzame Mixfondsen van Cardano (voorheen ACTIAM) bij Scildon Easy B promoot Scildon sociale, maar ook ecologische kenmerken.

Bij het kiezen van de fondsen voor Scildon Easy B gelden de volgende uitgangspunten:

1. Er wordt niet of zo min mogelijk belegd in bedrijven die te maken hebben met gokken, tabak, volwassen entertainment en omstreden wapens.
2. De gekozen fondsen dragen zoveel mogelijk bij aan het beperken van klimaatverandering, (en/of) aan schoon water, (en/of) het tegengaan van ontbossing, (en/of) het verminderen van afval. Hierbij wordt een  minimum percentage van ecologische duurzame beleggingen toegepast.
3. De fondsen voldoen aan de eisen van goed bestuur.

Voor Scildon Easy B hebben we drie specifieke Duurzame Mixfondsen van Cardano geselecteerd.

De duurzame beleggingen van de Duurzame Mixfondsen van Cardano dragen bij aan minstens één van de volgende ecologische doelstellingen:

 • Beperking van klimaatverandering;
 • Tegengaan van ontbossing;
 • Duurzaam gebruik en de bescherming van watervoorraden;
 • Voorkomen en bestrijden van vervuiling.

Cardano zorgt ervoor dat de beleggingen voor de duurzame mixfondsen geen negatieve invloed hebben op andere ecologische- en sociale beleggingsdoelstellingen die zijn bepaald door de Europese Unie. Deze informatie kan je vinden op de website van Cardano via https://www.cardano.nl/.

Scildon promoot met Scildon Easy B ecologische en/of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling

Scildon selecteert (en monitort) de Duurzame Mixfondsen van Cardano en de fondsbeheerder Cardano op vijf hoofdthema’s:

 • Actief management voor actief beheerde beleggingsfondsen
 • Duurzaamheid
 • Kosten
 • Rendement
 • Risico

De Duurzame Mixfondsen van Cardano beleggen in verschillende onderliggende fondsen, waaronder aandelen van bedrijven die op de beurs genoteerd zijn, in euro luidende staatsobligaties, en kortlopende obligaties.

We controleren regelmatig of de geselecteerde fondsen nog steeds voldoen aan deze hoofdthema’s. Hierover hebben we regelmatig overleg met Cardano.


TOELICHTING duurzaamheidsinformatie Scildon Easy B

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Scildon promoot met Scildon Easy B ecologische en/of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product Scildon Easy B

Met Scildon Easy B wil Scildon niet alleen financiële doelen bereiken, maar ook een positieve impact hebben op een duurzamere wereld. Daarom moeten alle fondsen waarin binnen Scildon Easy B wordt belegd aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoen. Op deze manier wil Scildon ervoor zorgen dat de wereld gezonder wordt, dat we veilig kunnen leven en dat we ook in de toekomst goed kunnen leven. Met Scildon Easy B promoot Scildon sociale, maar ook ecologische kenmerken.  

Bij het kiezen van de fondsen voor Scildon Easy B kijken we naar de volgende punten:

1. Er wordt niet of zo min mogelijk belegd in bedrijven die te maken hebben met gokken, tabak, volwassen entertainment en omstreden wapens.
2. De gekozen fondsen dragen zoveel mogelijk bij aan het beperken van klimaatverandering, (en/of) aan schoon water, (en/of) het tegengaan van ontbossing, (en/of) het verminderen van afval. Hierbij wordt een  minimum percentage van ecologische duurzame beleggingen toegepast.
3. De fondsen voldoen aan de eisen van goed bestuur.

Voor Scildon Easy B hebben we drie specifieke Duurzame Mixfondsen van Cardano geselecteerd. De duurzame beleggingen van deze fondsen dragen bij aan minstens één van deze ecologische doelstellingen:

 • Beperking van klimaatverandering;
 • Tegengaan van ontbossing;
 • Duurzaam gebruik en de bescherming van watervoorraden;
 • Voorkomen en bestrijden van vervuiling.

Cardano zorgt ervoor dat de beleggingen voor de duurzame mixfondsen geen negatieve invloed hebben op andere ecologische- en sociale beleggingsdoelstellingen die zijn bepaald door de Europese Unie. Deze informatie kan je vinden op de website van Cardano via https://www.cardano.nl/.

Beleggingstrategie Scildon Easy B

Scildon selecteert (en monitort) de Duurzame Mixfondsen van Cardano en de fondsbeheerder Cardano op vijf hoofdthema’s:

 • Actief management voor actief beheerde beleggingsfondsen
 • Duurzaamheid
 • Kosten
 • Rendement
 • Risico

De Duurzame Mixfondsen van Cardano beleggen in verschillende onderliggende fondsen, waaronder aandelen van bedrijven die op de beurs genoteerd zijn, in euro luidende staatsobligaties, en kortlopende obligaties.

Aandeel beleggingen

Onderstaande activa-allocatie beschrijft het aandeel beleggingen in bepaalde acticva.

Toelichting
Afgestemd op e/s (ecologische/sociale kenmerken): dit betreft het aandeel beleggingen van het financiële product dat voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken die Scildon Easy B promoot. Deze categorie heeft de subcategorieen:

 • Duurzame beleggingen: het percentage duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.
 • Overige ecologische/ sociale kenmerken: het percentage beleggingen met ecologische of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren.

Monitoring van ecologische of sociale kenmerken

Scildon controleert regelmatig of Cardano zich aan de de vijf hoofdthema’s houdt door de rapportages die Cardano hierover maakt te beoordelen.

Methodologieën

Als uit controle blijkt dat deze fondsen niet meer aan een of meer van deze criteria voldoen, dan nemen we zo snel mogelijk actie:

 • We beginnen met overleggen met Cardano om mogelijke aanpassingen aan de portefeuilles te bespreken. We streven ernaar om dit binnen een kwartaal af te ronden.
 • Als we binnen dat kwartaal geen concrete oplossingen kunnen vinden, gaan we op zoek naar andere beleggingsmogelijkheden die aan onze criteria voldoen.
 • Als deze alternatieven niet beschikbaar zijn op de markt, passen we ons beleggingsbeleid aan, terwijl we zoveel mogelijk vasthouden aan dezelfde principes.

Databronnen en -verwerking

Bij de monitoring en gebruikte methodologieën wordt gebruik gemaakt van gegevens van Cardano en van Morningstar via de fondsvergelijker: www.scildon.nl/beleggingsfondsen.

Methodologische en databeperkingen

Het kan voorkomen dat de regelmatige beoordeling, waarbij we gegevens van zowel Cardano als Morningstar gebruiken, leidt tot verschillende interpretaties van gegevens. Het is belangrijk op te merken dat deze mogelijke verschillen niet zodanig zullen zijn dat de ecologische en sociale kenmerken die Scildon Easy B promoot niet worden behaald.

Due diligence

Voor Scildon Easy B stellen we bij Scildon bepaalde verwachtingen aan Cardano. We vragen van hen een helder en praktisch duurzaamheidsbeleid dat in lijn is met onze kernwaarden en ons ESG-beleid (Environmental, Social, Governance).

We beoordelen Cardano op duurzaamheid en kijken naar verschillende criteria:

 • ESG beleid;
 • Bedrijfsethiek;
 • Actief aandeelhouderschap en stembeleid;
 • Kwaliteit van het management, governance structuur en organisatie;
 • Beloningsbeleid, onafhankelijke beloningscommissie.

Ook de Beleggingsstrategie van Cardano is in deze toets meegenomen:

1. ESG beleggingsbeleid en middelen;
2. Integratie van ESG factoren in het beleggingsproces;
3. ESG rapportage en data;
4. Milieu en sociaal maatschappelijke impact;
5. Beloning van medewerkers.

Cardano heeft de principes van UNPRI ondertekend en is actief bezig met maatschappelijk verantwoord beleggen.

Engagementbeleid

Het engagementbeleid voor de beleggingen binnen de Duurzame Mixfondsen van Cardano verloopt via Cardano. Hiervoor oefent Cardano zijn stemrecht uit en voert diepgaande gesprekken met bedrijven over geïdentificeerde ESG-risico’s en middelen voor verbetering.

Aangewezen referentiebenchmark

Er wordt voor Scildon Easy B geen gebruik gemaakt van een benchmark voor het bereiken van de ecologische en sociale kenmerken die Scildon Easy B promoot.

Bekijk hier het model voor de precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten als bedoeld in
artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.