Wat zijn jouw rechten?

Omdat je ons jouw persoonsgegevens toevertrouwt, heb je verschillende rechten.

  • Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd. Je hebt alleen recht op inzage van jouw eigen gegevens en niet op inzage van informatie over anderen. De meeste van jouw gegevens ku je direct inzien via Mijn Scildon.

  • Recht op rectificatie

Met jouw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig om. Dit betekent onder meer dat wij ons inspannen om persoonsgegevens up-to date te houden. Toch kan het gebeuren dat er onjuistheden zijn in jouw persoonsgegevens of dat ze onvolledig zijn. Je hebt het recht om rectificatie van de persoonsgegevens van ons te vragen. Dit kan bijvoorbeeld door een verklaring te sturen met de juiste gegevens. Wij zullen jouw gegevens dan zo snel mogelijk aanpassen. Ook kun je zelf een aantal persoonsgegevens aanpassen via Mijn Scildon. Denk hierbij aan de aanpassing van je adres.

  • Recht op verwijdering

Zijn jouw persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel waarvoor je ze ons hebt gegeven? Dan heb je het recht om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen. Wij verwijderen jouw gegevens in elk geval zeven jaren na het einde van de laatste verzekeringsovereenkomst die je bij ons hebt gesloten.

  • Recht van bezwaar

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor direct marketing activiteiten. Hiermee informeren wij je over producten van Scildon die voor jou relevant kunnen zijn. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing. Als je dit doet, worden je persoonsgegevens door ons niet meer voor dit doel gebruikt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken voor het gebruik van je persoonsgegevens voor statistische doeleinden.

  • Recht van beperking

In bepaalde situaties heb je het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens tijdelijk door ons stop te zetten. Bijvoorbeeld als je de juistheid van onze weergave van je persoonsgegevens betwist en wij hier onderzoek naar doen. Als we de persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen we dit verzoek niet inwilligen.

  • Recht op overdracht van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt toevertrouwd in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Zodat je dit kunt overdragen aan een derde partij, bijvoorbeeld aan je bank, een andere verzekeraar of je notaris.

  • Recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluitvorming  

Bij sommige verzekeringsovereenkomsten gebruiken wij jouw persoonsgegevens in een geautomatiseerd besluitvormingsproces. Dit betekent dat wij jouw productaanvraag inclusief je persoonsgegevens geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst beoordelen. Deze geautomatiseerde besluitvorming weegt risicofactoren als:

  • jouw leeftijd
  • jouw gezondheidsgegevens
  • of je wel of niet rookt.

Bij deze risicobeoordeling spelen sterftetafels een rol. Sterftetafels zijn statistische overzichten die de sterftekansen en de levensverwachting bij elke leeftijd weergeven. Met deze gegevens maken wij een risicoafweging en besluiten wij of wij jou een verzekering aanbieden en met welke premie.

Als je het niet eens bent met de uitkomst van de geautomatiseerde besluitvorming, kun je hiertegen bezwaar maken. Jouw bezwaar wordt dan persoonlijk door ons beoordeeld.