Scildon maakt echt het verschil

Keuzemogelijkheden Nova Top Pensioen

Uw werkgever kan bij het Nova Top Pensioen verschillende keuzemogelijkheden aanbieden. Daardoor kunt u uw pensioen laten aansluiten op uw persoonlijke wensen.

Hieronder leest u welke keuzes uw werkgever kan aanbieden. In de pensioenregeling ligt vast welke keuzemogelijkheden hij u aanbiedt. Wij raden u aan u goed te laten adviseren over de keuzes die u kunt maken. Zo kunt u uw pensioen laten aansluiten bij uw inkomensbehoeften bij pensioneren, arbeidsongeschiktheid en bij die van uw partner en/of kind(eren) als u komt te overlijden.

U kunt een partner- en/of wezenpensioen afsluiten

U kunt in Nova Top Pensioen zelf kiezen of u een partner- en wezenpensioen meeverzekert. U maakt uw keuze via het aanvraagformulier. Op uw polis wordt uw keuze bevestigd. U kunt twee keuzes maken:

1.    Een gegarandeerde uitkering voor uw partner en/of kind(eren) U kunt een gegarandeerde uitkering voor uw partner en/of kind(eren) verzekeren. U bepaalt zelf, binnen de wettelijk toegestane grenzen, hoe hoog het partner- en/of wezenpensioen is. De hoogte staat op uw polis en op het Uniform PensioenOverzicht dat u jaarlijks krijgt (UPO).

Deze verzekering vervalt zodra u niet meer bij uw werkgever in dienst bent. In veel gevallen is dit nabestaandenpensioen lager dan wat verzekerd was tijdens uw dienstverband. Het is belangrijk dat u controleert waar uw partner en/of kind(eren) recht op hebben als u uit dienst gaat. En bepaal dan of u voor hen maatregelen moet treffen voor het risico dat u komt te overlijden.

2.    Een recht op 110% van het opgebouwde pensioenkapitaal U kunt ook kiezen voor een verzekering die 10% extra uitkeert bovenop het pensioenkapitaal op het moment van overlijden. Met dat pensioenkapitaal moeten uw nabestaanden dan een partner en/of wezenpensioen aankopen. Hoe hoog dat partner- en/of wezenpensioen is, is onzeker omdat het mede afhankelijk is van de waarde van het pensioenkapitaal van dat moment. Let op: In veel gevallen is dit partnerpensioen te laag voor een toereikend inkomen na uw overlijden. Vooral als u nog maar kort in dienst bent bij uw werkgever. En wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van het recht op waardeoverdracht. Hierdoor is er weinig pensioenkapitaal aanwezig. Als u voor deze verzekering kiest, is het heel belangrijk dat u nagaat of uw partner en/of kind(eren) met deze verzekering voldoende inkomen hebben als u onverhoopt komt te overlijden.

U kunt een nabestaandenoverbruggingspensioen (Anw-hiaat) afsluiten

In Nova Top Pensioen, kan een nabestaanden-overbruggingspensioen worden meeverzekerd. Of dat voor u ook geldt, kunt u nalezen in de pensioenregeling die uw werkgever u aanbiedt. Het nabestaandenoverbruggingspensioen is een aanvulling op het partner- en wezenpensioen. Het voorkomt dat uw partner na uw overlijden een inkomenstekort krijgt omdat hij of zij geen of beperkt recht heeft op de Anw-uitkeringen volgens de Algemene nabestaandenwet. Dit is geen levenslang pensioen. Op uw polis staat wanneer de uitkering stopt. Vaak is dit zodra uw partner 65 jaar wordt of de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U kunt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekeren U kunt ervoor kiezen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid raakt en niet meer (volledig) kunt werken, blijft u daardoor toch meedoen aan de pensioenregeling. De premiebetaling daarvoor wordt dan geheel of gedeeltelijk overgenomen door Scildon. Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

U kunt een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekeren

Ook kunt u kiezen voor het verzekeren van een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen krijgt u dan als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt en is een aanvulling op de uitkeringen die u ontvangt volgens de WIA. De premie voor deze verzekering komt bovenop de beschikbare premie waardoor de kosten voor uw pensioen hoger worden.

Het is belangrijk dat u controleert of u voldoende inkomen heeft als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt en of u dus maatregelen moet treffen voor het risico dat u arbeidsongeschikt wordt.

U kunt een vrijwillige bijdrage betalen

Voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen kunt u vrijwillig extra premies bijdragen. Uw werkgever houdt deze eigen bijdrage in op uw bruto salaris.

U kunt de pensioendatum vervroegen of uitstellen of met deeltijdpensioen gaan

U kunt uw pensioendatum vervroegen, uitstellen of gedeeltelijk met pensioen (deeltijdpensioen) gaan. U heeft daarvoor wel toestemming nodig van uw werkgever. Als u eerder met pensioen gaat, valt uw pensioeninkomen lager uit dan de nu door ons gegeven schattingen van uw pensioen. Gaat u later met pensioen dan de vastgestelde pensioendatum? Dan zal uw pensioeninkomen naar verwachting stijgen ten opzichte van onze schattingen van uw pensioeninkomen. Heeft u een garantie in uw pensioenpolis? Dan heeft vervroegen of uitstellen ook invloed op de hoogte van de garantie.

U kiest bij welke verzekeraar u uw pensioenkapitaal omzet

Bij Nova Top Pensioen moet u op de pensioendatum kiezen bij welke verzekeraar u uw pensioenkapitaal omzet in periodieke pensioenuitkeringen. Uiteraard kunt u hiervoor ook bij Scildon terecht.