Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?

Omdat je ons jouw persoonsgegevens toevertrouwt, heb je verschillende rechten. Hieronder gaan wij in op deze rechten en lichten wij toe hoe je deze rechten kan uitoefenen.

In verband met het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan Scildon heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd. Je hebt alleen recht op inzage van jouw eigen gegevens en niet op inzage van informatie over anderen. De meeste van jouw gegevens kun je direct inzien via ons online klantportaal ‘Mijn Scildon’.

 • Recht op rectificatie

Met jouw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig om. Dit betekent onder meer dat wij ons inspannen om persoonsgegevens up-to-date te houden. Toch kan het gebeuren dat er onjuistheden zijn in jouw persoonsgegevens of dat ze onvolledig zijn. Je hebt het recht om rectificatie van de persoonsgegevens van ons te vragen. Dit kan bijvoorbeeld door een verklaring te sturen met de juiste gegevens. Wij zullen jouw gegevens dan zo snel mogelijk aanpassen. Ook kun je zelf een aantal persoonsgegevens aanpassen via ‘Mijn Scildon’. Denk hierbij aan de aanpassing van jouw adres.

 • Recht op verwijdering

Zijn jouw persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel waarvoor je ze ons hebt gegeven? Dan heb je het recht om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

 • Recht van bezwaar

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor direct marketingactiviteiten. Hiermee informeren wij je over producten van Scildon die voor jou relevant kunnen zijn. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing. Als je dit doet, worden jouw persoonsgegevens door ons niet meer voor dit doel gebruikt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor statistische doeleinden.

 • Recht van beperking

In bepaalde situaties heb je het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons tijdelijk stop te zetten. Bijvoorbeeld als je de juistheid van onze weergave van jouw persoonsgegevens betwist en wij hier onderzoek naar doen. Als wij de persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen wij dit verzoek niet inwilligen.

 • Recht op overdracht van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt toevertrouwd in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Zodat je dit kunt overdragen aan een derde partij, bijvoorbeeld aan jouw bank, een andere verzekeraar of jouw notaris.

 • Recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluitvorming  

Bij sommige verzekeringsovereenkomsten gebruiken wij jouw persoonsgegevens in een geautomatiseerd besluitvormingsproces. Dit betekent dat wij jouw productaanvraag inclusief jouw persoonsgegevens geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst beoordelen. Deze geautomatiseerde besluitvorming weegt risicofactoren als:

 • jouw leeftijd;
 • jouw gezondheidsgegevens;
 • of je wel of niet rookt.

Bij deze risicobeoordeling spelen sterftetafels een rol. Sterftetafels zijn statistische overzichten die de sterftekansen en de levensverwachting bij elke leeftijd weergeven. Met deze gegevens maken wij een risico-afweging en besluiten wij of wij jou een verzekering aanbieden en met welke premie. Als je het niet eens bent met de uitkomst van de geautomatiseerde besluitvorming, kun je hiertegen bezwaar maken. Jouw bezwaar wordt dan persoonlijk door ons beoordeeld.

 • Recht om toestemming in te trekken

In sommige situaties heeft Scildon toestemming gevraagd voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je hebt altijd het recht jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

Wil je deze rechten uitoefenen, dan kun je dat doen:

Per e-mail: servicedesk@scildon.nl

Per post: Scildon, t.a.v. de Servicedesk, Postbus 4, 1200 AA Hilversum

Als je twijfelt of een brief, bericht, app, of website van ons afkomstig is, of heb je een datalek ontdekt, dan kun je ook via bovenstaand e-mailadres en postadres contact met ons opnemen.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.