Veelgestelde vragen over sfdr

Beloningsbeleid en duurzaamheidsrisico’s

Het beloningsbeleid van Scildon is een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn ligt met de strategie, doelstellingen, risicobereidheid en waarden van Scildon. Het doel is om beloningen van medewerkers niet te laten leiden tot onwenselijke (duurzaamheids)risico’s, of gedrag dat effect heeft op de dienstverlening aan onze relaties en op de financiële positie van Scildon.

Scildon keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit. Scildon keert geen (jaarlijkse) variabele beloningen uit. De maandelijkse vaste vergoeding wordt afgestemd op de competenties van de medewerker.

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor milieu-, sociale en governance factoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie, of verlies van biodiversiteit.

Scildon neemt zulke ongunstige gevolgen niet mee bij haar beleggingsbeslissingen op de manier die de SFDR van Scildon verlangt. De reden dat Scildon deze gevolgen niet meeweegt is dat Scildon vindt dat zij nu onvoldoende betrouwbare data heeft om deze ongunstige gevolgen goed te analyseren en te integreren in het beleggingsproces. Scildon verricht inspanningen om deze data zo snel mogelijk te verkrijgen. Zodra wij deze data hebben, stellen wij deze beschikbaar aan klanten zodat zij betere keuzes kunnen maken voor beleggingsfondsen en lifecycles op basis van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Duurzaamheidsrisico

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Voorbeelden van zulke gebeurtenissen of omstandigheden zijn klimaatverandering, betrokkenheid bij kinderarbeid of schaarste aan grondstoffen. Zulke gebeurtenissen en omstandigheden kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen. Zo kan grondstof schaarste ervoor zorgen dat bepaalde bedrijven minder kunnen produceren, waardoor aandelen in deze bedrijven in waarde kunnen dalen. Bij het selecteren van de beleggingsfondsen houden we rekening met alle relevante risico’s van een belegging, zoals bijvoorbeeld marktrisico’s, maar ook duurzaamheidsrisico’s.

Altis investment Management (dochter van NN Investment Partners) ondersteunt Scildon als extern fondsenselectiebureau bij de fondsenselectie.

Voor alle beleggingsfondsen van Scildon die deel uitmaken van de LifeCycle Funds, Unit-Linked fondsen voor beleggingsverzekeringen wordt jaarlijks een Enviromental, Social and Governance (ESG) rapportage opgesteld.

Op portefeuille- en fondsniveau wordt door Altis een ESG Risicomonitoring rapportage opgesteld op basis van Sustainalytics data. Op basis van deze rapportages worden de ESG kenmerken en risico’s op portefeuille- en fondsniveau geïdentificeerd en doorlopend beoordeeld.

Als Scildon hoge duurzaamheidsrisico’s bij een fonds heeft vastgesteld, dan zal Scildon (eventueel in samenwerking met of uitbesteed aan Altis) in overleg treden met de fondsmanager om de vastgestelde risico’s te bespreken. Als de risico’s niet acceptabel zijn, kan Scildon besluiten om een nieuw fonds te kiezen met betere lagere duurzaamheidsrisico’s.
Deze processen heeft Scildon geïntegreerd in haar risicobeheer.