Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft op Prinsjesdag in de Tweede Kamer de Miljoenennota aangeboden met daarin de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Wat zijn belangrijke maatregelen die in de Miljoenennota staan?

Wijzigingen inkomstenbelasting

In box 1 van de inkomstenbelasting zal het aantal belastingschijven stapsgewijs worden verlaagd van vier naar twee. De grens tussen de twee schijven zal liggen bij een belastbaar inkomen van € 68.507,-. Het basistarief (inkomen tot € 68.507,-) bedraagt vanaf 2021 37,05%. Het toptarief (inkomen boven € 68.507,-) bedraagt vanaf dat jaar 49,5%. Door deze wijzigingen zullen mensen minder belasting verschuldigd zijn over het inkomen uit werk en wonen.

Daartegenover staat dat de persoonlijke aftrekposten zullen worden versoberd. Voor de aftrekbare rente en de kosten eigen woning (hypotheekrenteaftrek) was dit al langer het geval: deze aftrek wordt sinds 1 januari 2014 afgebouwd in stappen van 0,5%-punt per jaar. Met Prinsjesdag is bekendgemaakt dat deze afbouw vanaf 2020 versneld zal worden naar 3%-punt per jaar.

Daar blijft het niet bij: ook veel andere aftrekposten worden beperkt. Denk hierbij aan de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling (voor ondernemers in de inkomstenbelasting), de uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (alimentatie) en de uitgaven voor specifieke zorgkosten of scholing. Voor deze aftrekposten geldt net als voor de hypotheekrenteaftrek dat het maximale tarief waartegen aftrek mogelijk is vanaf 2020 wordt verlaagd met 3%-punt per jaar. Dit zet door tot in 2023 het basistarief van 37,05% wordt bereikt.

Tip
Omdat de beperking van aftrekposten per 1 januari 2020 in werking treedt, kan tot die tijd nog gebruik worden gemaakt van de huidige hogere aftrek (voor inkomens boven € 68.507,-). Door kosten naar voren te halen, kan nog worden geprofiteerd van de huidige aftrek. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van een boeterente voor het oversluiten van de hypotheek of het naar voren halen van studiekosten.

Verlaging eigenwoningforfait en beperking hypotheekrenteaftrek

Toen het regeerakkoord uitkwam in oktober 2017, ontstond er veel ophef over de geleidelijke afbouw van de Wet Hillen. Door deze afbouw gaan mensen met geen of een geringe eigenwoningschuld weer belasting betalen over hun woning. Daarom werd ook wel gesproken van een aflossingsboete. Ondanks alle commotie zal de afbouw er per 1 januari 2019 gaan komen. Om eigenwoningbezitters tegemoet te komen, is op Prinsjesdag wel bekendgemaakt dat het eigenwoningforfait de komende jaren zal worden verlaagd tot 0,45% in 2023. Dit percentage geldt dan voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000,- en € 1.060.000,-.

De verlaging van het eigenwoningforfait wordt voor het kabinet echter ruimschoots gecompenseerd door de beperking van de rente en kosten voor eigenwoningschulden. Deze aftrek wordt vanaf 2020 versneld beperkt. Zie hiervoor ook het kopje ‘Wijzigingen inkomstenbelasting’.

Tip
Voor veel belastingwetten wordt de WOZ-waarde als maatstaf genomen. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke belastingen, inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Daarbij geldt doorgaans dat hoe hoger de waarde van de woning is, des te meer belasting er betaald moet worden. Het kan dus zinvol zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde als je vermoedt dat deze te hoog is ten opzichte van de marktwaarde. Bezwaar moet binnen zes weken ingediend worden.

Beperking schuldverhouding dga’s

Uit onderzoek blijkt dat veel directeur-grootaandeelhouders (dga’s) grote bedragen lenen bij hun eigen vennootschap. De Belastingdienst kan hier maar lastig toezicht op houden, waardoor ingewikkelde constructies leiden tot uitstel of zelfs afstel van belastingheffing in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang).

De Belastingdienst wil leningen vanuit de eigen vennootschap daarom beperken. Vanaf 1 januari 2022 zal een lening van een dga bij de eigen vennootschap worden belast met 26,9% inkomstenbelasting als deze lening meer bedraagt dan € 500.000,-. Alleen het gedeelte van de lening boven € 500.000,- zal worden belast. Dga’s krijgen daarom nog tot 1 januari 2022 de tijd om hun lening af te lossen tot maximaal dit bedrag.

Tip
Ondanks dat er nog geen concreet wetsvoorstel ligt, kan het verstandig zijn om in 2019 al te anticiperen op deze wetgeving en schulden boven de € 500.000,- af te bouwen. Het tarief in box 2 bedraagt in 2019 namelijk nog de huidige 25%, maar zal daarna stapsgewijs worden verhoogd naar 26,9%.

Vraag uw financieel adviseur wat in uw geval verstandig is.