Veelgestelde vragen aanpassing pensioenleeftijd naar 68 jaar

Op 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Vanaf dat moment gelden er nieuwe fiscale grenzen voor pensioenregelingen. Ook voor uw pensioenregeling bij Scildon. U heeft een brief ontvangen over onze aanpak. Hieronder vindt u veelgestelde vragen daarover.

Algemeen

De pensioenrichtleeftijd wordt per 01-01-2018 verhoogd naar 68 jaar, wat verandert er?

Door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd geldt voor beschikbare premieregelingen dat de maximale premiestaffels voor de opbouw van het ouderdomspensioen verlaagd worden. Dit komt doordat het ambitieniveau voor de opbouw van het ouderdomspensioen (75% gemiddelde salaris) gelijk blijft, terwijl de duur van de opbouw  een jaar langer is. Daardoor hoeft er per jaar minder premie ingelegd te worden om hetzelfde ambitieniveau te bereiken.

Wordt de opbouw van het partner- en wezenpensioen ook beperkt?

Nee, de opbouwpercentages voor het partner- en wezenpensioen veranderen na 01-01-2018 niet.

Moet de werkgever zijn werknemers compenseren voor de versobering van de pensioenregeling?

Bij een beschikbare premieregeling dalen de maximale premiepercentages van de premiestaffels. Er worden dan minder premies ingelegd. Werkgevers die al fiscaal maximale premies betalen, betalen dan dus minder premies. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Als de werkgever deze arbeidsvoorwaarde aanpast, dan is instemming van de werknemer noodzakelijk. Compenserende maatregelen kunnen helpen bij het instemmen van de OR en de werknemer met de nieuwe pensioenregeling.

Is de werkgever verplicht de pensioenleeftijd voor werknemers te verhogen naar 68 jaar?

Nee, de werkgever is niet verplicht om in de pensioenregeling de pensioenleeftijd van 68 jaar op te nemen. Het is mogelijk om in de pensioenregeling de bestaande pensioenleeftijd te houden.

Echter, het is in veel gevallen wel verstandig om de pensioenrichtleeftijd aan te passen. Hiermee voorkomt u dat de ingangsdatum van het ouderdomspensioen of de dekkingsduur en uitkeringsduur van een eventuele Anw-hiaatdekking of arbeidsongeschiktheidsdekking niet (meer) goed aansluit op de sociale voorzieningen zoals de AOW.

Wat kunt u van Scildon verwachten?

Wat kunt u van Scildon verwachten zodat uw pensioenregeling binnen de fiscale grenzen blijft per 1-1-2018?

Scildon heeft een plan van aanpak opgesteld voor de door haar uitgevoerde pensioenregelingen. Dit plan van aanpak kan op hoofdlijnen als volgt worden samengevat:

1. Standaardaanpassingen per product

Prisma Pensioen

 • De pensioenrichtleeftijd van de regeling wordt standaard verhoogd naar leeftijd 68 jaar tenzij de werkgever hier bezwaar tegen maakt. Scildon kiest voor deze aanpak omdat de pensioenregeling dan goed aansluit op de sociale voorzieningen. LET OP: houd er rekening mee dat de werknemers hier ook mee in moeten stemmen.
 • De toegezegde staffel wordt getoetst aan de nieuwe verlaagde staffel. Als dan blijkt dat de pensioenregeling per 01-01-2018 onzuiver wordt, verlaagt Scildon de premiepercentages naar de fiscaal maximale toegestane premiepercentages per 01-01-2018. Voor deze aanpassing heeft de werkgever geen instemming nodig van de werknemers. De aanpassing is namelijk noodzakelijk om aan wettelijke eisen te voldoen. Scildon toetst op de toegezegde premiestaffel van de regeling. Bijvoorbeeld: een premiestaffel II gebaseerd op het Besluit van 17 februari 2014, nr. BLKB2014/2132M, met 4% rekenrente, wordt getoetst op de laatste gepubliceerde premiestaffel II (nu: voorlopige aangepaste premiestaffels van 29-09-2017), met een rekenrente van 4%

Voor overige producten

 • Voor deze productgroep geldt dat de pensioenleeftijd standaard niet wordt verhoogd naar leeftijd 68 jaar. Wij passen dit alleen aan op uitdrukkelijk verzoek van de werkgever. De reden waarom Scildon hier de pensioenleeftijd niet standaard aanpast heeft te maken met het feit dat een dergelijke wijziging van de pensioenverzekering gevolgen heeft voor een eventueel garantiekapitaal.
 • Als door de verlaagde premiestaffels de pensioenregeling per 01-01-2018 onzuiver wordt dan worden de premies verlaagd naar de fiscaal maximaal toegestane premiepercentages per 01-01-2018. Getoetst wordt op de toegezegde premiestaffel van de regeling. Bijvoorbeeld een premiestaffel II gebaseerd op het Besluit van 17 februari 2014, nr. BLKB2014/2132M, met 4% rekenrente wordt getoetst op de laatste gepubliceerde premiestaffel II (nu: voorlopige aangepaste premiestaffels van 29-09-2017) met een rekenrente van 4%.

Andere aanpassing?

Als de werkgever in overleg met zijn adviseur een andere aanpassing wil, dan kunnen de uitgangspunten van de aanpassing worden ingevuld op het antwoordformulier. Het antwoordformulier moet dan voor 01-02-2018 naar Scildon worden gestuurd. Scildon controleert of de aanpassing technisch uit te voeren is. Als blijkt dat wij de aanpassing niet uit kunnen voeren, nemen wij contact met u op.

Voor deze verzoeken gelden langere verwerkingstijden. De aanpassingen worden altijd doorgevoerd met terugwerkende kracht per 01-01-2018. Houd er rekening mee dat werknemers mogelijk ook moeten instemmen met de aanpassing.

2. Scildon gaat ervan uit dat werkgevers die voor 01-02-2018 niet hebben gereageerd, akkoord gaan met de standaardoplossing en daarvoor toestemming hebben van de werknemers.

3. In het eerste kwartaal van 2018 wordt de standaardoplossing verwerkt in de pensioenadministratie van Scildon.

Scildon informeert de werkgever via de pensioenadviseur over de wijziging van de pensioenregeling/- overeenkomst.

Wat zijn de gevolgen vand e standaardoplossing voor de verzekeringsovereenkomst?

Binnen de standaardoplossing is het niet nodig de uitvoeringsovereenkomst aan te passen. De overeengekomen tarieven en tariefsgrondslagen blijven hetzelfde. Het pensioenreglement/-overeenkomst wijzigt wel. Scildon zorgt voor de aanpassing van het pensioenreglement/-overeenkomst.

Wat is de aanpak voor de Directeur Groot Aandeelhouders (DGA’s)

Is de pensioenregeling volledig verzekerd bij Scildon? Dan is de standaardaanpassing beschikbaar: geen aanpassing van de pensioenleeftijd en in het eerste kwartaal toetsen wij de premiestaffel op bovenmatigheid. Als de regeling bovenmatig blijkt, verlagen wij de premiepercentages naar het fiscaal maximum. Als de pensioendatum aangepast moet worden dan kunnen wij om medische waarborgen vragen.

Is de pensioenregeling niet volledig verzekerd bij Scildon? Dan kunnen wij de regeling niet toetsen omdat niet alle uitgangspunten bij ons bekend zijn. Neem daarom contact op met uw pensioenadviseur.

Kan ik afwijken van de standaardoplossing?

Ja, vul dan samen met uw adviseur het antwoordformulier in en stuur dat naar ons terug voor 01-02-2018. Wij beoordelen dan of de gewenste aanpassing technisch uitvoerbaar is. Als blijkt dat de aanpassing niet uitvoerbaar is dan nemen wij contact met u op.

Wat gebeurt er als ik de deadline van 1 januari 20128 niet haal?

Wij begrijpen dat deze wettelijke aanpassing een omvangrijk traject is. Daarom krijgt u één maand langer de tijd om tot een keuze te komen. Wij vernemen graag uiterlijk op 01-02-2018 uw reactie. Als u kiest voor de standaardaanpassing hoeft u niet te reageren.

De administratieve verwerking vindt plaats in het eerste kwartaal  van 2018. Wij passen de pensioenregeling aan per 1 januari 2018.

Wijzigt de oplossing voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA) als de pensieonleeftijd wordt verhoogd?

Nee, het opslagpercentage voor PVA blijft voor alle producten ongewijzigd.

Wijzigt de premie voor het partnerpensioen (levenslang) als de pensioenleeftijd wordt verhoogd?

De tarieven voor het partnerpensioen blijven ongewijzigd. Maar omdat de dekkingsduur met een jaar wordt verlengd en het aantal dienstjaren met 1 jaar wordt verhoogd, stijgt de risicopremie wel.

Wijzigt de premie voor het ANW-hiaatpensioen als de pensioenleeftijd wordt verhoogd?

De tarieven voor het partnerpensioen blijven ongewijzigd. Maar omdat de dekkingsduur met een jaar wordt verlengd, stijgt de risicopremie wel.

Wijzigt de premie voor het wezenpensioen als de pensioenleeftijd wordt verhoogd?

Nee, de premie voor het wezenpensioen blijft ongewijzigd.

Over de toetsing van Scildon

Welke pensioenen toetst Scildon?

Scildon toetst alleen of de premiestaffel voor de opbouw van het ouderdomspensioen per 01-01-2018 fiscaal zuiver blijft.

Hoe toetst Scildon of de regeling onzuiver wordt?

Bij het ouderdomspensioen toetst Scildon of de (gelijkblijvende) staffel binnen de nieuwe fiscale grenzen blijft.

Wanneer toetst Scildon op bovenmatigheid?

Wij toetsen in het eerste kwartaal van 2018. Dan voeren wij ook de administratieve aanpassingen door. Als de regeling moet worden aangepast, dan passen wij de regeling aan per 1 januari 2018.

Wat bedoelt Scildon met ‘toegezegde staffel’ en ‘premiestaffel’?

Toegezegde staffel

Hiermee bedoelen wij de door de werkgever aan de werknemer toegezegde (premie)staffel voor berekening van de verzekerde beschikbare premie. Het is de (premie)staffel die bij ons bekend is en waarop de verzekering is gebaseerd.

Premiestaffel

Hiermee bedoelen wij de fiscaal maximaal toegestane staffelpercentages uit de voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd 68 jaar (Vraag & Antwoord 17-002  d.d. 290917). Let op: als de definitieve premiestaffels zijn gepubliceerd, dan bedoelen wij hiermee de definitief vastgestelde staffelpercentages uit het (nog te publiceren) Besluit over de premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

Op welke staffels toetst Scildon?

Voor al onze pensioenproducten geldt:

Als de pensioentoezegging gebaseerd is op een 4% staffel (toegezegde staffel), staffel II, dan toetsen wij deze aan de nieuwe 4% premiestaffel, staffel II (zie antwoord vraag 2).
Als de pensioentoezegging gebaseerd is op een 3% staffel (toegezegde staffel), staffel II, dan toetsen wij deze aan de nieuwe 3% premiestaffel, staffel II (zie antwoord vraag 2).
Hieronder staan de nieuwe (voorlopige) premiestaffels op basis van de nieuwe pensioenleeftijd.

Afwijken kan op verzoek

Op verzoek kan een 4% toegezegde staffel, staffel II (uit een eerder gepubliceerd Staffelbesluit) aan de nieuwe 3% premiestaffel, staffel II (zie antwoord vraag 2), worden getoetst.  Wilt u dit? Geef het aan op het antwoordformulier Aanpassing Pensioenleeftijd. De werkgever moet hiervoor tekenen.

Houd er rekening mee dat dit een wijziging van de pensioentoezegging inhoudt (eventtoets). Meer informatie hierover vindt u onder de vraag “Wat gebeurt er met de pensioenregeling als een 4% toegezegde staffel op een 3% premiestaffel wordt getoetst?”

Voorlopige aangepaste premiestaffels per 1 januari 2018 bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar (Vraag & Antwoord 17-002 d.d. 290917)

Bijlage I bij Staffelbesluit, 4% premiestaffel

Bijlage IV bij Staffelbesluit, 3% premiestaffel

Wat gebeurt er met de pensioenregeling als een 4% toegezegde staffel aan een 3% premiestaffel wordt getoetst?

Als wij het verzoek krijgen om een pensioenregeling met een 4%-staffel (toegezegd) te toetsen aan een 3%-premiestaffel dan gaat Scildon ervan uit dat de werkgever een nieuwe pensioentoezegging doet per 1 januari 2018.

LET OP: Scildon gaat dan per 1 januari 2018 het gehele pensioenkapitaal, dat is opgebouwd onder het regime van de 4% premiestaffel onder het regime van de 3% premiestaffel voegen. Dat betekent dat het gehele pensioenkapitaal onder de voorwaarden van de 3% premiestaffel (bijlage IV van het Staffelbesluit) valt per 1 januari 2018. Restuitkeringen, in welke vorm dan ook, zijn niet mogelijk. Als na het vaststellen van het fiscaal maximale, geïndexeerde pensioen nog kapitaal overblijft, vervalt dit aan de (ex-)werkgever. Als de aanpassing is verwerkt, ontvangt de werkgever een nieuw pensioenreglement van ons. Ook informeren wij de werknemers over de aanpassing van de toezegging. LET OP: De werkgever moet voor de aanpassing van de pensioenregeling ook instemming vragen aan de werknemers.

Voordeel hiervan is dat de werkgever dezelfde premiebetaling houdt. De werknemer krijgt de bijspaarruimte tot het maximum van de 3% premiestaffel. Nadeel hiervan is dat de werkgever een nieuwe toezegging moet doen en zijn werknemers hiermee moeten instemmen. Het gehele pensioenkapitaal valt onder de voorwaarden van de 3% premiestaffel (Bijlage IV van het Staffelbesluit).

Hieronder ziet u de oude en de nieuwe staffels naast elkaar, voor zowel de 4% als de 3%-premiestaffel.

Wat doet Scildon als de pensioenregeling na de toest bovenmatig wordt?

Voor alle producten

Is er sprake van een maximaal toegezegde staffel (100% van de staffel )? Dan wordt de toegezegde staffel getoetst aan de fiscaal maximale premiestaffel (zie antwoord vraag 2). Scildon vervangt de toegezegde staffel door de nieuwe premiestaffel met bijbehorende percentages, zodat de pensioenregeling na 1 januari 2018 fiscaal blijft voldoen.

Is er geen sprake van een maximaal toegezegde staffel (afgeleide staffel). Dan doet Scildon een voorstel aan de werkgever:

 1. Hetzelfde percentage toepassen op de nieuwe premiestaffel 2018,
 2. De toegezegde staffel verlagen,
 3. Overstappen naar de nieuwe premiestaffel 2018,
 4. De toezegging omzetten naar een 3%-regeling, waarbij de huidige toegezegde staffel behouden blijft.

Wat gebeurt er met de garantie op pesnioenverzekeringen als de pensioenleeftijd wordt verschoven naar 68 jaar?

Voor Prisma Pensioen

Bij verlenging wordt de garantie van bestaande pensioenregelingen herrekend op basis van de nieuwe pensioenleeftijd.

Voor overige producten (NOVA Top Garant, Rente Polis, Optimaat)

Bij het product Nova Top Garant vervalt de garantie als de pensioenleeftijd wordt aangepast. In tegenstelling tot wat in de brief staat leidt aanpassing van de pensioenleeftijd niet automatisch tot een overstap naar een ander pensioenproduct. De pensioenverzekering kan ook worden voortgezet, maar dan is er geen sprake meer van garantie.

Is voortzetting van de pensioenverzekering (NOVA Top Garant) niet gewenst?

Wij bieden dan de volgende opties:

 • Verzekering omzetten naar het nieuwste NOVA Top Garant tarief. De garantie wordt dan tot 68 jaar berekend op basis van de huidige garantierente (0,6%).
 • Verzekering omzetten  naar het product NOVA Top Pensioen. De premies worden dan belegd in het Lifecycle fonds.
 • Overstappen naar Prisma Pensioen.

Over de standaardoplossing van Scildon

Waarom past Scildon bij Prisma Pensioen de pensioenleeftijd standaard aan naar 68 jaar?

Door de pensioenleeftijd standaard aan te passen aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68 jaar sluit de pensioenvoorziening het beste aan op de sociale voorzieningen.

Waarom past Scildon de pensioenleeftijd bij alle overige producten niet standaard aan?

De reden waarom Scildon hier de pensioenleeftijd niet standaard aanpast heeft te maken met het feit dat een dergelijke wijziging van de pensioenverzekering consequenties heeft voor een eventueel garantiekapitaal. De garantie kan komen te vervallen.

Wat moet de werkgever naar zijn werknemers doen?

Wat moet een werkgever doen als volgens de toets van Scildon de premiestaffel fiscaal gezien onzuiver wordt?

Voor verlaging van de premiestaffel hoeft een werkgever geen instemming van zijn werknemers te vragen als deze verlaging noodzakelijk is om aan de wettelijke kaders te blijven voldoen. Echter, verlaging van de premiestaffel betekent een beperking van de pensioenopbouw en daarmee een beperking van een (secundaire) arbeidsvoorwaarde van de werknemer. Voor een dergelijke beperking mag een werknemer compensatie vragen aan de werkgever.

Hoeft een werkgever waar de standaardoplossing van Scildon wordt doorgevoerd, daarna niets meer te doen?

Alleen als de pensioenrichtleeftijd niet wordt aangepast en de huidige premiepercentages na 01-01-2018 fiscaal zuiver blijven, hoeft de werkgever verder niets te doen. Het is wel verstandig om de werknemers er in dit geval op te wijzen dat eventuele bijspaarmogelijkheden, vanwege de verlaging van de premiestaffels, per 01-01-2018 worden beperkt.

Aanpassing van de pensioenrichtleeftijd moet de werkgever wel afstemmen met de werknemers(vertegenwoordiging). Voor verlaging van de premiestaffel, die nodig is om aan het wettelijk maximum te blijven voldoen, is op zichzelf geen instemming van de werknemers nodig. Echter, verlaging van de premiestaffel betekent een beperking van de pensioenopbouw en daarmee een beperking van de secundaire arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Voor een dergelijke beperking kan de werknemer compensatie vragen.

Wat moet een werkgever doen die ook na 1-1-2018 een fiscaal zuivere pensioenregeling heeft?

Als de werkgever met een Prisma Pensioenregeling kiest voor de standaardoplossing betekent dat een aanpassing van de pensioenleeftijd. Voor deze aanpassing moet altijd toestemming worden gevraagd aan de werknemers.

In andere gevallen geldt dat als de getoetste pensioenregeling fiscaal gezien voldoet, en de pensioenleeftijd niet wijzigt, de werkgever bericht krijgt dat hij de pensioenregeling om fiscale redenen NIET hoeft te wijzigen per 01-01-2018. Toch is het goed om de deelnemers te informeren over het feit dat de pensioenopbouw per 01-01-2018 wordt beperkt door de verhoging van de pensioenleeftijd en dat dit effect heeft op de eventuele bijspaarruimte.

Moeten werknemers instemmen met wijziging van de pensioenregeling per 1-1-2018, ook als de werkgever kiest voor de standaardoplossing van Scildon?

De hoofdregel is dat een pensioenregeling alleen kan worden gewijzigd als zowel de werkgever als de werknemers daarmee instemmen. Dit is alleen anders als de werkgever heeft bedongen dat hij de regeling eenzijdig mag wijzigen en als duidelijk is omschreven onder welke omstandigheden dat dan mag. In dat geval kan instemming van de werknemers achterwege blijven.

Volgens de meeste pensioenregelingen mag een werkgever de pensioenregeling eenzijdig wijzigen om ervoor te zorgen dat de pensioenregeling blijft voldoen aan wijzigende wet- en regelgeving. Alleen als de pensioenrichtleeftijd ongewijzigd blijft en een eventuele aanpassing van de premiestaffels uitsluitend wordt doorgevoerd om aan de fiscale regelgeving te blijven voldoen hoeft geen instemming van de deelnemers te worden gevraagd. Ook als de premiepercentages om fiscale redenen moeten worden verlaagd moeten de deelnemers hier wel over worden geïnformeerd aangezien een dergelijke wijziging een beperking van de secundaire arbeidsvoorwaarden inhoudt.

In alle overige gevallen (bijvoorbeeld bij het aanpassen van de pensioenrichtleeftijd) is instemming van de werknemers(vertegenwoordiging) met de gekozen (standaard)oplossing noodzakelijk. En dat is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Als wij een ondertekend antwoordformulier ontvangen, gaan we er van uit dat de werknemers zijn ingelicht en hebben ingestemd met de aanpassing.

Ik wil fondsen aan- of verkopen

Een fonds aan-of verkopen kunt u zelf eenvoudig regelen via Mijn Scildon. U ontvangt dan bovendien een korting van 50% op de aan- en verkoopkosten.

U kunt uw opdracht ook doorgeven door het switchformulier naar ons te sturen. De korting op de aan- en verkoopkosten is dan niet van toepassing.