Met wie delen we persoonsgegevens?

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens en verkopen ze daarom niet. Alleen wanneer hiervoor een wettelijke verplichting is delen we jouw persoonsgegevens. Of als het delen van persoonsgegevens nodig is om de overeenkomst met jou goed uit te kunnen voeren of indien daar een gerechtvaardigd belang voor is. Daarbij houden wij ons strikt aan de geldende privacy wet- en regelgeving. Hieronder volgt een overzicht van derde partijen waarmee we jouw gegevens kunnen delen:

ANDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN

Wij kunnen persoonsgegevens delen met andere financiële instellingen, bijvoorbeeld voor het betalen van een claim. Of bij waardeoverdracht aan een andere verzekeraar. Wij delen jouw persoonsgegevens daarnaast met onze herverzekeraars.

DE STICHTING PENSIOENREGISTER (SPR)

Als jouw werkgever een pensioenregeling bij ons heeft afgesloten delen wij jouw persoonsgegevens met de Stichting Pensioenregister. Het delen van persoonsgegevens met de stichting is wettelijk verplicht. Via de website van de Stichting Pensioenregister kunnen mensen inzicht krijgen in het door hen opgebouwde pensioen.

DE OVERHEID

De overheid heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar taken. Bijvoorbeeld voor de belastingaangifte. Op grond van onze wettelijke plicht moeten wij gegevens aan de Belastingdienst rapporteren, of afhankelijk van het product een bedrag inhouden op een uitkering die jij gaat ontvangen.

Bij fraude of misbruik kunnen we aangifte doen. In dat geval geven we persoonsgegevens door aan politie en justitie. Politie, justitie en inlichtingendiensten kunnen ook informatie bij ons opvragen. Daarbij moeten zij rekening houden met de geldende wetgeving.

Toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB),de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mogen onderzoek verrichten bij Scildon. Daarbij mogen zij persoonsgegevens opvragen, als zij informatie willen hebben over bepaalde klanten of groepen van klanten.

Derde landen. Het is mogelijk dat we in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst gegevens delen met derde partijen die gelegen zijn buiten de Europese Economische Ruimte.  Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn maken we in die gevallen specifieke afspraken over de bescherming van de persoonsgegevens, zodat hierbij ook wordt voldaan aan de wettelijke eisen zoals deze gelden in de EU.

DIENSTVERLENERS DIE VOOR ONS WERKEN

Om onze taken als verzekeraar te kunnen uitvoeren maken we gebruik van dienstverleners met wie we onder onze verantwoordelijkheid persoonsgegevens delen. We delen met deze dienstverleners alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een specifieke opdracht. We maken met hen goede afspraken over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens mogen omgaan. Deze leggen we vast in contracten.

Deze bedrijven helpen ons bijvoorbeeld bij de volgende zaken:

  • Ontwerpen, onderhouden en verbeteren van onze IT systemen en applicaties
  • Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken
  • Het versturen van e-mails of andere communicatie-uitingen
  • Het juist en actueel houden van klantgegevens. Daarbij kunnen externe openbare bronnen worden geraadpleegd. Een voorbeeld van een externe openbare bron is de Kamer van Koophandel.
  • Het onderzoeken van claims.

Daarbij sluiten wij met deze dienstverleners een verwerkersovereenkomst. Daarmee zorgen wij voor een strikte naleving van de privacywetgeving en optimale bescherming jovan uw gegevens.

Jouw adviseur die voor jou bij Scildon producten heeft afgesloten is ook verantwoordelijk voor die persoonsgegevens. Je kunt bij jouw adviseur informatie verkrijgen over de verwerking die hij of zij verricht.