Duurzaam beleggingsbeleid Easy-B

Fondskeuze

Met Scildon Easy B ga je beleggen in een beleggingsfonds van Actiam. Dit fonds selecteert beleggingen op ESG-kenmerken. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur) en verwijst naar drie centrale kenmerken in het meten van de duurzaamheid van een belegging:

 1. De milieukenmerken gaan na hoe een bedrijf bijdraagt aan en presteert op het gebied van milieu-uitdagingen (bijvoorbeeld afval, verontreiniging, broeikasgassen, ontbossing en klimaatverandering).
 2. De sociale kenmerken kijken naar hoe een bedrijf zijn mensen behandelt (bijvoorbeeld beheer van het menselijk kapitaal, diversiteit en gelijke kansen, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid en misleidende verkoop).
 3. De Governance-kenmerken onderzoeken hoe een bedrijf bestuurd wordt (bijvoorbeeld beloning van zijn leidinggevenden, belastingpraktijken en -strategie, corruptie en omkoping en brede diversiteit en structuur).

Concreet doen we dit voor Scildon Easy B door te kijken naar het volgende:

 1. Klimaatneutraal
  De bedrijven waarin het fonds belegt, moeten in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn.
 2. Goed ondernemingsbestuur
  Voor bedrijven waarin het fonds belegt, geldt als eis dat zij voldoen aan ‘good governance’ oftewel goed ondernemingsbestuur. Dat houdt bijvoorbeeld in dat deze bedrijven werknemers goed belonen en geen belasting ontduiken.
 3. Uitsluitingen
  Het fonds belegt niet in bedrijven die zich bezighouden met:
  • gokken
  • tabak
  • adult entertainment
  • controversiële wapens.

Daarnaast belegt het fonds ook deels in ondernemingen en instellingen die bijdragen aan concrete en meetbare duurzaamheidsdoelen op milieu en sociaal vlak, zoals duurzaam gebruik van water en bevordering van leefomstandigheden. Voor meer informatie over de duurzame beleggingen in het fonds klik hier.

EU-Taxonomie

De EU-Taxonomie omschrijft economische activiteiten die helpen bij het tegengaan van klimaatverandering of het beperken van de gevolgen ervan. Een belegging in een bedrijf dat deze activiteiten verricht, wordt als ecologisch duurzaam aangemerkt. Hier zijn verschillende criteria voor. Tegelijkertijd geldt als eis dat deze beleggingen geen afbreuk mogen doen aan andere duurzame doelstellingen. Dit wordt ook wel het ‘geen significante schade berokkenen aan’ beginsel genoemd.

Een voorbeeld:

Een windmolenpark bouwen in een beschermd natuurgebied, draagt bij aan het oplossen van het klimaatprobleem. Maar veroorzaakt ook schade aan de natuur en zal dus niet aan dit beginsel voldoen.

Er kunnen voor Scildon Easy B beleggingen zijn opgenomen, die bijdragen aan een milieudoelstelling. Scildon kan op dit moment niet beoordelen hoe en in welke mate deze beleggingen rekening houden met deze EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten, maar geen afbreuk doen aan andere duurzame doelstellingen.

Duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt door een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Voorbeelden van zulke gebeurtenissen of omstandigheden zijn klimaatverandering of schaarste aan grondstoffen. Scildon heeft duurzaamheidsrisico’s in haar bedrijfsvoering opgenomen, bij bijvoorbeeld het selecteren van de beleggingsfondsen en bij het monitoren van de fondsen.

Voor Scildon Easy B wordt ieder jaar een ESG-rapportage opgesteld. Op basis van deze rapportage worden de ESG-kenmerken en duurzaamheidsrisico’s op portefeuille- en fondsniveau vastgesteld. Op dit moment heeft Scildon nog onvoldoende informatie van de fondsbeheerder over de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van het fonds. Dit moet nog worden bepaald door de fondsbeheerder.

Duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor ESG-factoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie of verlies van biodiversiteit.

Scildon neemt zulke ongunstige gevolgen nog niet allemaal mee bij al haar beleggingsbeslissingen. De reden hiervoor is dat Scildon vindt dat zij op dit moment onvoldoende betrouwbare gegevens heeft om deze ongunstige gevolgen goed te kunnen analyseren en te integreren in het beleggingsproces. Scildon doet haar best om deze gegevens zo snel mogelijk te verkrijgen. Je kunt in het jaarverslag op pagina 20 nalezen hoe Scildon Easy B in 2021 aan de Environmental en Social kenmerken heeft voldaan.