Wanneer delen wij jouw persoonsgegevens met derde partijen?

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens en verkopen ze daarom niet. Alleen wanneer hiervoor een wettelijke verplichting is delen wij jouw persoonsgegevens. Of als het delen van persoonsgegevens nodig is om de overeenkomst met jou goed uit te kunnen voeren of als daar een gerechtvaardigd belang voor is. Daarbij houden wij ons strikt aan de geldende privacy wet- en regelgeving. Hieronder volgt een overzicht van derde partijen waarmee wij jouw gegevens kunnen delen.

 1. Adviseurs, tussenpersonen en gevolmachtigden

Voor onze diensten en producten werken wij samen met financieel adviseurs en/of gevolmachtigden. Jij hebt zelf een keuze gemaakt voor een adviseur en zij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens worden met de adviseur gedeeld ter uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de adviseur. Voor dezelfde doeleinden sturen wij alle communicatie die je van ons ontvangt ook naar jouw adviseur. Jouw adviseur, via wie jij bij Scildon producten hebt afgenomen, is ook verantwoordelijk voor die persoonsgegevens. Je kunt bij jouw adviseur informatie verkrijgen over de verwerking die hij of zij verricht.

Andere financiële instellingen

Wij kunnen persoonsgegevens delen met andere financiële instellingen, bijvoorbeeld voor het betalen van een claim. Of bij waardeoverdracht aan een andere verzekeraar. Wij delen jouw persoonsgegevens daarnaast met onze herverzekeraars.

 • Dienstverleners die voor ons werken

Om onze taken als verzekeraar te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van dienstverleners met wie wij onder onze verantwoordelijkheid persoonsgegevens delen. Wij delen met deze dienstverleners alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een specifieke opdracht. Wij maken met hen goede afspraken over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens mogen omgaan. Deze leggen wij vast in contracten. Deze dienstverleners helpen ons bijvoorbeeld bij de volgende zaken:

 • Ontwerpen, onderhouden en verbeteren van onze IT-systemen en applicaties;
 • Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Het versturen van e-mails of andere communicatie-uitingen;
 • Het juist en actueel houden van klantgegevens. Daarbij kunnen externe openbare bronnen worden geraadpleegd. Een voorbeeld van een externe openbare bron is de Kamer van Koophandel;
 • Het onderzoeken van claims.

Daarbij sluiten wij met deze dienstverleners een verwerkersovereenkomst. Daarmee zorgen wij voor een strikte naleving van de privacywetgeving en optimale bescherming van jouw gegevens.

 • Artsen en medisch adviseurs

Voor sommige financiële producten en diensten hebben wij jouw medische persoonsgegevens nodig. Medische persoonsgegevens vormen een aparte categorie omdat ze extra gevoelig zijn. De verwerking van medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onze Medisch Adviseur (arts). De Medisch Adviseur verstrekt medische gegevens aan andere medewerkers binnen ons bedrijf alleen en voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld het behandelen van een klacht zijn. De medewerkers die met medische gegevens omgaan, hebben een medische geheimhoudingsverklaring afgelegd en ondertekend. Als wij gezondheidsgegevens over jou van een arts of behandelaar nodig hebben, vragen wij jou hier altijd toestemming voor. Hierbij geeft de Medisch Adviseur aan welke informatie precies nodig is. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan de Medisch Adviseur voor zover de Medisch Adviseur deze gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.

 • Werkgevers in verband met pensioenverzekeringen

Bij uitvoeringswerkzaamheden ten aanzien van een pensioenverzekering die voor je is afgesloten, delen wij in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens met jouw werkgever. Wij zorgen ervoor dat dit op een veilige wijze gebeurt.

 • Stichting Pensioenregister (SPR)

Als jouw werkgever een pensioenregeling bij ons heeft ondergebracht, delen wij jouw persoonsgegevens met de Stichting Pensioenregister. Het delen van persoonsgegevens met de stichting is wettelijk verplicht. Via de website van de Stichting Pensioenregister kunnen mensen inzicht krijgen in het door hen opgebouwde pensioen.

 • Overheid

De overheid heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar taken. Bijvoorbeeld voor de belastingaangifte. Op grond van onze wettelijke plicht moeten wij gegevens aan de Belastingdienst rapporteren of, afhankelijk van het product, een bedrag inhouden op een uitkering die jij gaat ontvangen.

Bij (redelijk vermoeden van) fraude of misbruik kunnen wij aangifte doen. In dat geval geven wij persoonsgegevens door aan politie en justitie. Politie, justitie en inlichtingendiensten kunnen ook informatie bij ons opvragen. Daarbij moeten zij rekening houden met de geldende wetgeving.

Toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mogen onderzoek verrichten bij Scildon. Daarbij mogen zij persoonsgegevens opvragen, als zij informatie willen hebben over bepaalde klanten of groepen van klanten.

Het is mogelijk dat wij in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst gegevens delen met derde partijen die gelegen zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn maken wij in die gevallen specifieke afspraken over de bescherming van de persoonsgegevens, zodat hierbij ook wordt voldaan aan de wettelijke eisen zoals deze gelden in de EU.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.