SFDR

Beleggingen van klanten

Vanuit de wens om te komen tot een groenere samenleving wordt bij het selecteren van de unit-linked beleggingen rekening gehouden met alle relevante risico’s van een belegging, zoals ook duurzaamheidsrisico’s. Scildon moet voldoen aan de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector, de zogenaamde ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR).

De sustainable finance disclosure regulation

Op grond van de SFDR moeten ondernemingen zoals Scildon transparant maken in hoeverre zij in hun dienstverlening aan klanten rekening houden met duurzaamheid. De SFDR regels gelden voor een aantal producten die Scildon aan haar klanten aanbiedt. De SFDR verplicht Scildon om die producten te kwalificeren. Ook moet inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre het gebrek aan duurzaamheid van invloed is op het rendement binnen hun verzekering. Duurzaamheid is een breed begrip, en omvat onderwerpen als ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, naleving van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Scildon onderkent het belang van de overgang naar een duurzame samenleving, maar is nog niet in staat om alle producten voor klanten specifiek op duurzaamheid in te richten als bedoeld in de SFDR.

Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met duurzaamheidsrisico’s en met negatieve duurzaamheidseffecten. En hoe ons beloningsbeleid zich hiertoe verhoudt.

Duurzaamheidsrisico

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Voorbeelden van zulke gebeurtenissen of omstandigheden zijn klimaatverandering, betrokkenheid bij kinderarbeid of schaarste aan grondstoffen. Zulke gebeurtenissen en omstandigheden kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen. Zo kan grondstofschaarste ervoor zorgen dat bepaalde bedrijven minder kunnen produceren, waardoor aandelen in deze bedrijven in waarde kunnen dalen. Bij het selecteren van de beleggingsfondsen houden we rekening met alle relevante risico’s van een belegging, zoals bijvoorbeeld marktrisico’s, maar ook duurzaamheidsrisico’s.

Altis investment Management (dochter van NN Investment Partners) is een extern fondsen selectiebureau dat Scildon ondersteunt bij fondsenselectie.

Voor alle beleggingsfondsen van Scildon die deel uitmaken van de LifeCycle Funds, Unit-Linked fondsen voor beleggingsverzekeringen wordt jaarlijks een Enviromental, Social and Governance (ESG) rapportage opgesteld op basis van een questionnaire door Altis.

Op portefeuille- en fondsniveau wordt door Altis een ESG Risicomonitoring rapportage opgesteld op basis van Sustainalytics data. Op basis van deze rapportages worden de ESG kenmerken en risico’s op portefeuille- en fondsniveau geïdentificeerd en doorlopend beoordeeld.

Als Scildon hoge duurzaamheidsrisico’s bij een fonds heeft vastgesteld, dan zal Scildon (eventueel in samenwerking met of uitbesteed aan Altis) in overleg treden met de fondsmanager om de vastgestelde risico’s te bespreken. Als de risico’s niet acceptabel zijn, dan kan Scildon besluiten om een nieuw fonds te kiezen met betere lagere duurzaamheidsrisico’s.

Deze processen heeft Scildon geïntegreerd in haar risicobeheer.

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor milieu-, sociale en governance factoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie, of verlies van biodiversiteit.

Scildon neemt zulke ongunstige gevolgen niet mee bij haar beleggingsbeslissingen op de manier die de SFDR van Scildon verlangt. De reden dat Scildon deze gevolgen niet meeweegt is dat Scildon vindt dat zij nu onvoldoende betrouwbare data heeft om deze ongunstige gevolgen goed te analyseren en te integreren in het beleggingsproces. Scildon verricht inspanningen om deze data zo snel mogelijk te verkrijgen. Zodra wij deze data hebben, zullen wij deze beschikbaar stellen aan klanten zodat zij betere keuzes kunnen maken voor beleggingsfondsen en lifecycles op basis van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Het huidige selectieproces van Scildon is gebaseerd op drie pijlers voor Due Diligence (DD): Investment DD (IDD), Operational DD (ODD) en een ESG DD (ESG). ESG/duurzaamheid zijn dus al wel onderdeel van het selectieproces en de cyclus van de monitoring-, rapportage- en beoordelingsprocessen.

Beloningsbeleid en duurzaamheidsrisico’s

Het beloningsbeleid van Scildon is zo opgesteld dat het een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid is dat in lijn is met de strategie en risicobereidheid, doelstellingen en waarden van Scildon. Het beloningsbeleid is erop gericht dat beloning van medewerkers niet resulteert in onwenselijke risico’s of gedrag  betreffende de  dienstverlening aan onze relaties en de financiële positie van Scildon.

Scildon keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit.  Scildon keert geen (jaarlijkse) variabele beloningen uit. De maandelijkse vaste vergoeding wordt afgestemd op de competenties van de medewerker. Door dit beleid wordt niet aangezet tot ongewenst gedrag, zoals het nemen van onverantwoorde risico’s .

Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie. Minimaal een keer per jaar wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien of het beleid nog voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet- en regelgeving en de belangen van onze klanten. Hierbij wordt bekeken of de bestaande beloning onwenselijk gedrag kan stimuleren (zoals het nemen van onverantwoorde risico’s), hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen hiertegen en of de uitvoering van het beloningsbeleid correct heeft plaatsgevonden.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.