Mogen verzekeraars eigenlijk wel een hogere premie vragen aan mensen met een verhoogd risico? Is dat niet in strijd met de wetgeving rond gelijke behandeling?

Het vragen van een hogere premie aan mensen met een verhoogd risico hoeft niet in strijd te zijn met de wetgeving. In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische zieke (Wgbh/cz) is geregeld dat verzekeraars indirect onderscheid mogen maken. Daarvan is sprake als een eis of handelwijze in eerste instantie neutraal lijkt, maar via een omweg toch mensen met een handicap of chronische ziekte treft. Dit onderscheid moet wél objectief gerechtvaardigd worden door een legitiem doel, en de middelen voor dat doel moeten passend en noodzakelijk zijn. Het vragen van een hogere premie aan mensen met een verhoogd risico is dus toegestaan, mits het gemaakte onderscheid valt
binnen de kaders van deze wet. Sinds juni 2016 is de werkingssfeer van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) uitgebreid naar goederen en diensten, waaronder ook verzekeringen. Klanten kunnen voortaan de bescherming van deze wet inroepen. Het toezicht op deze wet is belegd bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM).