Scroll naar beneden voor een update of bekijk de veelgestelde vragen

Als gevolg van het coronavirus worden er op dit moment verschillende maatregelen getroffen. Wellicht treffen deze maatregelen ook u, als werkgever, en hebben deze invloed op uw financiële situatie. Eén van de maatregelen die onlangs is aangekondigd door de overheid, is de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze maatregel is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Via deze regeling vragen werkgevers voor hun werknemers, of een deel van hun werknemers, tijdelijke werktijdverkorting aan. Wanneer u deze aanvraag doet kan dit ook uw pensioenregeling raken. Indien u gebruik maakt van de noodmaatregel NOW is dit niet alleen van belang voor het doorbetalen van het salaris maar ook voor de opbouw van het pensioen van uw medewerkers.

Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenregeling?

De Pensioenfederatie, Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat pensioenuitvoerders ondernemers, die door de coronacrisis in acute financiële problemen komen, zoveel mogelijk tegemoet gaan komen bij het betalen van de pensioenpremies.
Bekijk het uitgebreide persbericht van het Verbond van Verzekeraars.

Naar verwachting worden vanuit de NOW niet alleen de lonen aangevuld maar ook de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie.  Deze werkgeversbijdrage wordt waarschijnlijk forfaitair vastgesteld. Het streven is dus de pensioenopbouw van werknemers zoveel als kan in stand te houden. Over de exacte uitwerking van deze regeling verwachten wij in de komende dagen meer duidelijkheid (zie inmiddels de update hieronder).

Premieachterstand

Volgens de Pensioenwet hebben wij als uitvoerder de plicht om te bewaken dat er geen premiebetalingsachterstand ontstaat. Blijft de betaling na een bepaalde periode achterwege dan zijn wij wettelijk verplicht de deelnemers hierover te informeren. De overheid heeft besloten dat deze dwingendrechtelijke regels, ook in deze buitengewone tijden, van toepassing blijven. Wij verwachten dat de betalingen vanuit de NOW snel op gang komen zodat u op tijd de pensioenpremies kunt voldoen.
Betaalt u niet op tijd dan informeren wij u op de gebruikelijke wijze. Uiteraard hebben wij er begrip voor als uw betaling door de bijzondere omstandigheden op een wat later moment wordt voldaan. Wel is belangrijk dat u de wettelijke termijn in acht neemt.

Ontwikkelingen en uw situatie

Gezien de vele en snelle ontwikkelingen rondom het treffen van noodmaatregelen om de coronacrisis het hoofd te bieden, hebben wij besloten om de komende dagen nog geen individuele oplossingen vast te stellen. Wij houden de ontwikkelingen rond de door de overheid geboden faciliteiten voor werkgevers goed in de gaten. Zodra er meer bekend is over de verwachte pensioenoplossingen plaatsen wij hier een update.

Update dinsdag 31 maart 2020

Werkgeversdeel pensioenpremie ook onderdeel van NOW-regeling

​Zojuist heeft minister Koolmees de inhoud van de NOW regeling (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) bekend gemaakt. Doel is om mensen in dienst te houden en de economie draaiende te houden. Ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie zal onder de NOW vallen:

‘Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum..
De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.’

Criterium om in aanmerking te komen is meer dan 20% omzetverlies (vanaf 1 maart), in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Regeling is in eerste instantie voor 3 maanden, daarna mogelijk verlenging (al dat niet met andere voorwaarden). Uitvoering gaat via het UWV. Het loket gaat 6 april open, en de eerste voorschotten zullen tussen de 2 en 4 weken na aanvraag worden uitbetaald. Voor meer informatie zie de website van de overheid.

Heeft u op dit moment nog vragen over uw situatie, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw adviseur. Scildon is bereikbaar via het e-mailadres servicedesk@scildon.nl