Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de verzekeringsovereenkomst met je aan te gaan;
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst óf het uitvoeren van de pensioenregeling die jouw werkgever bij ons heeft ondergebracht. Dit gebruik houdt bij een verzekeringsovereenkomst bijvoorbeeld in dat:
 • wij jou tijdens de duur van de verzekering informeren over de opgebouwde waarde (als het gaat om een waarde-opbouwende verzekering);
 • wij jou tijdens de duur van de verzekering aangeven wanneer de verzekering tot uitkering komt;
 • wij jou voor het bereiken van de einddatum informeren dat de verzekerde dekking binnenkort niet meer van toepassing is.
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van jouw pensioenregeling om je te informeren over de waarde van jouw pensioenaanspraken. Bijvoorbeeld via het uniform pensioenoverzicht (UPO);
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om je gericht te informeren over andere (verzekerings)producten van Scildon die voor jou nuttig kunnen zijn. Wil je deze informatie liever niet ontvangen? Dan heb je altijd de mogelijkheid om aan te geven dat je hier geen interesse in hebt. Wij zullen je hiervoor dan niet meer benaderen;
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor analyses om ons producten- en dienstenaanbod te verbeteren en af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten. Ook houden wij klanttevredenheidsonderzoeken. Wil je hier niet aan deelnemen? Dan kun je je altijd afmelden. Wij zullen je hiervoor dan niet meer benaderen;
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens bij een aantal van onze producten in een geautomatiseerd besluitvormingsproces. Dit betekent dat wij jouw productaanvraag inclusief jouw persoonsgegevens automatisch toetsen aan onze acceptatiecriteria, zonder menselijke tussenkomst. Als er een afwijking plaatsvindt in het reguliere proces, bijvoorbeeld een afwijzing, een verhoging van de premie of gedeeltelijke uitsluiting van de gevraagde verzekeringsdekking, dan wordt de aanvraag altijd opnieuw beoordeeld door een medewerker van Scildon. Je hebt het recht om een automatisch besluit voor te leggen aan een medewerker en uitleg te krijgen.  Je hebt de mogelijkheid te laten weten wat je ervan vindt en bezwaar te maken tegen een automatisch besluit . Jouw bezwaar wordt dan persoonlijk door ons beoordeeld;
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voorafgaand en tijdens de looptijd van de overeenkomst verwerken wij jouw persoonsgegevens om fraude te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te bestrijden. Wanneer daartoe aanleiding bestaat nemen wij jouw persoonsgegevens op in onze interne Gebeurtenissenadministratie of Intern Verwijzingsregister (IVR) waarin fraudegevallen of andere ongeregeldheden worden vastgelegd. Deze zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep van onze eigen medewerkers. Een IVR registratie kan ook leiden tot registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR) in de CIS-databank. Bij het CIS (Centraal Informatie Systeem) aangesloten verzekeraars kunnen bij een verzekeringsaanvraag de CIS-databank raadplegen. Zij krijgen dan een melding als de gegevens van de bevraagde persoon in het EVR voorkomen. Als jouw persoonsgegevens worden opgenomen in ons IVR of het EVR dan word je hiervan op de hoogte gesteld. Ook kunnen wij in het kader van fraudebestrijding en een verantwoord acceptatiebeleid openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet;
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen. Als financiële dienstverlener moeten wij vanwege specifieke wetten soms bepaalde persoonsgegevens vastleggen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verlangt dat wij de identiteit van klanten vaststellen en verifiëren op juistheid. Ook moeten wij naar aanleiding van de Sanctiewet (Sw) de gegevens van onze klanten controleren met door erkende autoriteiten opgestelde lijsten met gesanctioneerde personen (terrorisme). Ook zijn wij soms verplicht om op verzoek persoonsgegevens door te geven aan een overheidsinstelling, een toezichthouder, een rechter of andere financiële instellingen. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), De Nederlandsche Bank (DNB), de Stichting Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) of een opsporingsinstantie zoals de politie, de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) of het Openbaar Ministerie (OM).

 

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.